+

AG-337 Distribuční síť a cizí vedení

OTÁZKA:
Distribuční síť a cizí vedení

V súvislosti s využívaním podperných bodov distribučnej siete NN (DS) na inštaláciu cudzích vedení a technológií (napr. vedenia a zariadenia: verejného osvetlenia, rozhlasu, káblovej televízie, výstražného zariadenia - kamerový systém, oznamovacie, optické káble apod.) Vás chcem poprosiť o Váš názor na nasledovné:
- má alebo môže prevádzkovateľ distribučnej siete po povolení inštalácie cudzích vedení a technológií určiť externému žiadateľovi presný typ použitého materiálu napr. typ svietidla a výložníka, reproduktora, vodiča, kábla apod., alebo má stanoviť iba základné a všeobecné technické podmienky, napr. že použitý materiál má byť normalizovaný, kábel má byť celoplastový s nevodivým plášťom o el. pevnosti najmenej 1 000 V, majú sa dodržať ustanovenia STN 33 3300, STN 34 2100, zákona o energetike apod.,
- má prevádzkovateľ určiť žiadateľovi vzdialenosti cudzích vedení a technológií ( napr. svietidiel, výložníkov, reproduktorov atd.) od vedenia DS, alebo stačí ak prevádzkovateľ DS vo svojich technických podmienkach pre žiadateľa uvedie, že projektovú dokumentáciu musí zadať spracovať odborne spôsobilému projektantovi, ktorý bude zodpovedný za celkové technické riešenie podľa predpisov, noriem a technických podmienok prevádzkovateľa DS.

Otázku podává: Stefan Fazekas
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 27. 4. 2014
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL