+

AE-631 Nouzové osvětlení a víceúčelový sál

1. Provedené nouzového osvětlení – při realizaci elektroinstalace se vychází z projektu elektro, který by měl vycházet z projektu požárně bezpečnostního řešení, které je odsouhlaseno příslušným preventistou HZS. Mnohdy to tak není, takže se potom některé požadavky dohánějí až při realizaci. Nyní je tomu naopak, kdy projekt elektro řeší nouzové osvětlení v souladu s ČSN EN 1838 a projektant PBŘ požaduje menší rozsah, kterým se nedodrží požadavky čl. 4.1 této ČSN. Situace je tak unikátní, ještě tuto zkušenost nemáme, že hrozí kontrolou na stavbě, že bude NO provedeno dle jeho požadavků.
Mně se jedná o to, jestli by snad nějaká vyhláška upozaďovala ČSN EN 1838 nebo jestli snad nějaká vyhláška pro požární oblast toto řeší lépe. Vždyť vyhlášky jsou všeobecný právní (závazný) předpis a ČSN potom detailně (nezávazně, ale jak lépe?) vypisují postupy, jak vyhlášku dodržet. Nejde ani tak o to, kdo má pravdu, ale o to, že my musíme dle Smluv o dílo dodržovat platné vyhlášky, předpisy a ČSN se vší odpovědností a sankcemi z toho plynoucími. Pokud tato norma není jiným předpisem omezena, tak musíme upozornit objednatele na to, že není dodržena a vyžádat pokyn pro provedení díla i s ohledem na její nedodržení ČSN (je to výklad právníka).

2. Víceúčelový sál – obdobné je to s provedením elektroinstalace v objektu, kde je víceúčelový sál. To jsme řešili nedávno, přikládám naši komunikaci níže. Když jsem napsal k tomu komentář, že je třeba elektroinstalaci provést v souladu s ČSN 33 2420 ed. 2, tak mně hlavní projektant s investorem poslali Vyjádření k účelu novostavby, kde odpověděli: „Víceúčelový sál nebyl projektován jako divadelní sál ani jako stálá přednášková, koncertní nebo výstavní síň. Víceúčelový sál bude dle zadání od investora využíván hlavně pro spolkovou činnost v obci (např. hasiči, cvičení rodičů, dětí, spolek zahrádkářů apod. s možností vyžiti diaprojektoru a nasvíceni) a dle potřeby i drobnější kulturní akce (např. dětský den, den obce, „) …“ celá odpověď projektanta je příloze. Přikládám i dříve zaslané podklady. Jak si tedy vyložit s ohledem na uvedenou ČSN 33 2420 ed. 2 to, že projektant něco naprojektuje, projekt prošel všemi schvalovacími procesy (HZS, stavební povolení) a pak napíše jakési zdůvodnění, že to myslel jinak?

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 8. 7. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL