+

AC-404 Doplnění ochrany před přepětím

Budova má hromosvod zřízený před účinností souboru norem ČSN EN 62305:2006. Elektrická instalace byla rekonstruována v r. 1991. Hlavní rozváděč je původní a je uzemněn. Není vybaven přepěťovou ochranou. V současnosti byla v části budovy provedena změna užívání stavby. Byly vyměněny dva podružné rozváděče za nové s třídou ochrany II. Přívody do těchto rozváděčů jsou provedeny kabely CYKY 4 x 10. Z jednoho rozváděče jsou napájeny zásuvky a svítidla, z druhého dva elektromotory 2,2 kW a dva 370 W. Ani v těchto rozváděčích není žádný stupeň ochrany proti přepětí.

U budovy není proveden výpočet řízení rizika pro ochranu před bleskem, to ukládá § 36, vyhlášky č. 268/2009 Sb. V době zřízení stavby a hromosvodu to povinnost nebyla. Z toho by vyšlo, zda ochranu proti přepětí zřídit nebo ne. V čl. 443.4 ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 jsou vyjmenovány případy, kdy je nutné ochranu před přechodnými přepětími zřídit. Na prvním místě je uveden lidský život. Bude-li v uvedeném prostoru budovy jeden člověk, znamená to ochranu proti přepětí zřídit.

Jak posoudit při revizi tento stav, kdy není provedena ochrana proti přepětí?

Je to případ ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009, kde je psáno: El. zařízení provedená a provozovaná podle předpisů a norem platných v době, kdy byla tato zařízení zřizována, lze ponechat v provozu beze změny, jestliže nemají závady, jež by ohrožovaly zdraví, ani nejsou nebezpečná životu a neohrožují bezpečnost věcí, jinak je nutno zařízení upravit podle nových předpisů a norem.

Objednatel revize nepožaduje ochranu proti přepětí a dokládá toto tvrzení písemným prohlášením.

Je možné v závěru revizní zprávy napsat?

El. instalace je z hlediska bezpečnosti schopná provozu.

Toto tvrzení neplatí v případě dočasných přepětí atmosférického nebo spínacího přepětí přenášeného rozvodnou sítí.

Josef Havel

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 6. 10. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL