+

AH-757 Výchozí revize podle dokumentace DPS

Zaujala mne vaše odpověď k dotazu AH-754. Mohu poprosit o vysvětlení následujícího?

1. Ve vaší odpovědi píšete: „Výchozí a pravidelné revize elektrické instalace jsou prováděny podle ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017. Tato norma v kapitole E.1, v odstavci „Dokumentace předložená k provedení stavby“ blíže stanoví, jaká dokumentace má být předložena k provedení revize. Obdobně je v kapitole E.2 seznam příloh, které nejsou nedílnou součástí zprávy o provedení revize na základě rozhodnutí RT. Jednou z těchto příloh je i dokumentace skutečného provedení stavby a je ponecháno na rozhodnutí RT, zda tato dokumentace bude součástí zprávy o provedení revize či nikoliv.“ V kapitole E je pouze tabulka E.1 a E.2 – v této tabulce jsem nenašel zmínku o tom, jaká dokumentace má být předložena k provedení revize – můžete mi poradit, kde je toto uvedeno?

2. Stavební zákon (183/2006 Sb.) definuje pojem skutečné provedení stavby dvakrát, a to pokaždé v jiném významu.

První význam se vztahuje k § 121 (kolaudace) a druhý význam je k § 125 stavebního zákona.

Podle § 125 se jedná o dokumentaci, kterou vlastník stavby pořizuje v situaci, kdy dokumentace stavby chybí nebo není v náležitém stavu. Toto nařizuje zákon – tedy každá stavba by měla mít dokumentaci minimálně dle § 125 stavebního zákona.

Na straně 6 normy ČSN 33 2000-6 ed. 2 je v poznámce pod čarou NP3 uvedena odvolávka na ČSN 33 1500 – podklady pro provádění revize. V poznámce je uvedeno, že se jedná o dokumentaci odpovídající skutečnému provedení – ale už tam chybí odvolání na stavební zákon nebo jiný předpis.

V ČSN 33 1500 kapitola 4 jsou uvedeny podklady k provádění revizí. V této kapitole je uvedena dokumentace odpovídající skutečnému provedení – ale už se opět nepíše, jakou formu má tato dokumentace mít (zda podle stavebního zákona – § 121 nebo § 125 nebo jinou).

Pokud tedy zpracuji dokumentaci skutečného stavu – tedy přijdu na místo – a fyzicky zkreslím to, co vidím a dokumentaci nazvu skutečný stav, tak po mně přeci revizní technik nemůže požadovat dokumentaci zpracovanou dle § 121 nebo § 125. Podle mne může např. „rozporovat“ kvalitu dokumentace (např. že chybí popis způsobu ochrany, popsané jisticí prvky, schémata zapojení, situační schéma) a doporučit opravu dokumentace vlastníkovi, ale nemůže po vlastníkovi stavby požadovat dokumentaci zpracovanou dle § 121 nebo § 125 stavebního zákona, když mu vlastník stavby předkládá dokumentaci skutečného stavu. Respektive, požadovat ji může, ale pokud ji nedostane a místo toho dostane dokumentaci skutečného stavu, tak mu to nemůže bránit v provedení revize.

Dle mého názoru dokumentaci zpracovanou dle stavebního zákona (§ 121 nebo § 125) po mne může požadovat např. stavební úřad např. při kontrole, zda plním jako vlastník stavby povinnosti uložené stavebním zákonem.

V normativní – závazné části norem ČSN 33 2000-6 ed. 2 a ČSN 33 1500 není nikde uveden požadavek na dokumentaci zpracovanou dle stavebního zákona nebo dle jiného právního předpisu a ani tam není uveden rozsah či kvalita dokumentace skutečného provedení (skutečného stavu). Zmínka může být v informativní části, ale ta není závazná – je pouze doporučená.

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 26. 2. 2021
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL