+

E-013 Jak je technická legislativa EU zavedena v ČR?

Jak je technická legislativa EU zavedena v ČR? Kde najdeme odpovědi na otázky týkající se označení CE, ES prohlášení o shodě a další?

Otázka:
V souvislosti se vstupem ČR do EU se představitelé našich firem (velkých, malých, středních i těch nejmenších) setkávají s celkem pochopitelnými, jinak možná nudnými dotazy jejich zahraničních partnerů týkající se návaznosti legislativy ČR na legislativu EU. Tyto otázky nemusí klást jenom partneři z EU, ale i ze zemí mimo EU.

Níže jsou pro ilustraci uvedeny příklady otázek, a to pro jistotu i s odpověďmi:

Otázky a odpovědi

1. Postačí podle Vaší (české) legislativy, je-li k výrobku vydáno anglicky psané ES prohlášení o shodě, nebo se vyžaduje jeho národní verze? Vyžaduje se ES prohlášení o shodě v českém jazyce?

2. Musí být technická dokumentace vztahující se k ES prohlášení o shodě k dispozici na území ČR, nebo postačuje, je-li k dispozici kdekoliv na území EU? Od výrobce nebo dovozce se vyžaduje, aby uchovával technickou dokumentaci vztahující se k ES prohlášení o shodě k určitému výrobku. Dokumentace se musí uchovávat na území ČR a do doby 10 let od ukončení výroby ji musí být možné poskytnout na požádání orgánu dozoru.


3. Znamená "označení CE" shodu s národními právními předpisy o elektrické bezpečnosti, o radiovém rušení (EMC) a o radiokomunikacích a telekomunikacích? "Označení CE" znamená, že výrobek (na němž označení je) vyhovuje všem požadavkům veškerých technických předpisů stanovujících povinnost nebo možnost označení CE na výrobek připojit (tedy požadavkům elektrické bezpečnosti, radiového rušení i požadavkům z hlediska telekomunikací a radiokomunikací, pokud se tyto požadavky na daný výrobek vztahují).

Komentář:
Není důležité znát okamžitě veškeré odpovědi na takové všetečné otázky. Důležité je vědět, kde tyto odpovědi hledat. Proto je pro techniky užitečné vědět, jakým způsobem je evropská legislativa týkající se technických zařízení a výrobků zavedena (implantována) do právního řádu ČR.
To, co se u nás uplatňuje z evropské legislativy v oblasti techniky (technických zařízení, jejich výroby a uvádění na trh) jsou tzv. Směrnice (Directives). Říká se jim také Směrnice nového přístupu - a ve stručnosti to znamená, že je v nich uvedeno, že zařízení musí být bezpečné (to je např. ta LVD - pro zařízení, nebo spíše výrobky nn), nebo že nesmí rušit okolní zařízení (to je ta EMC - o elektromagnetické kompatibilitě) apod. Směrnice nařídí výrobci, že za tu bezpečnost (nebo např. i za to, že zařízení nikoho a nic neruší) ručí a předepíše mu postup, jak to prokáže. Prokazuje se to obvykle tím, že se ověří, že výrobek vyhovuje příslušným normám harmonizovaným k dané směrnici. V evropských normách harmonizovaných k příslušným směrnicím jsou pak uvedeny technické požadavky, které by měly být splněny, aby se prokázala shoda se směrnicí (ale teoreticky splněny být nemusí, pokud výrobce zdůvodní jiný postup prokázání shody s požadavky směrnice).
U nás, až na některé výjimky, máme zavedeny všechny směrnice týkající se technických zařízení a všechny technické normy. Směrnice jsou v ČR zavedeny tím způsobem, že to, co je v nich společné a co se v každé směrnici opakuje (viz např. prohlášení o shodě), je sloučeno do jednoho právního předpisu, a tím je zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ... . To, co pak z těch směrnic zbylo, je zavedeno příslušnými nařízeními vlády vydanými k uvedenému zákonu - a je to zavedeno v podstatě jedna k jedné. Každá směrnice má k sobě odpovídající nařízení vlády.
Problematiky elektrotechnických a elektronických výrobků a zařízení se týkají především směrnice a jim odpovídající nařízení vlády uvedené v této tabulce:

Zadavatelovo označení a zkratka

Číslo směrnice

Číslo nařízení vlády (ve sbírce zákonů)

starého
(platného do 30. 4. 2004)

nového
(platného od 1. 5. 2004)

Pro zařízení nn

Low Voltage Directive (LVD)

Směrnice Rady 73/23/EHS

č. 168/1997 Sb.

č. 17/2003 Sb.

Pro EMC

EMC Directive (EMCD)

Směrnice Rady 89/336/EHS

č. 169/1997 Sb.

č. 18/2003 Sb.

Pro rádiová a telekomunikační koncová zařízení

R&TTE Directive (R&TTED)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/5/ES

č. 426/2000 Sb. (platí se změnami i po 1. 5. 2004)

Takže to jsou právní předpisy sbírky zákonů, kde najdete odpovědi na většinu základních otázek týkajících se návaznosti legislativy ČR na legislativu EU. Podrobněji jsou uvedené návaznosti rozebrány v kapitole LEGISLATIVA našeho informačního systému.
Na závěr jedno upozornění: Ve vztahu k zahraničí používejte především čísla a označení evropských směrnic (Directives) a teprve pak uvádějte označení českého nařízení vlády, kterým je směrnice v ČR zavedena. Předejde se tak nedorozumění a usnadní se jednání.


Ing. Michal Kříž

 
 
Facebook Obchod IN-EL