+

E-012 Jak nás zasáhne směrnice o použitých elektrických a elektronických zařízeních

Jak nás zasáhne směrnice o použitých elektrických a elektronických zařízeních
      

Otázka:
Prosím o Váš názor, jak se dotkne našich výrobců rozvaděčů nebo strojního zařízení směrnice Evropské unie 2002/96/EC o použitých elektrických a elektronických zařízení (WEEE).


Odpověď:
Směrnice 2002/96/EC je směrnicí o použitých elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment (WEEE), byla schválena 27.1.2003 a v národních legislativách (formou zákonů, nařízení a administrativních opatření) musí být uplatněna do 13. srpna 2004.

Jejím cílem je přispívat k ochraně a zlepšování prostředí a lidského zdraví tím, že bude bránit hromadění odpadu a namísto toho bude podněcovat k jeho využití především jako zdroje surovin. Směrnice by měla pokrývat veškerá elektrická a elektronická zařízení používaná spotřebiteli i zařízení pro profesionální využití. Je obdobou směrnice 91/157/EEC týkající se baterií a akumulátorů, jež musí být také v souvislosti s touto směrnicí 2002/96/EC revidována. Hlavní odpovědnost za provádění této směrnice by měla ležet na výrobci zařízení. Ten by měl odebírat zpět opotřebovaná zařízení a jejich jednotlivé součásti znovu použít. To by mělo začít fungovat u výrobků uváděných na trh od 13. srpna 2005.

Směrnice se týká těchto elektrických a elektronických zařízení:
- velkých a malých elektrických spotřebičů pro domácnost,
- zařízení informační a sdělovací techniky,
- spotřebního zboží,
- svítidel,
- elektrického a elektronického nářadí (kromě velkých nepřemístitelných pracovních strojů),
- hraček a zařízení pro sport a volný čas,
- zařízení pro zdravotnické účely (kromě všech výrobků určených k implantování),
- zařízení pro monitorování a řízení,
- automatů všeho druhu (nápojové, prodejní, pro výdej a výměnu peněz apod.).

Takže podle našeho názoru se směrnice týká především elektrotechnických výrobků, které nejsou trvale zabudované do objektu a které nejsou ani součástí rozsáhlých strojních zařízení. Při cílevědomém přístupu Evropské unie je ovšem otázkou času, kdy budou zpracovány odpovídající směrnice i pro odpad vznikající při demolici objektů a rozsáhlejších celků.

Předpokládá se, že směrnici bude do české legislativy zavádět ministerstvo životního prostředí, a to zřejmě novelou zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Pro informaci uvádíme, jak budou označena elektrická a elektronická zařízení, která se nebudou smět vyhazovat jako odpad, ale budou se shromažďovat ve speciálních sběrnách:

 

(nový příspěvek)  16. 12. 2003

Otázka:
Ve Vašem článku jsem se dočetla, že je připravovaná změna zákona o odpadech v souvislosti s WEEE a RoHS. Budou muset české firmy exportující do zemi EU brát zpět své EE výrobky do doby přijetí těchto legislativních úprav v České republice?
Předpokládám, že pokud exportují takové zařízeni do EU, jsou pak podle těchto směrnic zavázány postarat se o své staré výrobky vrácené z EU.


Odpověď:
Předpokládáme, že pro likvidaci a další zpracování odpadu v oblasti elektrických a elektronických zařízení budou od předepsaných dat platit stejná pravidla v rámci všech členských zemí EU. Do té doby musí čeští výrobci a dodavatelé ctít samozřejmě zákony jednotlivých evropských zemí, do kterých své zboží vyvážejí, a to i pokud se týká odpadů. To znamená, že se podílejí i na likvidaci odpadů vzniklých vývozem jejich zboží do určitého státu v souladu s jeho zákonodárstvím.
Po přijetí a od data plného uplatnění uvedené směrnice se pak budou podílet i na likvidaci a opětném zpracování odpadu ze svých výrobků. K tomu musí ovšem členské státy přijmout příslušná opatření, aby se zabránilo likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení jako netříděného odpadu a naopak, aby sběr těchto zařízení byl oddělený. Pro jejich sběr ze soukromých domácností musí členské státy zajistit, aby od 13. srpna 2005 fungoval takový systém, který by umožňoval alespoň bezplatné vracení tohoto odpadu. Při zásobování novými výrobky musí jejich distributoři zajistit, že tento odpad bude moci být bezplatně vracen jedna k jedné (pokud se jedná o výrobek podobného druhu a funkce). Členské státy mohou zajistit i jiný způsob vracení použitých zařízení za předpokladu, že je stejně účinný jako při koupi nového zboží.
Výrobci pak budou legislativou členských států nuceni zavést systémy, které umožní co nevhodnější způsob zpracování, obnovení a recyklace. Výrobci přitom budou moci zavést jak své vlastní, tak i společné systémy opětného zpracování tohoto odpadu. Toto zpracování bude muset zahrnovat přinejmenším odstranění tekutin a součástek obsahujících chemikálie (polychlorované bifenyly, plyny z chladniček, plyny narušující ozónovou vrstvu, rtuť, baterie, desky s tištěnými spoji, kazety do počítačových tiskáren, elektrolyty apod.) a bude muset být prováděno tak, aby bylo možné další znovupoužití a recyklace součástek nebo celých dílů, aniž by tím bylo ohroženo životní prostředí. Za tím účelem mohou členské státy zavést minimální kvalitativní normy pro zacházení se sebranými elektrickými a elektronickými zařízeními. Zpracování bude možné provádět i mimo příslušný stát Společenství za předpokladu splnění příslušných nařízení Společenství (nařízení č. 259/93). Pokud to bude možné, bude se dávat přednost opětnému využití celého recyklovaného spotřebiče. Směrnice stanoví také, kolik ze starého spotřebiče nebo zařízení bude muset být znovu využito v novém spotřebiči nebo zařízení.
Výrobci podle směrnice zajistí alespoň financování sběru, dalšího zpracování a likvidace uvedeného odpadu tak, aby to neohrožovalo okolí, a to podle velikosti své vlastní produkce. Každý výrobce si přitom bude moci vybrat, zda uvedené povinnosti buď plnit sám o sobě, nebo zda se připojí do nějakého společného schématu. Pokud se bude týkat výrobků uvedených na trh před datem plné účinnosti směrnice (před 13. srpnem 2005), budou se výrobci, kteří se na trhu podílejí, podílet také na výdajích spojených s činností kolem zpracování uvedeného odpadu úměrně podle velikosti svého podílu na trhu.
Ze směrnice tedy podle našeho názoru nevyplývá povinnost, že výrobce bude muset přímo odebírat své výrobky, které kdysi v dané zemi prodal, ale bude se muset na jejich recyklaci a odstranění nebezpečných látek podílet úměrně svému podílu na trhu.
Další informace o připravované legislativě v dané oblasti je možno získat na internetových stránkách Ministerstva životného prostředí www.env.cz.

Ing. Michal Kříž

 
 
Facebook Obchod IN-EL