+

E-08 Prohlášení o shodě - přikládat, či nepřikládat?

Prohlášení o shodě - přikládat, či nepřikládat?

Otázka:
Dle stávající právní úpravy není údajně nutno dokladovat výrobcem nebo dovozcem protokol o shodě (viz server IN-EL). Domnívám se, že jde o jakýsi právní nebo informační šum, protože v NV č. 24/2003, které nenabylo právní moci v §2 /odst. 4/ je uvedena povinnost, že zařízení musí být označeno značkou CE a vybaveno prohlášením o shodě, což je běžná praxe slušných tuzemských i zahraničních dodavatelů. Osobně se domnívám, že odběratel má nezadatelné právo na dodání prohlášení o shodě a označení značkou CE aniž by o to žádal poníženou suplikou.


Odpověď:
Výrobce má i podle existující a platné právní úpravy (zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění) povinnost vydat před uvedením stanoveného výrobku (nestanovených výrobků se to netýká) před uvedením výroku na trh prohlášení o shodě ... Nově (od července 2001, kdy vstoupil v platnost protokol PECA) lze, popř. v některých případech je nutno, umístit na některých výrobcích označení CE, a to za podmínek stanovených v příslušných nařízeních.
Uvedené podmínky se v jednotlivých nařízeních vlády různí a různit se i nadále, podle typu výrobku, budou. Např. oproti Vámi uvedenému případu je trochu odlišný požadavek v NV 17/2003 Sb., které bude platit pro elektrická zařízení nn od přistoupení ČR k EU. Tam je sice také stanoveno, že (elektrické) zařízení lze uvést na trh poté, co ...je výrobce ... opatří označením CE a vydá ES prohlášení o shodě, není tam však již, jako je tomu v NV 24/2003 Sb., že každé zařízení musí být před uvedením na trh ...vybaveno přiloženým ES prohlášením o shodě.
V každém případě však bude dnem přistoupení ČR k EU zrušena povinnost distributora předkládat každému na jeho žádost písemné ujištění o tom, že výrobce nebo dovozce vydal prohlášení o shodě. Tato povinnost bude nahrazena novou úpravou § 13 zákona č. 22/1997 Sb. obsaženou v zákoně č. 205/2002 Sb.
Na závěr upozorňujeme, že nové právní úpravy týkající se uvádění stanovených výrobků na trh, které jsou již publikovány, budou plně platit s datem přistoupení ČR k EU. Kromě toho ještě podotýkáme, že při vývozu zařízení je nutno v ES prohlášení o shodě uvádět přílušnou směrnici a nikoliv nařízení vlády (číslo směrnice je uvedeno v poznámce pod čarou k základnímu ustanovení příslušného nařízení vlády).

Ing. Michal Kříž

 
 
Facebook Obchod IN-EL