+

E-05 Odpovědi pro časopis Podnikatelské lobby - podíl ESČ a iiSEL na přípravách ke vstupu do EU

Odpovědi pro časopis Podnikatelské lobby - podíl ESČ a iiSEL® na přípravách ke vstupu do EU
Níže uvádíme odpovědi na otázky časopisu Podnikatelské lobby vztahující se k přípravám v oblasti elektrotechniky na vstup do EVROPSKÉ UNIE.

Otázky:
Jaké poradenství pro přípravu firem z Vašeho oboru na jednotný evropský trh poskytujete?
Jaké služby pro přípravu firem z Vašeho oboru na jednotný evropský trh poskytujete?
Kde jsou k dispozici technické ad. předpisy pro Váš obor, které budou potřebné si osvojit (dodržovat) na jednotném trhu?

Úvod
Elektrotechnický svaz český (ESČ) prostřednictvím naší firmy - vydavatelství elektrotechnické literatury IN-EL spol. s r. o. - již řadu let poskytuje široké elektrotechnické veřejnosti služby v oblasti odborných informací v elektrotechnickém oboru, a to odbornými publikacemi a od r. 1998 prostřednictvím svých stránek na internetu - Informačního inrernetového systému pro elektrotechniky - zkráceně iiSEL®. Od r. 2000 získala naše firma statut informačního centra ESČ (Elektrotechnického svazu českého), který je živnostenským společenstvem začleněným v Hospodářské komoře České republiky.
Informační internetový systém pro elektrotechniky není míněn pouze jako jednostranný zdroj informací pro elektrotechnickou veřejnost, ale je to i užitečný nástroj pro výměnu názorů mezi elektrotechniky navzájem, mezi elektrotechniky a ESČ i prostředek určité komunikace i s orgány dozoru a jinými institucemi. Kromě základní informace o evropských předpisech podané v základní části informačního systému, se v rámci diskusního fóra, které je součástí informačního systému, elektrotechnici ptají i na otázky spojené s evropskou integrací a začlenění ČR do EU, na které odpovídáme. Tak působíme i pro přípravu firem z elektrotechnického oboru na jednotný evropský trh.

Jaké poradenství pro přípravu firem z Vašeho oboru na jednotný evropský trh poskytujete?
V rámci našeho informačního internetového systému poskytujeme komplexní informační servis z oblasti elektrotechniky, a to především v té její části, ve které působí nejvíce elektrotechnických firem, tj. v oblasti elektrických instalací a rozvodů. Poradenství zajišťované v rámci této naší činnosti se vztahuje i k přípravě na jednotný evropský trh. V této souvislosti je vhodné podotknout, že v současné době jsou téměř veškeré technické normy, které elektrotechnici používají a kterými se řídí, normami evropskými zavedenými do soustavy ČSN. Tyto normy se opírají o technickou legislativu, která je v podstatě rovněž zavedenou a převzatou legislativou Evropských společenství. Tomu, aby legislativa ČR mohla plně zavést legislativu ES brání v současné době pouze ten fakt, že ČR není členskou zemí ES. Přitom většina právních předpisů je již vydána ve stavu plně kompatibilním s právem ES. Vyhlášení platnosti příslušných ustanovení, která dosud nebyla vyhlášena, je vázáno na datum dne vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Jaké služby pro přípravu firem z Vašeho oboru na jednotný evropský trh poskytujete?
Poskytujeme informace o příslušných evropských technických předpisech a technických normách vztahujících se k oboru elektrotechniky. Naše informace jsou založeny i na znalosti praxe v zemích ES. V rámci vydávaného seznamu technických norem pro elektrotechniku uvádíme i technické předpisy, na jejichž podporu jsou tyto technické normy užívány. Naše publikace obsahují i návody pro výrobce elektrických zařízení, elektrotechnických předmětů a dalších výrobků z oblasti elektrotechniky, jakým způsobem musí být výrobek ošetřen, aby měl možnost uplatnění nejen na českém, ale i na celoevropském trhu. V současné době je tomuto tématu věnována i nově vydávaná publikace Dr. Jareše Požadavky na elektrotechnické výrobky uváděné na trh v ČR. V ní se uvádí, jak postupovat v souladu s nově zavedenou evropskou legislativou, aby elektrotechnické výrobky splňovaly veškeré náležitosti vyžadované v zemích Evropské unie.

Kde jsou k dispozici technické ad. předpisy pro Váš obor, které budou potřebné si osvojit (dodržovat) na jednotném trhu?
Pro obor elektrotechniky platí v zemích EU technické předpisy, tj. směrnice ES (nebo starší směrnice EHS), které jsou již nyní součástí národní legislativy ČR. Tyto předpisy jsou pro technické výrobky zavedeny v ČR již od r. 1997 jednak zákonem č. 22/1997 Sb. a jednak příslušnými nařízeními vlády, kterými vláda stanoví výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu (tj. výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí) a technické požadavky na tyto výrobky. Uvedený zákon 22/1997 Sb. i jeho prováděcí nařízení vlády prošly v r. 2000 důkladnou revizí proto, aby byly plně kompatibilní s právem EU a aby umožnily bezproblémové uplatnění Evropské dohody o přidružení ČR k ES (PECA). Tato nařízení vlády dnes již v podstatě obsahují znění odpovídajících směrnic ES. Aby se mohlo bez problémů prokázat, že výrobky těmto nařízením vlády a tím i evropským směrnicím odpovídají, existují k těmto jednotlivým směrnicím tzv. harmonizované normy. Pokud výrobek vyhovuje požadavkům příslušných harmonizovaných českých technických norem, má se za to, že požadavky nařízení vlády jsou splněny. Přitom česká technická norma se stává harmonizovanou normou, jestliže přejímá plně požadavky stanovené harmonizovanou evropskou normou. Současná situace je taková, že v podstatě veškeré významné evropské normy pro elektrotechniku jsou již zavedeny i jako české technické normy.
Je sice pravda, že uvedený systém je vyhovující především pro velkovýrobce elektrických zařízení a pro dovoz z EU, nicméně i pro malé firmy se tak otvírá prostor pro vývoz svých výrobků a služeb do zahraničí. Mezi takové malé firmy patří především ty, které se zabývají montážními pracemi, budováním elektrických instalací a rozvodů. Pro tyto firmy ještě po vstupu do EU budou zřejmě existovat různá omezení spočívající v různosti místních předpisů a zvyklostí. I když základní technické normy, kterými se řídí i drobní živnostníci v oboru elektrotechniky, jsou v podstatě v tomto oboru sjednoceny, provedení sítí, způsoby jejich uzemnění, připojování jednotlivých objektů i požadavky firem distribuujících elektrickou energii se liší nejen v jednotlivých evropských zemích ale i v jednotlivých oblastech a regionech. Ostatně v menší míře se taková nejednotnost projevuje i na území ČR.
Kromě směrnic platných pro výrobky platí z hlediska ochrany zdraví při práci i další směrnice, které se samozřejmě vztahují na podnikání a zaměstnavatelské vztahy v elektrotechnice. Tyto směrnice jsou zavedeny posledními změnami zákoníku práce a jeho prováděcími a souvisícími nařízeními vlády.
Připouštíme, že určitým problémem může být při elektrotechnickém podnikání v zahraničí i otázka elektrotechnické kvalifikace. Kvalifikační požadavky jednotlivých evropských zemí nejsou dosud sjednoceny a nároky na naše elektrotechnické pracovníky se podle toho v jednotlivých zemích EU liší. Není to tím, že by odborná úroveň našich pracovníků byla nižší než té které zemi, ale mohou to být i ty již zmiňované regionální zvyklosti a možná i skrytá ochrana proti zahraniční konkurenci.
Pokud se týká možnosti seznámení se s příslušnými předpisy, je možno konstatovat, že pokud někdo potřebuje znát přímo znění evropského předpisu, je možné je v řadě případů najít i na internetových stránkách orgánu nebo organizace, kterým bylo jejich zavádění do právního řádu ČR svěřeno. Informace o tom, kde je možno získat česká znění evropských předpisů, je zveřejněna i na našem serveru v rámci této rubriky.

Ing. M. Kříž


 
 
 
Facebook Obchod IN-EL