+

E-01 PECA - Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení ... a akceptaci průmyslových výrobků - dnem přistoupení ČR do EU ztratil protokol PECA prakticky platnost

Dne 1. července 2001 vstoupil v platnost

PROTOKOL K EVROPSKÉ DOHODĚ ZAKLÁDAJÍCÍ PŘIDRUŽENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU NA JEDNÉ STRANĚ A EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI A JEJICH ČLENSKÝMI STÁTY NA STRANĚ DRUHÉ O POSUZOVÁNÍ SHODY A AKCEPTACI PRŮMYSLOVÝCH VÝROBKŮ (PECA)
obsažený ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 56/2001 Sbírky mezinárodních smluv ČR (částka 22).

Tím, že vstoupil v platnost tento protokol, začínají mít smysl i úpravy zákonů a nařízení vlády vztahující se k prohlášením o shodě vyhlášené v r. 2000 v souvislosti s přidružením České republiky k Evropským společenstvím.

V návaznosti na změnu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, provedenou zákonem č. 71/2000 Sb. byla 29. srpna 2000 rozeslána částka 82 Sbírky zákonů. V ní jsou obsažena nařízení vlády č. 281 až 293. Těmito nařízeními vlády, kterými se provádí zákon č. 22/1997 Sb. (změněný uvedeným zákonem č. 71/2000 Sb.), se mění nařízení vlády č. 168/1997 Sb. až 177/1997 Sb. a nařízení vlády č. 14/1999 Sb., 180/1999 Sb., 182/1999 Sb. (viz také přehled předpisů a směrnice EHS). Přitom nařízením vlády č. 291/2000 Sb. se stanoví grafická podoba označení CE.
Český výrobce může na své výrobky (při splnění příslušných podmínek daných výše uvedenými právními předpisy) umísťovat značku CE a bez dalšího je může exportovat do zemí EU.

Účelem uvedeného Protokolu je usnadnit jak České republice, tak zemím Evropských společenství obchod průmyslovými výrobky.

Podle Protokolu se vzájemně (na obou stranách) přijímají průmyslové výrobky, které splňují požadavky pro to, aby byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh ať již v České republice, nebo v Evropské unii;
dále se vzájemně uznávají výsledky posuzování shody u průmyslových výrobků, na něž se vztahuje právo Společenství a odpovídající české národní právo.


Výrobky, na které se uvedený protokol vztahuje jsou:

    1. Strojní zařízení
    2. Výtahy
    3. Osobní ochranné prostředky
    4. Elektrická zařízení
   5. Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
    6. Teplovodní kotle
    7. Plynové spotřebiče
    8. Tlaková zařízení
    9. Léčivé přípravky


Výsledky posuzování shody se vzájemně uznávají jednak pro uvedené výrobky a také pro:
- elektrickou bezpečnost,
- elektromagnetickou kompatibilitu,

- správnou výrobní praxi (SVP) pro léčivé přípravky.


Pro uvedené výrobky a postupy posuzování shody platí dále uvedené směrnice Evropského parlamentu a Rady, které jsou vzájemně kompatibilní s dále uvedenými nařízeními vlády ČR a zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.:

 • Strojní zařízení
 • Právo Společenství: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES ze dne 22. 6. 1998, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES ze dne 27. 10. 1998
 • Národní právo: Nařízení vlády č. 170/1997 Sb. ve znění nařízení vlády č. 15/1999 Sb. a nařízení vlády č. 283/2000 Sb.
 • Elektrická zařízení: Elektrická bezpečnost
 • Právo Společenství: Směrnice Rady 73/23/EHS ze dne 19. 2. 1973, naposledy pozměněná směrnicí 93/68/EHS ze dne 22. 7. 1993.
 • Národní právo: Nařízení vlády č. 168/1997 Sb. ve znění nařízení vlády č. 281/2000 Sb.
 • Elektromagnetická kompatibilita
 • Právo Společenství: Směrnice Rady 89/336/EHS ze dne 3. 5. 1989, naposledy pozměněná směrnicí 93/68/EHS ze dne 22. 7. 1993.
 • Národní právo: Nařízení vlády č. 169/1997 Sb. ve znění nařízení vlády č. 282/2000 Sb.
 • Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Právo Společenství: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES ze dne 23. 3. 1994.
 • Národní právo: Nařízení vlády č. 176/1997 Sb. ve znění nařízení vlády č. 15/1999 Sb. a nařízení vlády č. 286/2000 Sb.

Z obsahu uvedeného protokolu je zajímavé, že v něm není obsažena zmínka o nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky. Bude třeba na tyto výrobky, mezi které spadají i rozváděče pro stavby, i nadále aplikovat zvláštní postup posouzení vlastností výrobků autorizovanou osobou podle tohoto nařízení vlády? Jak je uvedený dosud uplatňovaný postup v souladu s daným protokolem? To jsou otázky, které zajímají nejen Vás ale i nás. Kdo se již aktivně zabýval jejich řešením, ať sdělí své zkušenosti. O těchto a dalších otázkách Vás budeme dále informovat.


 
 
Facebook Obchod IN-EL