+

AB-064 Dimenzování vodičů a kabelů v rozváděčích

OTÁZKA:
Dimenzování vodičů a kabelů v rozváděčích
Obracím se na Vás s otázkou, jakým způsobem a pomocí které normy postupovat při určování proudové zatížitelnosti (průřezu) fázových, pracovních a ochranných vodičů a kabelů v rozváděčích NN vyráběných v souladu s normami ČSN EN 60439-1,3,4,5 a ČSN EN 60204-1, jestliže jisticím prvkem by byl jistič, pojistka nebo nadproudové relé.

Jedná se o tyto vodiče:
1. nenatřené ploché holé vodiče Cu/Al v rozváděčích
2. jednožilové vodiče CY,CYA v rozváděčích
3. jednožilové vodiče CSA v rozváděčích

Odbornou literaturu, která by se tím podrobněji zabývala jsem zatím nenašel. V příručce Rozváděče NN svazek 18, r.v.1994 autor uvádí několik článků z normy ON 35 7102 s jejich komentářem s poznámkou, že dovolené proudové zatížení kabelů a vodičů v současné době řeší ČSN 33 2000-5-523:1994 nebo dílenská příručka Výroba a montáž rozváděčů NN svazek 10 r.v. 1998, v které autor uvedl příklad řešení zahraničního výrobce rozváděčů, které se od norem ON 357102 a ČSN 33 2000-5-523:1994 liší.

V současné době lze podle mého názoru používat ON 35 7102 (dle seznamu norem k 1.1.2002 byla k 31.12.1993 zrušena, ale po dohodě zůčastněných stran se může nadále využívat) nebo ČSN 33 2000-5-523:1994. Při návrhu vodičů pomocí obou norem a jejich následném porovnání jsou ale mezi nimi podstatné rozdíly (je-li vůbec správné je takto srovnávat vzhledem k rozdílnému datu vydání a propracovanosti), navíc ani jedna z norem asi neřeší tepelné účinky zkratových proudů.

1. příklad: Dovolené proudové zatížení nenatřeného plochého holého vodiče CU 80 × 5 uloženého v horní části rozváděče naležato/nahraně - krytí rozvaděče IP 40/20.

Podle ON 357102:

dle článku 11 je dovolená provozní teplota holých plochých CU vodičů - 85 °C,
dle článku 13 je teplota prostředí uvnitř rozvaděče při krytí IP 40 - 65 °C,
dle tabulky 5 je přepočítací součinitel proudové zatížitelnosti pro jiné provozní teploty a jiné teploty prostředí - k1 = 0,79,
dle tabulky 2 je jmenovité proudové zatížení pro provozní teplotu vodičů 65 °C a teplotu prostředí 35 °C - In = 1070 A,
dle článku 3 je vzorec pro výpočet dovoleného proudového zatížení pro jinou provozní teplotu holých plochých vodičů přípojnic a teplotu prostředí uvnitř rozváděče I = In × k1 , odkud

I = 845,3 A.

Dle článku f) je pro nenatřené vodiče nutno údaj u CU vodičů snížit o 10 %, takže

I = 760,77 A.

Podle ČSN 33 2000-5-523:1994
pro určování jmenovité proudové zatížitelnosti nenatřených/natřených plochých holých CU/AL vodičů jsou v normě tyto články a tabulky :
článek 523.ON3.3, ve kterém je možno za určitých podmínek teplotu holých vodičů zvýšit,
tabulka 52-AN1, ve které je určena nejvyšší dovolená provozní teplota na 80°C a základní teplota okolního vzduchu na 30°C,
tabulka 52-NK49 až 52, ve které jsou uvedeny jmenovité proudy 1-2 nenatřených/natřených plochých holých CU/AL vodičů.
Dle tabulky 52-NK50 je

I = 1102 A.

Je správné takto postupovat při určování proudové zatížitelnosti a nevzít v úvahu žádné přepočítací součinitele pro různé dovolené provozní teploty holých plochých vodičů a teploty prostředí uvnitř rozváděče při jeho různých krytích?

Závěr: Výsledný rozdíl je způsoben rozdílnou dovolenou provozní teplotou a teplotou prostředí. Tento rozdíl se po přepočtu na stejnou dovolenou provozní teplotou a teplotou prostředí pouze zmenší nebo obrátí.

 

2. příklad: Dovolené proudové zatížení jednožilového vodiče CY 10 - krytí rozvaděče IP40/20, 1 vodič ve svazku

Podle ON 357102:
dle tabulky 8 je dovolená provozní teplota izolovaného vodiče CY - 65 °C,
dle článku 22 je teplota prostředí uvnitř rozvaděče při krytí IP40 - 45 °C,
dle tabulky 15 In = 53 A

podle ČSN 33 2000-5-523:1994:
pro určování jmenovité proudové zatížitelnosti jednožilových CY vodičů jsou v normě tyto články a tabulky:
52-A ve které je uvedena nejvyšší dovolená provozní teplota 70°C
523.N28.1 ve kterém je odkaz na obrázek N6 kde je uveden přepočítací součinitel proudové zatížitelnosti pro jednožilové vodiče s izolací PVC uložené ve svazku
52-NK1 ve které je uveden jmenovitý proud jednožilových vodičů CY

dle tabulky 52-NK1 In = 61 A.

Je správné takto postupovat při určování proudové zatížitelnosti a nevzít v úvahu žádné přepočítací součinitele pro různé teploty prostředí uvnitř rozvaděče při jeho různých krytích?

Závěr: Výsledný rozdíl je způsoben rozdílnou dovolenou provozní teplotou izolovaného vodiče CY.

3. příklad: Dovolené proudové zatížení jednožilového vodiče CSA 4- krytí rozváděče IP40/20, 1 vodič ve svazku
Podle ON 357102:
Použití vodičů CSA tato norma vzhledem k datu vydání neřeší.
Podle ČSN 33 2000-5-523:1994:
pro určování jmenovité proudové zatížitelnosti jednožilových CSA vodičů jsou v normě tyto články a tabulky:
52-NK16, ve které je uveden jmenovitý proud jednožilových vodičů CSA:

dle tabulky 52-NK16 I = 66 A

Je správné takto postupovat při určování proudové zatížitelnosti a nevzít v úvahu žádné přepočítací součinitele pro různé teploty prostředí uvnitř rozvaděče při jeho různých krytích a různých způsobech uložení vodičů.

Otázku podává: Jindřich Mlíka
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 4. 9. 2003
 
 
Facebook Obchod IN-EL