+

K zákonu č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Tento zákon byl vydán proto, aby lidé neboli osoby, kteří užívají při své práci technická zařízení, pro usnadnění své práce nebyli těmito zařízeními ohrožováni. Technická zařízení lidem (osobám), kteří s těmito technickými zařízeními pracují, umožňují uplatňovat při své práci mnohem více a mnohem větší energii, než při uplatnění vlastních fyzických sil a schopností. To je pozitivní přínos používání technických zařízení. Negativním důsledkem jejich uplatňování však může být to, že pokud dojde k chybě při používání těchto technických zařízení, mohou být důsledky těchto chyb podstatně závažnější než při použití vlastní fyzické síly. Protože člověk, tvor chybující, nadělá při práci řadu chyb, tak při práci s technickým zařízením mají takové chyby podstatně závažnější následky, než když při práci uplatňuje jenom svou vlastní sílu.

Aby uvedené následky byly co nejmenší, je v rámci právních předpisů otázkám vztahům člověka a technických zařízení věnován celý systém legislativních požadavků, které na jedné straně vyžadují, aby lidé pracující s technickým zařízením dodržovali určitá pravidla při používání technických zařízení, na druhé straně jsou stanoveny technické požadavky na technická zařízení, aby používání těchto zařízení lidmi, tedy tvory chybujícími, bylo co nejbezpečnější.

To znamená:
a) na jedné straně, aby bylo, pokud možno, vyloučeno selhání samotného technického zařízení, a pokud k takovému selhání dojde, tak aby toto selhání vedlo pouze k bezpečnému stavu technického zařízení, tj. např. k zastavení činnosti technického zařízení,
a) na druhé straně, aby provedení zařízení vylučovalo, pokud možno, chyby lidí, tj. samotné obsluhy technického zařízení, nebo aby tyto chyby eliminovalo.

Ten první i ten druhý případ jsou řešeny:
a) na straně lidí, tedy obsluhy technických zařízení, aby tato obsluha byla ve vztahu k technickém zařízení a jeho možnostem řádně proškolena,
b) na straně technického zařízení:
- aby u něj byly vyloučeny technické závady nebo aby důsledky těchto závad byly eliminovány, tzn., aby takové závady vedly k bezpečnému stavu technického zařízení, například aby se zastavil chod tohoto zařízení a popřípadě aby se uvedly do činnosti další bezpečnostní mechanizmy,
- aby technické zařízení odpovídajícím způsobem eliminovalo chyby lidí, kteří je obsluhují a užívají.

Tyto vztahy jsou včleněny do definice vyhrazeného technického zařízení, jak je uvedena v § 2 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, která zní:
vyhrazeným technickým zařízením (pokud budeme dále uvádět zařízení, bude se jednat o vyhrazené technické zařízení, dále v textu se pro tato vyhrazená technická zařízení používá i jenom zkratka VTZ) se rozumí tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.

Jsou to tedy zřízení, která svou energií (elektrickou, plynu, akumulovanou tlakovou, potenciální u zdvihacích zařízení), kterou využívají a s níž pracují, mohou také lidi, ať už obsluhu, údržbu, nebo ty, kteří se okolo tohoto zařízení jenom vyskytují, ohrozit.

Protože se jedná o vztah lidí k technickým zařízením, která jsou vytvořena zase jenom lidmi (i když musí odpovídat například podmínkám okolního prostředí, přírodním podmínkám apod.), řeší tento vztah, v některých případech pro lidi nebezpečný, zase jenom lidé. Především ho řeší ti, kteří:
- zařízení a jeho části jako výrobky vyrábějí (viz zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, podle kterého výrobky dodávané na trh musí být bezpečné a za bezpečnost výrobků zodpovídá výrobce) a
- pak v návaznosti na uvedený zákon o obecné bezpečnosti výrobků, zařízení montují (tzn. v rámci montážní činnosti spojují jednotlivé dílčí části v technologický celek),
- provádějí údržbu provozovaného zařízení (aby zajistili bezpečný a provozuschopný stav tohoto zařízení),
- kvalifikovaně posuzují provozní a technickou bezpečnost zařízení uváděného do provozu nebo již provozovaného zařízení, zda odpovídá právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (revizní technici).

Proto jsou v § 2 uvedeného zákona další termíny vztahující se k lidským činnostem na vyhrazených technických zařízeních. Těmi termíny jsou revizní technik, revize, montážní činnost, oprava, údržba.

Činnosti spojené se zajišťováním bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení jsou spravovány institucemi:

Státní správu v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení vykonává Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“), Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.

K plnění úkolů v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení podle tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení může ministerstvo zřídit státní příspěvkovou organizaci (dále jen „pověřená organizace“). Ministerstvo vydá zřizovací listinu pověřené organizaci.

Pověřená organizace při výkonu činnosti v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení:
a) podává na vyžádání odborná stanoviska o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti jejich provozu,
b) provádí u vyhrazených technických zařízení I. třídy prohlídky a zkoušky nebo se na těchto zařízeních zúčastňuje zkoušek, na jejichž základě vydává osvědčení, …
c) prověřuje odbornou způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení …,
d) prověřuje odbornou způsobilost fyzické osoby k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a uděluje o tom osvědčení …,
e) prověřuje odbornou způsobilost obsluhy jako topiče parních a kapalinových kotlů,
f) vede evidenci právnických osob a podnikajících fyzických osob, které získaly oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení …,
g) vede evidenci revizních techniků a poskytuje tyto informace pro potřeby jiných orgánů …

Zákonem č. 250/2021 Sb. jsou vymezeny povinnosti zaměstnanců pověřené organizace a je stanoveno, že činnosti pověřené organizace podléhají poplatku podle tohoto zákona.

Dále jsou stanoveny:
- rámcové požadavky na odbornou způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny,
- podmínky pro vydání oprávnění k těmto činnostem,
- požadavky na evidenci uvedených odborně způsobilých právnických osob a podnikajících fyzických osob k uvedeným činnostem.

Zákon č. 250/2021 Sb. dále stanoví:
- požadavky na odbornou způsobilost fyzických osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních,
- požadavky na zkoušku z odborné způsobilosti vykonávané u pověřené organizace (zkušební komise, písemná a ústní část zkoušky, vydání osvědčení, popř. možnost opakování zkoušky).

Podrobněji jsou rozebrány otázky poplatků za odbornou činnost pověřené organizace za:
- vydání odborných stanovisek, provedení prohlídek, řízení a vyhodnocení zkoušek, popř. potvrzením úspěšných výsledků zkoušek,
- prověření odborné způsobilosti právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím a zkouškám VTZ,
- vydání oprávnění nebo změnu oprávnění (změnu údajů v oprávnění) k montáži, opravám, revizím, zkouškám VTZ,
- udělení osvědčení o odborné způsobilosti (změnu údajů v osvědčení) fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám a montážím vyhrazených technických zařízení
- a další odborné činnosti v oblasti plynových, tlakových a dalších VTZ.

Zákon stanoví též sazby poplatků za jednotlivé odborné činnosti pověřené organizace.

K revizím VTZ

Revizi smí provádět výhradně revizní technik, který je držitelem osvědčení v rozsahu odpovídajícím revidovanému vyhrazenému technickému zařízení; provádí-li revizní technik revizi jako živnost podle jiného právního předpisu, musí být též držitelem oprávnění podle § 7 odst. 2.

V zákoně je oproti dřívějším předpisům nově zpracována část (odpovídající dosud platné vyhlášce č. 50/1978 Sb.) týkající se odborné způsobilosti k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím. Tato část je uvedena větou: Pro účely odborné způsobilosti k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím rozeznáváme osoby znalé, osoby poučené a osoby školené (seznámené), které nejsou znalé ani poučené a jsou školené ve smyslu jiného právního předpisu (tímto předpisem se rozumí zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb. § 103 odst. 2, který uvádí, kdy je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Za osoby znalé se považují osoby pro samostatnou činnost, osoby pro řízení činnosti a revizní technici.

V zákoně o VTZ se stanoví, co musí pro oblast elektrických VTZ splňovat:
- osoba znalá pro samostatnou činnost a osoba znalá pro řízení činnosti,
- osoba poučená.

Zákon o VTZ stanoví povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob, které provádějí montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, plnění nádob plyny (bezpečnostní opatření, prohlídky, kontroly, revize a zkoušky).

Samostatný § 22 zákona o VTZ stanoví povinnost provozovatele bez zbytečného odkladu ohlásit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa, kde k havárii došlo, vznik mimořádné, částečně nebo zcela neovladatelné, časově a prostorově ohraničené události, v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku zjevně přesahující částku 5 000 000 Kč.

Zákon zmocňuje vládu, aby svými nařízeními stanovila:
a) jaká tlaková, zdvihací, elektrická a plynová vyhrazená technická zařízení představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, a jejich zařazení do tříd, skupin a podskupin,
b) požadavky kladené na bezpečnost provozu, umístění, montáž, opravy, provoz, prohlídky, revize, zkoušky a provozní dokumentaci vyhrazených technických zařízení,
c) kdy pověřená organizace provádí prohlídky a zkoušky nebo se zúčastňuje zkoušek na vyhrazených technických zařízeních, na základě kterých uděluje osvědčení, zda tato zařízení splňují požadavky o zajištění bezpečnosti vyhrazených technických zařízení nebo vydává potvrzení o výsledcích zkoušek na vyhrazených technických zařízeních,
d) způsob a obsah zkoušky z odborné způsobilosti …
a další nařízení k náležitostem zkoušek a dokladů k příslušným odborným způsobilostem a sazbám poplatků za odbornou činnost pověřené organizace pro jednotlivé činnosti.

V zákoně č. 250/2021 Sb. jsou dále přechodná ustanovení k dříve vydaným osvědčením o odborných způsobilostech k činnostem na VTZ, oprávněním organizací vydaných ITI Praha a TIČR.

TIČR se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za pověřenou organizaci.

S nabytím účinností zákona č. 250/2021 Sb., tj. od 1. 7. 2021 se zrušuje řada právních předpisů (mimo jiné zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce spolu s navazujícími předpisy, část zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a další předpisy, vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických zařízení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti a další).

Mění se mimo jiné zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zákon č. 250/2021 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2022 spolu s nařízením vlády č. 194/2022 Sb. (nahrazuje vyhlášku č. 50/1978 Sb.), nařízením vlády č. 190/2022 Sb. (nahrazuje vyhlášku č. 73/2010 Sb.) a nařízením vlády č. 60/2022 Sb.

Vytvořeno: 6. 7. 2021
 
 
Facebook Obchod IN-EL