+

Odborná způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.


Vyhláška České úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb.,

o odborné způsobilosti v elektrotechnice
(se změnami a doplňky - vyhláška 98/1982 Sb.)

Činnosti na elektrickém zařízení mohou podle náročnosti této činnosti vykonávat pracovníci s příslušnou kvalifikací.
   
kvalifikace = vzdělání + praxe

K nabytí kvalifikace je podle jejího stupně potřebná praxe, která závisí na odborném vzdělání v oboru elektrotechniky.
Podle stupně své kvalifikace může pracovník na elektrickém zařízení vykonávat odpovídající činnost.
Pokud se týká dodržování vyhlášky, má své povinnosti i zaměstnavatel.

Rozdělení kvalifikací:
Pracovníci bez elektrotechnického vzdělání mohou nabýt tyto kvalifikace:

§ 3 - pracovníci seznámení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozorněni na možné ohrožení těmito zařízeními.

§ 4 - pracovníci poučení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem.

Pracovníci s elektrotechnickým vzděláním mohou získat tyto kvalifikace:

§ 5 - pracovníci znalí jsou ti, kteří mají ukončené předepsané odborné vzdělání a po zaškolení složili zkoušku ve stanoveném rozsahu.

§ 6 - pracovníci pro samostatnou činnost jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří splňují požadavky na pracovníky znalé, mají alespoň nejkratší požadovanou praxi a složením další zkoušky ve stanoveném rozsahu prokázali znalosti požadované pro samostatnou činnost.

§ 7 a 8 - pracovníci pro řízení jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací,
kteří splňují požadavky na pracovníky znalé, mají alespoň nejkratší požadovanou praxi a složením další zkoušky ve stanoveném rozsahu prokázali znalosti požadované pro:

- řízení činnosti u pracovníků pro řízení činnosti (§ 7),
- řízení činnosti a navíc pro řízení činnosti dodavatelským způsobem u pracovníků pro řízení činnosti dodavatelským způsobem (§ 8 odst. 1),
- řízení činnosti a navíc pro řízení provozu u pracovníků pro řízení proozu (§ 8 odst. 1).

§ 9 - pracovníci pro provádění revizí jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří mají ukončené předepsané odborné vzdělání, předepsanou praxi a složili zkoušku před některým z orgánů dozoru.

§ 10 - pracovníci pro samostatné projektování a pro řízení projektování jsou ti, kteří mají odborné vzdělání a praxi určené zvláštními předpisy a složili zkoušku ze znalosti předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technikých zařízení a z předpisů souvisejících s projektováním.

§ 11 - zvláštní případy jsou určeny pro:
- absolventy vysoké školy elektrotechnické a přírodovědecké fakulty oboru fyziky, kteří pracují jako asistenti v laboratořích škol,
- pracovníky vědeckých výzkumných a vývojových ústavů, kteří mají vysokoškolské vzdělání,
- učitele, kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím.

Uvedení pracovníci musí buď složit předepsanou zkoušku, nebo musí být v používání zařízení zaškoleni a jejich znalosti musí být pravidelně ověřovány přezkoušením.

Vytvořeno: 6. 12. 2018
Aktualizováno: 31. 12. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL