+

Příklad zajištění revizí a evidence elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí

ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610 stanoví postup revizí a kontrol elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů. Kromě toho, že je nutno provádět tyto revize a kontroly, je také potřeba prokazovat, a tedy i evidovat, kdy a jak jejich revize byly provedeny. K tomu je samozřejmě třeba identifikovat i spotřebiče, které byly revidovány.

Níže je uveden do diskuse příklad takového postupu zajištění revize spotřebičů a jejich evidence. Jeho účelem není vnucovat nějaký návod, jak se mají ustanovení výše uvedených norem a předpisů uplatňovat, ale spíše přimět techniky k zapřemýšlení, jak je co nejjednodušeji naplnit. K připomínkám a námětům k uvedené informaci je pole otevřeno.

A - Rozsah a identifikace

V organizaci se revidují elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí, které jsou ve vlastnictví této organizace, dodavatelsky.

Dodavatel revizí reviduje elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí, které bylo nalezeno pracovníkem provádějícím revize anebo které bylo k revizi předloženo příslušným zaměstnancem a dále pak spotřebiče a nářadí dle písemných požadavků objednatele.

Revidované elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí (dále jen spotřebiče) jsou označeny trvanlivými laminovanými štítky s pořadovými čísly, která korespondují s čísly evidenčních karet, které se vystavují ke každému spotřebiči a jsou uspořádány do označených šanonů umístěných u objednatele.

B - Evidence

Každý spotřebič je opatřen samolepicím laminovaným štítkem s číselným znakem. Z důvodu množství spotřebičů přes 3 000 ks a z důvodu velikosti štítku vůči spotřebiči se přistoupilo k barevnému rozlišení štítků, jejichž barvy označují, že spotřebič spadá do určité tisícovky. Jednotlivé spotřebiče v dané tisícovce jsou pak rozlišeny pouze posledními třemi číslicemi dané tisícovky.

Číselná řada 1 až 1 000 je provedena černým tiskem na bílém podkladu.

Číselná řada 1 001 až 2 000 je provedena černým písmem na žlutém podkladu. Na štítku je uvedeno např. číslo 10, což znamená, že v kartotéce je vedena karta 1 010 atd.

Číselná řada 2 001 až 3 000 je provedena černým písmem na zeleném podkladu. Na štítku je uvedeno např. č. 525, což znamená, že v kartotéce je vedena karta č. 2 525 atd.

Číselná řada 3 001 až 4 000 je provedena černým písmem na červeném podkladu. Na štítku je uvedeno např. č. 674, což znamená, že v kartotéce je vedena karta č. 3 674 atd.

C - Doklad o provedení revize

Ke každému revidovanému spotřebiči je vystavena karta s evidenčními znaky spotřebiče, do které jsou zapsány údaje dle ČSN 33 1610 a ČSN 33 1600.

D - Organizace revizí spotřebičů

Revize nových spotřebičů je prováděna podle zásady - reviduje se, co bylo nalezeno pracovníkem provádějícím revize nebo k revizi předloženo příslušným zaměstnancem objednatele a dle písemných požadavků objednatele.

Veškeré revize jsou prováděny na základě plánu revizí, který vede dodavatel revizí. Výsledek revize a údaje o měření a další údaje dle požadavku ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610 jsou zaznamenány do evidenční karty.

Spotřebiče, které při revizi vykazují závažné vady z hlediska bezpečnosti používání, jsou označeny laminovaným samolepicím štítkem s červeným písmem na bílém podkladu umístěném na viditelném místě s nápisem “Vadné - nepoužívat”.

Běžně odstranitelné vady jsou odstraněny ihned při revizi dodavatelem revize, ostatní vady jsou prokazatelně evidovány na formuláři “Oznámení o vadném spotřebiči” (viz příloha 1).

Spotřebiče, které nebyly při revizi nalezeny, jsou prokazatelně evidovány na formuláři “Oznámení o nepředloženém spotřebiči” (viz příloha 1).

Tyto doklady jsou předkládány objednateli - vedoucímu, který je bere na vědomí svým podpisem. Originál zůstává u objednatele, kopii ukládá dodavatel.

E - Kvalifikace pracovníků provádějící revize spotřebičů

Dodavatel revizí dokladuje předepsanou kvalifikaci kopiemi platné vyhlášky č. 50/1978 Sb., kopiemi osvědčení, oprávnění a živnostenským listem.

F - Měření

Níže je uveden příklad přístroje, kterým byla měření při revizích nářadí a spotřebičů provedena, a jeho označení. Samozřejmě může být použit jakýkoliv jiný přístroj, který vyhovuje podmínkám přílohy ČSN 33 1610:

Měření spotřebičů provádí v daném případě dodavatel revizí přístrojem REVEX 51 výrobce: ILLKO, s. r. o, Blansko, v. č. 211439. Přístroj je pravidelně kalibrován jedenkrát ročně, zpravidla v měsíci lednu na kalibračním pracovišti ILLKO, s. r. o., Masarykova 2226, 678 01 Blansko, reg. osvědčení č. 600-OR-025-03. Kalibrační list bude předložen na vyžádání. Přístroj je opatřen evidenčním štítkem kalibrační laboratoře. Revizi spotřebiče (měřicího přístroje) provádí kalibrační pracoviště a doklad bude předložen na vyžádání.

Výsledky měření jsou evidovány v evidenčních kartách a je zde uváděna hodnota zobrazená na displeji měřicího přístroje. Pracovník provádějící revizi ji porovná s mezní hodnotou danou pracovní chybou měřicího přístroje a vyhodnotí ji.

Příklad tabulky mezních hodnot bude zveřejněn později.

G - Převzetí dokladů o revizích

Po ukončení revizí a vypracování nebo doplnění příslušných dokladů (karet) o provedených revizích je pracovník, který revize provedl, předá objednateli s tím, že na průvodní list těchto dokladů uvede např.:

“Na základě objednávky (uvede se jméno a adresa, popř. jiné označení objednatele) byla provedena ve dnech … revize objednatelem určených elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí. Objednateli byly předány příslušné doklady o provedené revizi. Na vadných spotřebičích je vyznačeno, co je nutné s nimi provést.”

Pod tím se uvede např. tento text:

Se způsobem, věcností a provedením revizí elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí, které jsme objednali, souhlasíme."

 

Datum převzetí výsledků objednaných revizí:

 

________________________________________________

razítko a podpis odběratele razítko a podpis dodavatele

 

Informaci zpracoval:
Jan Vyčítal

Vytvořeno: 17. 3. 2006
     
     
    Facebook Obchod IN-EL