+

ESČ - Elektrotechnický Svaz Český, z.s.

ESČ

Od začátku r. 2008 má svaz své vlastní stránky na www.elektrosvaz.cz

 

Prezident ESČ:

Mgr. Radek Roušar
radek.rousar@elkocz.eu

Ústřední kancelář:

Petr Zuzák
Hana Vítová
244 464 649, 244 464 071
244 464 072
esc@elektrosvaz.cz

Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4

ESČ udělil firmě IN-EL statut oficiálního Informačního centra ESČ

Hospodářská komora ČR udělila Elektrotechnickému svazu českému autorizaci pro obory "Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů" a "Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení".

Struktura činnosti ESČ

Nejvyšším orgánem ESČ je presidiální rada, statutárním zástupcem svazu je president ESČ. Administrativní agendu svazu zabezpečuje výkonný tajemník a sekretariát. Území České republiky je pokryto sítí regionálních poboček a elektrotechnických cechů ESČ. Odborné aktivity ESČ se soustřeďují zejména ve svazových komorách a sekcích:

 • Komora projektantů
 • Komora revizních techniků
 • Komora elektrotechniků v dopravě
 • Ekologická sekce
 • Sekce odborného vzdělávání

Historie ESČ

Ustavující sjezd Elektrotechnického svazu československého se konal v Praze ve dnech 30. 5. až 1. 6. 1919. K hlavním aktivitám svazu od samého počátku patřila činnost publikační, činnost normalizační a předpisová a činnost zkušební. V té době měl svaz dvě odborné skupiny: elektrárenskou a elektrotechnickou.

V roce 1920 byly vydány první elektrotechnické "Předpisy a normálie". ESČ začíná používat svazový znak - tři písmena ESČ v oválu.

V roce 1923 se časopis Elektrotechnický obzor stává orgánem ESČ.

V roce 1928 ESČ zakoupil dům v Praze na Vinohradech ve Vocelově ulici č. 3, který byl přebudován na kanceláře a zasedací síně svazu. Ve dvoře byly vybudovány laboratoře ke zkoušení elektrotechnických výrobků a tím byl položen základ systematického zkoušení a značkování elektrotechnických výrobků v Československu.

V roce 1931 byl přijat nový znak ESČ, který je dodnes používán pro značkování elektrotechnických výrobků.

V roce 1935 v rámci svazu vzniká slaboproudá skupina.

V letech 1939 až 1945 byla činnost svazu utlumena a název svazu pozměněn na Elektrotechnický svaz českomoravský.

V roce 1946 ustavení skupiny výzkumnické.

V roce 1947 ESČ zakoupil objekty bývalého pomologického ústavu v Praze - Troji a zahájil na své náklady jeho přestavbu pro účely zkušebny ESČ. V březnu byly schváleny nové stanovy ESČ.
27. února 1948 Ministerstvo vnitra zavedlo národní správu do všech majetkových podstat ESČ.

1. ledna 1950 převzaly Československé závody lehkého kovoprůmyslu národní správu nad zkušebnou ESČ v Praze - Troji.

Ve dnech 22. až 24. září 1950 se konal poslední řádný sjezd Elektrotechnického svazu československého. Jednání bylo silně poznamenáno nastupující totalitou, zpráva o činnosti ESČ za rok 1949 však přináší cenné poznatky o členské základně, rozsáhlé činnosti a majetku svazu v tomto období. Ke konci roku 1949 měl ESČ 8 674 členů, přičemž úřady, podniky, školy a jiné instituce se počítaly jako právnické osoby, tedy ne počet osazenstva. Zkušebna ESČ v tomto roce vyzkoušela 2 125 typů vzorků. Knihovna ESČ obsahovala 7 330 svazků, svaz odebíral 115 cizích časopisů. V ústředí ESČ bylo 50 zaměstnanců. O rozsahu činnosti svědčí 35 684 přijatých dopisů a 29 350 odeslaných dopisů za rok 1949. Kromě toho bylo odesláno 659 836 pozvání. Náklady na mzdy a služné činily 7 136 378, 40 Kčs, sociální náklady zákonné 917 169, 70 a dobrovolné 1 323 039, 80. Majetek svazu ke konci roku 1949 byl vyčíslen na 41 769 553, 20.

4. března 1951 se uskutečnil sjezd sboru delegátů ESČ, který formálně ukončuje práci svazu. Činnosti ESČ byly převedeny pod různé státní podniky a instituce, svazový majetek byl znárodněn.
Ke krátkodobému oživení elektrotechnické spolkové činnosti dochází po roce 1968, ale snahy o vytvoření elektrotechnického svazu jsou brzy v tichosti likvidovány.

26. února 1990 byla schválena první aktualizace svazových stanov z roku 1947 a byla zahájena obnova svazové elektrotechnické činnosti. Občanské sdružení bylo zaregistrováno pod názvem Český elektrotechnický svaz (ČES), protože vzhledem k očekávanému rozdělení republiky nebylo tehdy z praktických důvodů vhodné použít tradiční název Elektrotechnický svaz československý. Do obnovy svazové činnosti se hned zpočátku zapojili členové původního ESČ v čele s nestorem české elektrotechniky panem Prof. Dr. Ing. Františkem Jansou, DrSc., který byl později zvolen čestným presidentem svazu.

V závěru roku 1995 presidiální rada Českého elektrotechnického svazu schválila druhou aktualizaci svazových stanov, spočívající jednak ve formálních úpravách (ČES byl registrován v únoru 1990 ještě podle zákona č. 68/1951 Sb.), jednak v zásadních změnách týkajících se předmětu činnosti, členství, hospodaření a v neposlední řadě i jednoznačného dořešení otázky kontinuity ESČ. V této souvislosti svaz přijal i změnu názvu z ČES na ESČ - Elektrotechnický svaz český.

Status nynějšího ESČ

ESČ je registrován jako dobrovolná zájmová organizace a zároveň jako živnostenské společenstvo s celorepublikovou působností. Sdružuje na základě dobrovolnosti a společných zájmů fyzické a právnické osoby působící ve všech oblastech elektrotechnické činnosti v České republice i v zahraničí. Cílem ESČ je prosazování a obhajování společných zájmů svých členů, zvyšování profesionální úrovně cestou rozvíjení vědecké, technické, odborné a obchodní spolupráce a vytváření podmínek pro zapojení široké elektrotechnické veřejnosti do osvětové, normotvorné a legislativní činnosti.

Publikační činnost ESČ

Publikační činnost ESČ je zaměřena především na výběr a přehledné zpracování nejdůležitějších informací nezbytných pro úspěšnou odbornou a podnikatelskou činnost v elektrotechnice.
Výhradně pro potřebu členů ESČ vydáváme a pravidelně zasíláme svazový zpravodaj ZKRAT. Ve spolupráci s firmou IN-EL, spol. s r.o. vydáváme “ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY ESČ“ (do konce roku 1997 pod názvem “DOPORUČENÍ ESČ“) - technické návody upravující řešení některých problémů z oblasti projekce, montáží, oprav, údržby a revizí elektrických zařízení. Předpisy jsou orientovány především na problematiku, kterou technické normy neupravují vůbec a nebo ji řeší jen částečně. Náměty témat předpisů jsou čerpány z praxe, z nejčastěji se opakujících dotazů adresovaných Českému normalizačnímu institutu a redakcím odborných časopisů, případně reagují na podněty orgánů státního odborného dozoru a dalších institucí. Vzhledem k tomu, že návrhy předpisů procházejí připomínkovým řízením v institucích, do jejichž působnosti konkrétní téma patří (ČNI, ČÚBP, ITI, věcně příslušná ministerstva atp.), mají pro elektrotechniky prakticky stejnou váhu jako technické normy. Oznámení o vydání každého předpisu jsou zveřejňována ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. “ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY ESČ“ jsou publikovány jako příloha svazového zpravodaje ZKRAT včetně komentáře a případně i příkladů řešení konkrétních situací upravených předpisem. Pro elektrotechnickou veřejnost jsou distribuovány prostřednictvím prodejní sítě IN-EL, spol. s r.o., objednat nebo zakoupit je lze ve všech krajských prodejnách technických norem a v sekretariátu ESČ.

Normotvorná a legislativní činnost ESČ

Elektrotechnický svaz český se aktivně zapojuje do normotvorné a legislativní činnosti, v rámci své působnosti spolupracuje s příslušnými parlamentními výbory, Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Českým úřadem bezpečnosti práce, Českým normalizačním institutem a s dalšími orgány státní správy. ESČ je zastoupen v Elektrotechnickém normalizačním výboru.

Odborné vzdělávání

V oblasti vzdělávání ESČ spolupracuje s elektrotechnickými průmyslovými školami, středními odbornými učilišti a dalšími vzdělávacími institucemi, které se už v řadě případů staly spolkovými členy ESČ. Do procesu výuky se ESČ aktivně zapojuje formou účasti svých zástupců ve zkušebních komisích, spolupracuje při vydávání učebnic a odborných dílenských příruček a při tvorbě učebních osnov pro odborné školy a učiliště. ESČ rozvíjí své aktivity i v rámci mezinárodního vzdělávacího projektu "IQ" (Inovation and Qualification) ve spolupráci s Ministerstvem hospodářství ČR, holandským Státním institutem pro učňovské vzdělávání a kvalifikaci, centry odborné přípravy v Kroměříži a Praze, významnými elektrotechnickými podniky a dalšími zainteresovanými subjekty. ESČ se podílí i na aktivitách evropských států při tvorbě nových postupů přípravy mladé generace pro budoucí povolání v oblasti elektrotechniky v rámci programu Leonardo da Vinci. V září 1998 byl Elektrotechnický svaz český oficiálně pověřen funkcí gestora Akademie řemesel a služeb Hospodářské komory České republiky pro elektrotechnické obory, z čehož pro ESČ vyplývají další aktivity (vytváření páteřních sítí vzdělávacích zařízení, mistrovské zkoušky, spolupráce při tvorbě nových katalogů povolání, vytvoření sítě odborných školních inspektorů a odborníků pro závěrečné zkoušky v odborných učilištích). Elektrotechnický svaz český každoročně pořádá celostátní aktivy elektrotechniků s účastí zástupců státních orgánů a několik odborných seminářů zaměřených na nejnovější normy a legislativní předpisy, jejichž součástí jsou i prezentace elektrotechnických firem a vydavatelství odborné literatury.

Členství v ESČ

Členem ESČ se mohou stát fyzické a právnické osoby, které se ztotožňují s programem ESČ a zaváží se podporovat cíle ESČ a plnit závazky vyplývající ze svazových stanov a ze spolkových smluv.

- Individuální členství
Individuálním členem ESČ se stává fyzická osoba splňující základní podmínky členství odevzdáním přihlášky a zaplacením zápisného a alikvotní částky z ročního členského příspěvku. Přihlášky individuálních členů přijímá sekretariát ESČ.

- Spolkové členství
je určeno pro právnické osoby a pro podnikající fyzické osoby. Spolkovým členem ESČ se stává uchazeč o členství splňující základní kriteria stanovená ve svazových stanovách uzavřením spolkové smlouvy a splněním podmínek specifikovaných ve smlouvě. Příslušnou agendu vyřizuje výkonný tajemník ESČ, definitivní návrh smlouvy předkládá ke schválení presidiální radě ESČ.

- Čestné členství
uděluje president ESČ občanům, kteří svou prací mimořádně přispěli k rozvoji elektrotechniky nebo prokázali výjimečné služby elektrotechnické spolkové činnosti.

- Členství v ESČ je dobrovolné.

 • Z ESČ může každý svobodně vystoupit. Individuální členství zaniká dnem, kdy došlo oznámení o ukončení členství do sekretariátu ESČ.
 • Spolkové členství zaniká vypovězením spolkové smlouvy a uplynutím sjednané výpovědní lhůty.
 • Presidiální rada může ukončit členství těm členům, kteří svým jednáním poškozují zájmy ESČ.

Nároky a výhody plynoucí z členství v ESČ:

 • účast na odborných aktivitách svazových komor a sekcí, možnost zapojení do normotvorné a legislativní činnosti, publikování ve svazovém zpravodaji atp.,
 • pravidelný odběr svazového zpravodaje ZKRAT a všech vydávaných “Elektrotechnických předpisů ESČ“,
 • inzerce ve ZKRATU za režijní cenu,
 • předplatné časopisu ELEKTRO,
 • cenově zvýhodněná inzerce v časopisu ELEKTRO,
 • příručky z knižnice ELEKTRO vydavatelství IN-EL s členskou slevou,
 • sleva 30 % při účasti na odborných akcích pořádaných ESČ,
 • možnost složení zkoušky podle zákona č. 250/2021 Sb. u zkušební komise ESČ za výrazně zvýhodněný poplatek,
 • odborná pomoc a zastoupení svazem dle stanov ESČ,
 • spolkoví členové mají navíc právo po dobu trvání členství používat v obchodním styku svazové logo “Spolkový člen ESČ“.

Členské poplatky

Individuálních členů činí 100,- Kč měsíčně, z toho částka za služby je 65,- Kč (lze uplatnit jako odečitatelnou položku z daňového základu), 35,- Kč je vlastní členský příspěvek na financování činnosti ESČ. Členské poplatky spolkových členů závisí na velikosti podniku a počtu odborných zaměstnanců.

Elektrotechnický svaz český, z.s., Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4
 
 
Facebook Obchod IN-EL