+

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro iiSEL®

 1. Přidělené přístupové heslo k iiSEL® bude aktivní po dobu 12 měsíců ode dne přidělení.

  2. Přístupové heslo k iiSEL® obsahuje i dobu jeho platnosti. Pokud si zákazník jeho platnost neprodlouží o další rok opět uhrazením příslušného poplatku, po uplynutí jeho platnosti bude přístup pomocí tohoto hesla automaticky znemožněn.

  3. Pokud bude zjištěno, že majitel přístupového hesla k iiSEL® ho poskytl jiné osobě, bude mu přístup zrušen bez nároku na vrácení poplatku.

  4. Uživatelem se rozumí konkrétní osoba, tzn. že v případě, pokud bude kterýkoliv objednatel žádat o přístup pro více než 1 osobu (např. více zaměstnanců), bude mít příslušný počet uživatelů.

  5. Každý uživatel má svá vlastní přístupová práva (ochranné prvky) pro přístup k iiSEL®.

  6. Právo přístupu k iiSEL® je poskytnuto pouze zákazníkům, kteří uhradili příslušný poplatek.

  7. Přístup k iiSEL® je chráněn ochrannými prvky, kterými jsou:
  a) pro zákazníky, kteří nemají pevnou IP adresu:
  - e-mail uživatele registrovaný v databázi poskytovatele, jako přístupové jméno,
  - alfanumerický znak, v němž mohou být rozlišena velká a malá písmena, který si uživatel vytvoří sám (doporučujeme cca 8 znaků, kde bude alespoň jedno velké písmeno a jedna číslice), jako přístupové heslo,
  - kód ve formě SMS přijatý na mobilní telefon uživatele, jehož číslo je registrováno v databázi poskytovatele, přičemž tento kód je při každém přihlášení jiný, jako přístupový kód.
  b) pro zákazníky, kteří mají pevnou IP adresu:
  - e-mail uživatele registrovaný v databázi poskytovatele, jako přístupové jméno,
  - alfanumerický znak, který si uživatel vytvoří sám (doporučujeme cca 8 znaků, kde bude alespoň jedno velké písmeno a jedna číslice), jako přístupové heslo,

  8. Postup přihlášení je uveden zde.

  9. Přístupová práva (ochranné prvky) k iiSEL® přiděluje a databázi uživatelů udržuje v aktuálním stavu administrátor poskytovatele (administrator@in-el.cz) (dále jen „administrátor). Při porušení těchto smluvních podmínek uživatelem je administrátor oprávněn odebrat mu přístupová práva.

  10. Uživatel nesmí provádět žádné kroky směřující k odstranění ochranných prvků. Ochranné prvky je povinen uchovávat bezpečným způsobem a nesmí je předat jiné osobě.

  11. Pro přístup do systému nelze používat e-mailové adresy používané více osobami. Adresy obecné, jako například info@, konstrukce@, nakup@, zpravidla používá více osob, což nelze v systému připustit. Naopak nutné jsou adresy konkrétní a jedinečné, např. f.vonasek@, vankjiri@, ing.hruby@ apod.

  12. Pro přístup je nutné povolit ve Vašem internetovém prohlížeči ukládání cookies, stačí povolit ukládání cookies na úrovni relace.

  Potvrzujeme, že jsme s těmito Smluvními podmínkami prokazatelně seznámili všechny uživatele, budeme je respektovat a zavazujeme se je dodržovat. Jsme si vědomi, že při jakémkoliv jejich porušení nám bude odebrána možnost přístupu do systému, a to bez nároku na vrácení příslušného poplatku.

 


 

Autorská práva

Vlastníkem a "Provozovatelem" internetových stránek http://obchod.in-el.cz je IN-EL, spol. s r. o., Teplého 1398, 530 02 Pardubice, který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách http://obchod.in-el.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách http://obchod.in-el.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Ochrana osobních údajů

Shromažďované informace a jejich využití

Přístup na stránky http://obchod.in-el.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.
Doba zpracování osobních údajů Provozovatelem je 6 let.

Předávání osobních údajů

Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Pokud si Uživatel přeje opravit osobní data, které o něm Provozovatel má, může jej o tom požádat na emailové adrese info@in-el.cz nebo na poštovní adrese uvedené na stránce Kontakty.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel www stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Obsahová stránka prezentace je vytvořena XHTML 1.0 Strict, vizuální stránka prezentace pak s využitím CSS2.

Případné informace předávané animovanou formou jsou rovněž dostupné v textové podobě prostřednictvím odkazu umístěného v blízkosti animace.

Ostatní ujednání

Cookies

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Více informací naleznete také na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách http://obchod.in-el.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Změny v politice ochrany osobních dat

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístněn na těchto stránkách.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Poučení uživatelů o využívání Google Analytics

Abychom dokázali lépe pochopit návštěvníky našich stránek, používáme službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Pro větší transparentnost, vám chceme přiblížit, co všechno tato skutečnost znamená pro Vás, naše návštěvníky.

Služba Google Analytics používá souborů „cookies“ (textové soubory ukládané do vašeho počítače), které umožňující analýzu způsobu užívání těchto stránek. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na servery ve Spojených státech. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání stránek. Anonymita je zaručena tím, že Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Do Googlu nebudou odeslána ani žádná citlivá data, jako například, e-mail, jméno, telefonní číslo.

Můžete odmítnout používání souborů cookies, čímž zabráníte sběru dat o Vás. Učinit tak můžete volbou v nastavení vašeho prohlížeče. Pro některé prohlížeče si můžete nainstalovat rozšíření Plugin pro odhlášení od reklamního souboru cookie, který zabrání odesílání vašich dat do Googlu.

Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vaší návštěvě společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

 
 
Facebook Obchod IN-EL