+

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Seznam norem

Zavedena nová služba "iiSEL® - přístup k normám online"

Naši zákazníci, kteří mají zaplacen u České agentury pro standardizaci (ČAS) přístup k textům norem (služba ČSN online), mohou vstupovat z detailu kterékoliv normy přímo do jejího textu, a to kliknutím na její katalogové číslo.
To se týká i přístupu k textům případných změn, oprav apod. kterékoliv normy (pokud k normě byly změny, opravy apod. vydány).
Tato služba byla zavedena ve spolupráci s ÚNMZ.

Plné texty českých technických norem jsou dostupné v Zákaznickém centru České agentury pro standardizaci nebo prostřednictvím služby ČSN online.

Pokud jsou v textu kteréhokoliv souboru použity části ČSN, tak jsou použity se souhlasem ÚNMZ.

Vybrali jsme pro Vás technické normy (pouze jejich seznam), které jsou důležité a související pro projekci, montáž a revize elektrických zařízení – viz Seznam norem. V detailu každé normy je uvedena její platnost, třídicí znak, označení, název, její popis, datum účinnosti, případně datum ukončení platnosti a katalogové číslo.
Dále pak pro kterou činnost a druh a napětí elektrického zařízení je důležitá nebo související – tyto údaje jsou vyjádřeny pomocí zkratek – viz níže v části Vyhledávání v normách body b) až f). Při pořizování údajů o normách vycházíme z podkladů Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) – odboru Technické normalizace (dříve Český normalizační institut) a některé podklady přímo citujeme.

Seznam obsahuje normy tříd 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 18, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 63, 64, 65, 69, 73, 82, 83 a 91, tedy nejen normy tříd výhradně “elektrikářských” – celkem více než 2 000 položek.
Seznam norem byl sestaven naší firmou. Nicméně vycházeli jsme z našich bohatých zkušeností a seznam jsme konzultovali s dalšími odborníky. Přesto si nečiníme nárok na jeho bezchybnost a úplnost. Proto přivítáme jakékoliv připomínky a náměty k jeho případnému doplnění.

V seznamu jsou i normy v současné době již neplatné. Některé z nich jsou totiž důležité pro provádění pravidelných revizí, protože, jak je všeobecně známo, provedení elektrických zařízení z hlediska jejich bezpečnosti se při provádění pravidelných revizí posuzuje podle norem platných v době zřízení revidovaného zařízení.
Po dohodě s ÚNMZ byly v rámci služby ČSN online dodatečně přidány texty některých starších neplatných norem, které jsou však důležité zejména pro revizní techniky při provádění pravidelných revizí elektrických instalací. Jedná se o tyto normy:
ČSN 33 2000:1984 + Změna a:1986,
ČSN 33 2010:1987,
ČSN 33 2310:1988 + Změna 1:1992,
ČSN 33 2320:1981 + Změna a:1981 + Změna b:1982 + Změna c:1986,
ČSN 33 2320:1996 + Změna 1:1999,
ČSN 33 2330:1980 + Změna a:1981,
ČSN 34 1010:1966 včetně změn a:1975, b:1978, c:1985 a 4:1993,
ČSN 34 1020:1972,
ČSN 34 1370:1974,
ČSN 34 1500:1978 včetně Změny a:1982,
ČSN 34 1638:1984 včetně Změny a:1987, b:1988 a Změna c:1989,
ČSN 34 1639:1980 včetně Změny a:1984, b:1987, c:1988, d:1989 + Změna 5:1994,
ČSN 34 2820:1963.

Uvedený seznam je každý měsíc aktualizován podle toho, jaké nové normy jsou vydávány, případně stávající rušeny. Samostatně jsou publikovány informace o právě vydaných normách i nadále v sekci iiSEL®, oddíle Technická normalizace.

K jednotlivým normám je přiřazen i údaj o tom, zda je příslušná norma harmonizovaná (označení H) nebo určená (označení U). Pokud je políčko u odstavce Harmonizovaná prázdné, není norma ani harmonizovaná ani určená.
Česká technická norma se stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány Evropského společenství jako harmonizovanou evropskou normu (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění).
Pro specifikaci technických požadavků na výrobky vyplývajících z nařízení vlády nebo jiného technického předpisu, může Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen ÚNMZ) po dohodě s ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, jejichž působnosti se příslušná oblast týká, určit české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárodních, popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující podrobnější technické požadavky (určené normy).

Česká technická norma není obecně závazná. Avšak splnění harmonizované nebo určené české technické normy se považuje za splnění těch požadavků stanovených technickými předpisy, k nimž se tyto normy vztahují.
S kterými nařízeními vlády (NV) je příslušná norma harmonizovaná nebo určená, je uvedeno na webu ÚNMZ (odkaz z úvodní stránky našeho webu).

V detailu jednotlivých norem jsou uvedeny informace o jejich změnách, opravách, upozornění redakce apod. včetně typu změny nebo opravy a jejich označení, data účinnosti a katalogového čísla.

V současné době je seznam aktualizován k červnu
 2024.VYHLEDÁVÁNÍ V NORMÁCH
Nyní je možné vyhledávat v celkovém Seznamu norem podle různých kritérií. Tato funkce je přímo v Seznamu norem.

Vyhledávání je možné podle těchto kritérií:

a) Hledaný text, kde do políčka vedle tohoto označení je možné zadat:
- buď označení normy (např. ČSN EN 13460), případně pouze její číslo, tj. 13460,
- nebo určité slovo (např. “chránič”, “úraz”, “koupelny”, případně slovní spojení “ochrana před úrazem”, “ochrana před bleskem” atd.). V tomto případě systém normu vyhledá, pouze vyskytuje-li se v celkovém seznamu norem příslušný výraz v přesně zapsaném tvaru (to např. znamená, že výsledek vyhledání bude jiný, pokud zadáte výraz “proudový chránič” nebo “proudové chrániče” apod.);

b) Třídicí znak normy, kde je do políčka u tohoto označení nutné zadat šestimístný třídicí znak bez mezer (např. 332000),

c) Platnost normy – zatržením příslušného políčka:
- neplatná,
- platná,
- nová - normy, které byly nově vydané, ale jejich platnost teprve nastane,

d) Činnost (související s elektrickým zařízením) – zatržením příslušného políčka:
- P projektování,
- M montáž, opravy a údržba,
- R revize,

e) Druh a napětí (elektrického zařízení) – zatržením příslušného políčka:
- do 1 000 V v prostorách bez nebezpečí výbuchu (E1),
- do 1 000 V v prostorách s nebezpečím výbuchu (EV),
- nad 1 000 V (E2),
- elektrická zařízení strojních zařízení (ES),
- elektrická drážní zařízení (ED),

f) Důležitost normy – zatržením příslušného políčka:
- důležitá (D),
- související (S),

g) Harmonizace normy – zatržením příslušného políčka:
- harmonizovaná - neharmonizovaná (H),
- určená - neurčená (U).

Jednotlivá kritéria je možné libovolně kombinovat zatržením příslušných políček, případně společně se zadáním textu dle bodu a) a tím si můžete kdykoliv vytvořit příslušný soubor norem – např. si vytvoříte soubor platných důležitých norem pro projektování elektrických zařízení do 1 000 V v prostorách bez nebezpečí výbuchu.

Upozornění!
Aby se vytvořil relevantní soubor, je nezbytné při zadávání vyhledávání vždy zatrhnout alespoň jedno políčko z každého kritéria pod body c) až f) – viz výše (není však nutné zadávat hledaný text), jinak bude výsledkem hledání celý soubor všech norem!!
Pokud navíc chcete ke kritériím pod body c) až f) přidat kritérium pod bodem g), tj. zda jsou normy harmonizované nebo určené, ponecháte zatržené příslušné políčko (pokud budou zatržena vždy obě, případně žádné políčko u harmonizovaná a/nebo určená, toto kritérium nebude při vytváření dílčích souborů podle ostatních kritérií bráno v úvahu - také tato kritéria se zobrazí v záhlaví vytvořeného souboru).

V záhlaví vytvořeného souboru jsou vždy uvedena kritéria, podle kterých jste soubor vytvořili a kterým tento soubor odpovídá.
V tomto souboru se pak můžete podívat na detail kterékoliv normy, kde je uvedena její platnost, třídicí znak, označení, zda je harmonizovaná nebo určená, název, datum platnosti, případně datum ukončení platnosti, popis, katalogové číslo, i to, pro které další činnosti a druh a napětí je důležitá nebo související – tyto údaje jsou vyjádřeny pomocí zkratek – viz výše body c) až g).
Z detailu normy se dostanete zpět do vytvořeného seznamu na stejnou pozici pomocí tlačítka “Zpět” ve Vašem prohlížeči.
Pokud si budete chtít vytvořit nový soubor norem podle jiných kritérií, musíte nová kritéria zadat přímo v Seznamu norem.


 
 
Facebook Obchod IN-EL