+

DA-246 Zákon č. 309/2006 Sb. a elektrotechnika

OTÁZKA:
Zákon č. 309/2006 Sb. a elektrotechnika

Otázka se týká školení a přezkušování dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
Jak dále postupovat od 1. 1. 2007 při školeních a přezkušováních elektrikářů?
Komentář:
Od 1. 1. 2007 platí zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a důležité (mimo jiné) pro elektrikáře jsou § 9 až 11. Z toho v § 11 Zvláštní odborná způsobilost:
(1) Na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, kontrolu nebo opravy, mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci.

(2) Předpokladem zvláštní odborné způsobilosti zaměstnance je
a) zdravotní způsobilost podle zvláštního právního předpisu,
b) dosažení věku stanoveného zvláštním právním předpisem; tento věk však nesmí být nižší než 18 let,
c) odborné vzdělání stanovené prováděcím právním předpisem,
d) odborná praxe v délce stanovené prováděcím právním předpisem,
e) splnění požadavků podle odstavce 3 určených osobou, která uvádí na trh nebo distribuuje, popřípadě uvádí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem,
f) doklad o úspěšně vykonané zkoušce ze zvláštní odborné způsobilosti (§ 20).

(3) Odborně způsobilý zaměstnanec musí dokončit zaškolení nebo zácvik, v němž působil pod dohledem osoby uvedené v odstavci 2 písm. e), popřípadě osoby touto osobou určené. Nebyl-li způsob, obsah a doba zaškolení nebo zácviku určen osobou uvedenou v odstavci 2 písm. e), určí je zaměstnavatel s ohledem na charakter práce a náročnost obsluhy. (Podle mě slovní spojení "zvláštním nebo prováděcím právním předpisem" znamená, že mohu postupovat podle vyhlášky č. 50/78 Sb. = právní předpis.)

Dále:
NV (č. ?) ze dne 12. prosince 2006 (k zákonu č. 309/2006 Sb. - zveřejněno na stránkách MPSV) o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti v § 7 stanoví v odstavci (1) a (7):

(1) Zkouška probíhá před odbornou zkušební komisí složenou nejméně ze 3 členů. Členy této komise musí být fyzické osoby s ukončeným alespoň středním vzděláním s maturitní zkouškou, znalostmi a praktickými zkušenostmi získanými při výkonu činnosti, která je předmětem zkoušky (dále jen "zkoušející"). Předsedu a členy odborné zkušební komise ustanoví držitel akreditace.

(7) Držitel akreditace vypracuje záznam o průběhu a výsledku zkoušky a vede po dobu 5 let ode dne vykonání zkoušky dokumentaci a evidenci vztahující se ke zkoušce. Stejnopis osvědčení o odborné způsobilosti a stejnopis záznamu o neúspěšném vykonání zkoušky zašle držitel akreditace ministerstvu, a to do 30 kalendářních dnů po jejím vykonání. Můj názor je, že dosud platí vyhláška č. 50/1978 Sb. a je na stejné právní úrovni jako NV, takže by se zřejmě mělo postupovat podle vyhlášky č. 50/78 Sb., pokud nebude novelizována nebo zrušena. Protože NV č. ? ze dne 12. prosince 2006 - říká něco jiného o zkušebních komisích než vyhláška č. 50/78 Sb. Např. zkouška pro § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb.:

(4) Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená alespoň tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně dva členové musí mít kvalifikaci uvedenou v odstavci 1 nebo v § 9. Komise pořídí o zkoušení nebo přezkoušení zápis, podepsaný jejími členy. O termínu a místě konání zkoušek nebo přezkoušení prokazatelně uvědomí organizace příslušný orgán dozoru alespoň čtyři týdny před konáním zkoušky nebo přezkoušení. V téže lhůtě uvědomí i příslušnou organizační složku (závod) organizace pro rozvod elektrické energie,

5) půjde-li o pracovníky pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem nebo o pracovníky pro řízení provozu elektrických odběrných zařízení připojených přímo na zařízení veřejného rozvodu elektřiny.

Kromě toho:
Podle NV č. ? ze dne 12. prosince 2006 viz dříve uvedený § 7 odstavec (1) a odstavec (7). Navíc podle tohoto NV se musí "stejnopis osvědčení o odborné způsobilosti a stejnopis záznamu o neúspěšném vykonání zkoušky zašle držitel akreditace ministerstvu, a to do 30 kalendářních dnů po jejím vykonání". Co s těmi osvědčeními budou na MPSV dělat? Dále v "NV č. ? ze dne 12. prosince 2006" viz http://www.mpsv.cz/files/clanky/3307/NV_akredit.pdf je v § 2 - Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k:
a) zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 9 zákona jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
b) činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 a 18 zákona jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

Závěr:
Tak se nemohu zbavit dojmu, že se jedná o prevenci rizik a specialisty - viz zákon č. 309/2006 Sb. § 9 a i NV ? ze dne 12. prosince 2006 ve svých přílohách (1, 2) a ne již o kvalifikaci elektrikářů. Tu podle mě stále řeší vyhláška č. 50/78 Sb. Jinak by to muselo být taxativně uvedeno v NV.

Otázku podává: Ing. Záhyna Lubomír
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 30. 3. 2007
 
 
Facebook Obchod IN-EL