+

DA-375 Kontroly strojních zařízení

OTÁZKA:
Kontroly strojních zařízení

Při revizi strojních zařízení není u většiny strojů k dispozici průvodní dokumentace. Provozovatel má ale certifikaci ISO 9001:2008 a v rámci tohoto systému řízení jakosti vede Plán údržby, kde jsou stanoveny četnosti kontrol a vše co se má kontrolovat v rozsahu jednou denně, jednou týdně a měsíčně. Tyto plány údržby jsou vypracovány pro všechna strojní zařízení. Je možné tyto dokumenty považovat za záznam o kontrole strojního zařízení ve smyslu nařízení vlády č. 378/2001 Sb.?

Otázku podává: Jiří Buben
ODPOVĚĎ:

Podle § 4 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, je kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem. Nevidíme důvod, proč by Vámi uváděný plán údržby stanovený provozovatelem (zaměstnavatelem) nemohl být pojat jako součást místního provozního bezpečnostního předpisu. Rovněž nevidíme důvod, proč by se záznamy o kontrolách prováděných podle plánu údržby zpracovaného provozovatelem (zaměstnavatelem) neměly považovat za záznamy o kontrole, jak jsou, jako součást provozní dokumentace, uváděny v § 2 bodu f) uvedeného nařízení vlády.
Snad by bylo vhodné upozornit provozovatele na to, že plán údržby spolu se záznamy prováděných kontrol má uvádět jako součást provozní dokumentace.

Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž
Vytvořeno: 22. 3. 2010
 
 
Facebook Obchod IN-EL