+

B-026 K návrhu změny, která se má promítnout do ČSN 33 2000-4-42

V současné době, kdy nám různé parlamenty, vlády a fondy velí k šetření a maximální úspornosti, se objevuje i návrh – s troškou škodolibosti možno říci, jak dále prodražit elektrické instalace. Samozřejmě, že se to v návrhu na doplnění dalšího přístroje (jeho zkratka je AFDD) do elektrické instalace takto neuvádí – účelem je samozřejmě zvýšit především protipožární bezpečnost. Jedná se o návrh změny mezinárodní normy IEC 60364-4-42:2010. Pro ty, kterým uvedené označení nic neříká nebo pro ty, kteří si nemohou vzpomenout, připomínáme, že se jedná o změnu normy zavedené prostřednictvím evropského harmonizačního dokumentu v ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla.

Co tento návrh změny uvádí:

Návrh napřed poskytuje úvodní informaci:

Úvod

Proudové chrániče, které jsou již v provozu, zajišťují ochranu při poruše, doplňkovou ochranu a ochranu před požárem. Jističe nebo pojistky poskytují ochranu před zkratem a přetížením.

Pokročilá preventivní ochrana před požárem jde při zajišťování ochrany před sériovými a paralelními poruchami doprovázenými elektrickým obloukem ještě o krok dále, a to přístrojem k detekci chybového elektrického oblouku (AFDD – Arc fault detection device) pro použití v obvodech střídavého proudu v domácnostech apod.

Světový výzkum Copper-Alliance (Spojenectví pro měď) ukazuje následující čísla:

Statistiky požárů shromážděné ve 40 nejlidnatějších zemí ukazují, že v bytových i nebytových budovách bylo více než 20 % požáru způsobeno elektřinou. Světové statistiky vykazují, že přibližně 40 z 1 000 z těchto požárů mělo za následek smrt.

Statistiky řady pojišťovacích společností stejně jako statistiky různých orgánů celosvětově prokazují, že elektřina je jednou z hlavních příčin požárů, v jejichž důsledku dochází ke značnému počtu smrtelných úrazů nebo poranění.

V průběhu sériové poruchy s výskytem oblouku nedochází ke vzniku proudu unikajícího do země (ochranného vodiče), a proto ji proudové chrániče nemohou detekovat. Kromě toho impedance oblouku sériově zařazená v obvodu se spotřebičem omezuje proud zátěže, což udržuje proud pod mezí uvádějící do činnosti jistič nebo pojistku. V případě paralelního oblouku mezi fází a nulovým vodičem je proud omezen pouze impedancí instalace. V nejhorších případech málo intenzivních oblouků nejsou běžné jističe pro tento účel navrženy.

Dostupné zkušenosti a informace potvrzují, že efektivní hodnota proudu zemní poruchy způsobené poruchou s obloukem, která je schopná vznítit požár, není omezena na jmenovitý kmitočet napájení 50/60 Hz, ale může obsahovat i spektrum mnohem vyšších kmitočtů.

Navržené zavedení přístroje k detekci chybového elektrického oblouku (AFDD) do instalačních pravidel IEC umožní podstatné omezení smrtelných nehod nebo zranění.

AFDD pod názvem Arc-fault Circuit-interrupter – AFCI (přerušovač obvodu s poruchou doprovázenou obloukem) byl zaveden do Národních elektrotechnických předpisů NFPA70 v US v roce 1999. Ve vydání NFPA70 z r. 2008 byly požadavky na ochranu pomocí AFCI zpřísněny a nyní jsou široce používány pro koncové obvody jako pro ložnice v obydlích (oddíl 210.12). V současné době hlasovalo 28 států pro převzetí NEC 2008 do svých předpisů jako celek při rozšíření a zachování platných požadavků pro instalace s AFCI.

Vlastní znění návrhu změny:

Doplňuje se následující nový článek:

421.7 Automatické odpojení nebezpečného oblouku pomocí přístrojů k detekci chybového elektrického oblouku (AFDD)

Ke vznícení ohně chybovým obloukem může dojít v důsledku:
– vady v izolaci mezi živými vodiči vedoucí ke vzniku poruchových proudů (paralelní oblouky),
– ulomených nebo poškozených vodičů (čímž se snižuje jejich účinný průřez) za podmínek jejich zatěžování proudem zátěže (sériové oblouky),

– spojení ve svorkách s vysokou rezistancí.

421.7.1 Použití přístrojů k detekci chybového elektrického oblouku (AFDD) odpovídajících IEC 62606 Obecné požadavky pro přístroje k detekci chybového elektrického oblouku (AFDD) se považuje za účinné pro snížení rizika požáru v koncových obvodech pevné instalace v důsledku účinku poruchových proudů doprovázených obloukem.

421.7.2 Použití takových přístrojů se nepovažuje za výhradní ochranné opatření a neeliminuje potřebu uplatnit některé z opatření uvedených v ostatních článcích kapitoly 42.

421.7.3 V obydlích musí být automatické odpojení od zdroje zajišťované AFDD použito na začátku následujících koncových obvodů: v ložnicích, dětských pokojích a obvody uvnitř hořlavých konstrukčních materiálů.

Automatické odpojení pomocí AFDD se doporučuje také pro ochranu koncových obvodů pro:

– prostory s nebezpečím požáru v důsledku povahy zpracovávaných materiálů (např. ve stodolách, v obchodech s látkami, v papírnách),
– prostory s hořlavými konstrukčními materiály (např. v dřevěných budovách),
– konstrukce šířící požár,
– ohrožené prostory s nenahraditelným bohatstvím.

Poznámka: Pozornost by se měla věnovat obvodům napájejícím zátěže, které jsou provozovány během noci.

Komentář:

Uvedený návrh je jistě velmi záslužný, a zavedení navržených opatření přispěje ke snížení nebezpečí požáru a v důsledku toho i ke snížení škod způsobených požáry. Jak můžeme sledovat, pomalu neuplyne den, kdy bychom neslyšeli nebo nečetli o nějakém velkém požáru v podniku dřevozpracujícího průmyslu. S velkou oblibou se jako příčina požáru uvádějí závady v elektrické instalaci, tj. především zkraty. Dodnes v elektrických instalacích na hořlavých podkladech oddělujeme krabice elektrických instalace a elektrické přístroje od hořlavých podkladů – obvykle ze dřeva – nehořlavými tepelně izolačními podložkami nebo vzduchovou mezerou. Provádí se to proto, že v elektrických instalacích je z hlediska nebezpečí požáru tou nejnebezpečnější záležitostí nedokonalý kontakt, a jeho vznik je nejpravděpodobnější ve svorkách v elektrické krabici, u připojovaného elektrického přístroje apod. Takže uvedeného nebezpečí, před kterými má přístroj chránit, jsme si vědomi.

Na druhou stranu bychom ovšem byli rádi, kdyby se zavedením uvedených přístrojů, jak návrh předpokládá, zase na některých opařeních mohlo slevit. Uvedený přístroj bude zřejmě pro ochranu před požárem v důsledku poruch v elektrické instalaci účinnější než předepisované proudové chrániče s IΔ ≤ 300 mA. Bude nutno při použití uvedeného přístroje nadále podkládat instalační krabice nehořlavými tepelně izolačními podložkami?

Konec konců by se k návrhu měli vyjádřit také hasiči – uvedená opatření jsou jejich parketou. Měli by zvážit, kolik požárů má na svědomí vadná elektrická instalace, jaké tím vzniknou škody a jakému množství z těchto škod je možno doplněním uvedeného přístroje zabránit.

Další informace k návrhu jsou v článku Přístroje k detekci chybového elektrického oblouku (AFDD).

Vytvořeno: 4. 5. 2013
 
 
Facebook Obchod IN-EL