+

C-061 Příklad Kompenzace na mísírně krmiv

Úvod:
S učedníkem jsme zapojovali kompenzační rozváděč na míchací lince krmiv. Překvapilo mě, jak nízký cos φ míchací linka má. Je to kombinace dopravníků šrotovníku a míchačky s asynchronními motory. Pokud si to správně vysvětluji, tak je to způsobeno malým zatížením motorů. Cos φ (kolem 0,8) udávaný na motoru je vztažen ke jmenovitému zatížení motoru a tomu odpovídá i proud na štítku. Pokud se zatížení motoru blíží chodu naprázdno, tak cos φ klesá až k oněm naměřeným 0,35. Proud ve vedení bez kompenzace mi vyšel 2,77x vyšší. Docela mě to měření vyděsilo, že ten proud tak spadne. Tak jsem se to snažil vypočítat. Je to příklad z praxe, ve školních úlohách se s tak nízkým účiníkem nikdy nepočítalo. Doufám, že můj závěr je správný. 

Kompenzace na mísírně krmiv

Naměřený proud bez kompenzace IS = 61 A, cos φ = 0,35, φ = 69,5° připojené kondenzátory mají kapacitní jalový výkon Q = 26,55 kvar.
Proudy před kompenzací:
Zdánlivý proud IS = 61 A
Proud činný IP = IS cos φ = 61 ∙ 0,35 = 21,35 A,
Proud jalový Iq = I sin φ = 61 ∙ sin φ 69,5 = 57,1 A.

Poměrné velikosti proudů jsou znázorněny na níže uvedeném obrázku:

Proudy po připojení kondenzátorů s kapacitním jalovým výkonem Q = 26,55 kvar jsou znázorněny takto:

Proud tekoucí do kondenzátorů:
Q = USIqk ∙ √3 ⇒ Iqk = Q/ US √3 = 26 550/(400 × √3) = 38,3 A
Proud nevykompenzovaný Iq1 = IqIqk = 57,1 – 38,3 = 18,8 A
Zdánlivý proud po kompenzaci .

cos φ po kompenzaci
cos φ = Ip /Isk = 21,35/ 28,45 = 0,75 ⇒ φ = 41,37°

Přidání kondenzátoru, aby byl cos φ = 0,95 ⇒ φ = 18,2°:

Proud kondenzátorů při cos φ = 0,95
Iqk = Ip (tg φ - tg φk) = 21,35 (tg 69,5 – tg 18,1) = 21,35(2,67 – 0,38) = 50,12 A:

Požadovaný proud je 50,12 A, stávající kompenzace má proud 38,3A.

Proud nově připojeného kondenzátoru pro dokompenzování na cos φ = 0,95
Ik = 50,12 – 38,3 = 11,82 A

Tomu odpovídá kondenzátor o jalovém výkonu:

 Q = USIq ∙ √3 = 400 ∙ 11,82 √3 = 8 189 var ≅ 8,19 kvar.

Původně byly připojeny kondenzátory:
1,5 kvar; 3,15 kvar; 3,15 kvar; 6,25 kvar; 12,5 kvar; tj. celkem 26,55 kvar
Kondenzátory upravíme na řadu
1,5 kvar; 3,15 kvar; 6,25 kvar; 12,5 kvar; 12,5 kvar; součet Q kondenzátorů je 35,9 kvar

Výpočet cos φ s novou baterií kondenzátorů
Iqk = Q/ US √3 = 35 900/(400×√3) = 51,82 A
Iqk2 = 57,1 – 51,82 = 5,28 A
tg φ = Iqk2/Ip = 5,28/21,35 = 0,25 ⇒ φ = 13,9°; cos φ = 0,97
Zdánlivý proud Isk = Ip/cos φ = 21,35/0,97 = 22 A.

Zdánlivý proud po kompenzaci (22 A) je 2,77x nižší než zdánlivý proud před kompenzací (61 A).

Ing. Josef Havel

Komentář k příkladu:
Pokud jde o velký proud naprázdno, vysvětlujeme si jeho velkou hodnotu tím, že průchodu proudu v takovém případě brání prakticky pouze induktivní reaktance motoru. Elektrický (činný) odpor motoru je v takovém případě, proti jeho induktivní reaktanci malý – ale to si jistě Ing. Josef Havel také sám promyslel.

 Ing. Michal Kříž

 

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 25. 4. 2023
 
 
Facebook Obchod IN-EL