+

DA-110 Přizpůsobení starší instalace v zemědělství současným požadavkům na bezpečnost

OTÁZKA:
Přizpůsobení starší instalace v zemědělství současným požadavkům na bezpečnost

V předmluvě k ČSN 33 2000-1 z ledna 2003 je uvedeno, ž e elektrická zařízení provedená podle předpisů a norem platných v době, kdy byla tato zařízení zřizována, lze ponechat beze změny (odpovídající i nadále předpisům, podle kterých byla tato zařízení zřizována), jestliže nemají závady, jež by ohrožovaly zdraví, ani nejsou nebezpečná životu a neohrožují bezpečnost věcí. Jinak je nutno zařízení upravit podle nových předpisů a norem.
Dotaz zní:
Jak zhodnotit chybějící proudové chrániče v zemědělství, kde je instalace provedena v roce 1986, tj . dle dříve platných předpisů. Konkrétně se jedná o chybějící proudové chrániče jak 500 mA, tak i chrániče 30 mA (zásuvky ve stájích s ustájeným dobytkem) dle ČSN 33 2000-7-705 i chybějící chrán iče 300 mA dle ČSN 33 2000-4-482 ve stodolách s uskladněnou slámou. Rozvody jsou provedeny samozře jmě tehdy hliníkovými vodiči v soustavě TN-C. V tomto případě chybějící proudové chrániče lze kvalifikovat jako závadu ohrožující bezpečnost? Pokud ano, musela by se stávající instalace vlastně celá zrekonstruovat. Je to tak? Jaký by měl být závěr revizní zprávy pravidelné revize a jaké by měl k tomuto závěru zaujmout st anovisko provozovatel elektrického zařízení, a to z pohledu právních předpisů a jiných nařízení?

Otázku podává:Miroslav Nyč
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 10. 2. 2005
 
 
Facebook Obchod IN-EL