+

B-018 Vodiče střední, nulový, nulovací, neutrální a PEN

Příspěvek
Vodiče střední, nulový, nulovací, neutrální a PEN

Komentář k návrhu ČSN IEC 60050-826 (nahradí ČSN 33 0050-826)

Nenechme se mýlit různými pojmenováními vodičů, jak jsou uvedeny v nadpisu této informace. Velmi často se jedná o různé názvy pro jeden a týž vodič. Tyto různé názvy se používaly v různých dobách a také se lišily podle účelu, k němuž byl daný vodič určen, nebo který měl technik při řešení určitého technického úkolu v daném případě na mysli. Vždy se jednalo o vodič, který byl veden z nulového bodu (uzlu, středu) zdroje. Jak plynula léta a jak se měnilo uplatnění tohoto vodiče, upřednostňovaly se i jeho různé názvy. Zpočátku, kdy vodič vycházející z nulového bodu (uzlu, středu) zdroje sloužil jako jeden z pracovních vodičů sítě, nic nebránilo tomu, aby se nazýval nulový vodič. Později, ve třicátých letech minulého století, se tohoto vodiče začalo využívat jako vodiče pro ochranu samočinným (automatickým) odpojením. Proto se uvedenému způsobu ochrany začalo říkat nulování. Tím dostal uvedený vodič novou funkci; byl to vodič sloužící ochraně nulováním a byl proto nazván nulovací vodič. Protože se termíny nulový a nulovací v technické veřejnosti pletly (dlužno říci, že jsou doklady o tom, že se pletly i v odborných kruzích), upřednostnilo se použití termínu střední vodič, pokud se myslelo na tento vodič z hlediska jeho funkce, tedy podílu na přenosu elektrické energie. Termín nulový vodič nebyl zcela zavržen, ale zdůrazňovalo se: „Dřívější název pro provozně uzemněný střední vodič byl nulový vodič (tento název se však nesmí zaměňovat s názvem: nulovací vodič)“ – viz příloha 1 ČSN 34 0165:1972. Přitom si dnes můžeme říci, že pro takové důrazné varování snad ani nebyl důvod. Stačilo jednoduše rozlišit, že pokud se mínil uvedený vodič ve své funkci pracovního vodiče, jednalo se o vodič nulový, pokud však byl takový vodič použit jako vodič ochranný a mínila se jeho ochranná funkce, nazval by se tento vodič nulovací. Takové důrazné varování snad mělo za následek i to, že v odborných pracích týkajících se přenosu elektrické energie v sítích nn, tedy v pracích, které nijak s ochranou před úrazem elektrickým proudem nesouvisely, se namísto správného termínu nulový vodič nebo střední vodič používal termín nulovací vodič.

Jaký tedy byl výsledek uvedeného vývoje:
Vodič, který vycházel z nulového bodu, uzlu, středu zdroje byl a je bez ohledu na to, zda je uzemněn nebo ne, nazýván střední vodič. Tento vodič, pokud byl uzemněn, mohl být nazýván též nulový vodič. Takový vodič se pro urychlení pokroku ve třicátých letech minulého století začal využívat pro ochranu samočinným odpojením tehdy - nulováním a jeho název se pro tento účel upravil na nulovací vodič, i když již tehdy se razil termín ochranný vodič. Mimochodem využití samostatného ochranného vodiče pro účely ochrany samočinným odpojením se od třicátých let různými peripetiemi zdrželo v podstatě až do roku 1996. Od toho roku se pro ochranu samočinným odpojením v koncových obvodech sítí TN využívá již jenom samostatný ochranný vodič. Termín nulovací vodič je od té doby nahrazen mezinárodním označením a termínem vodič PEN, kde písmena PE označují ochrannou funkci tohoto vodiče, písmeno N pak funkci pracovního – středního vodiče. Poslední normalizované úpravy terminologie v daném ohledu nejsou pro laika ani pro odborníka příliš přehledné. Místo dříve (přinejmenším až do r. 1996 – viz ČSN 34 1010) v normách používaného termínu nulový bod se začal používat termín střed (zdroje). V r. 2000 k tomu přibyl ještě další termín střední bod, který je obdobou uvedeného středu pro stejnosměrnou síť. Takže od r. 2000 již známe tzv. střední vodič pro střídavou síť a vodič středního bodu pro stejnosměrnou síť. (Nedopatřením jsou přitom v ČSN IEC 60050-195:2000 přes veškerou péči zpracovatelů normy definice pro oba dva druhy vodičů stejné).

Při zpracování ČSN IEC 60050-826 Mezinárodní elektrotechnický slovník –
Část 826: Elektrické instalace, která je v podstatě rozšířenou revizí ČSN 33 0050-826:1996, došla terminologická komise k závěru, že oba termíny je třeba jednoznačně odlišit, obdobně, jako tomu je i v ostatních jazycích. Komise se proto dohodla na znovuzavedení termínů
- nulový bod, nulový vodič pro střídavou síť a zachování termínů
- střední bod a střední vodič pro stejnosměrnou síť.
Dnes již totiž nehrozí nebezpečí záměny nulovacího a nulového vodiče. Termín nulovací vodič jako oficiální termín neexistuje – používá se termín s mezinárodním označením vodič PEN (a pokud někdo ještě použije termín nulovací vodič, zřejmě se toto nedopatření nestane příčinou nějakého závažného omylu).

Zároveň je však ještě i pro střídavou síť ponechána možnost užívat termín střední vodič.
S uvedenou terminologií souvisí i další termíny, které jsou v návrhu uvedeny, tj.
- vodič vedení, což je vodič, který je v normálním provozu pod napětím a je schopný podílet se na přenosu nebo rozvodu elektrické energie, ale který není ani nulovým vodičem ani středním vodičem. Tento vodič je buď
- fázový vodič – ve střídavé (AC) síti, nebo
- krajní vodič – ve stejnosměrné (DC) síti.

Takže ve střídavé síti jsou vodiče fázové a vodič nulový,
ve stejnosměrné síti jsou vodiče krajní a vodič střední.

Kromě toho existují ještě další vodiče, které vedle své funkce nulového nebo středního vodiče nebo krajního vodiče mají funkci ještě vodiče ochranného uzemnění. To je nám již dobře známý vodič PEN spojující funkci nulového (neboli doposud středního) vodiče N a vodiče ochranného uzemnění PE. Tento vodič, jehož funkce je shodná s funkcí vodiče dříve nazývaného nulovací vodič, již tento starší název nenese, nejedná se tedy již podle současné terminologie o nulovací vodič. Kromě uvedeného, v současné době již dobře známého vodiče PEN, jsou to ve stejnosměrné síti ještě dva druhy vodičů s obdobnou funkcí, jako má ve střídavé síti vodič PEN. Jsou to vodiče s novým názvem i označením. Je to jednak vodič PEM (spojující funkci středního vodiče M a vodiče ochranného uzemnění PE) a jednak vodič PEL (spojující funkci krajního vodiče L a vodiče ochranného uzemnění PE). Je vhodné podotknout, že vodiče PEM a PEL se uplatňují výhradně ve stejnosměrných sítích. Využití fázového vodiče L (ve střídavé síti) zároveň jako vodiče ochranného uzemnění PE totiž podle platných pravidel nepřichází v úvahu.
Upozorňujeme, že výše uvedený text komentuje návrh normy, k němuž proběhlo 23.3.2005 jednání komise pro terminologii v elektrotechnice.
Jakmile bude norma schválena, budeme Vás o tom informovat.

Příspěvek zpracoval:Ing. Michal Kříž
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 14. 4. 2005
 
 
Facebook Obchod IN-EL