+

Detail normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

neplatná norma
Třídící znak: 332000
Označení: ČSN 33 2000-4-41 ed. 2
Harmonizovaná
Účinnost od: 1. 9. 2007
Účinnost do: 7. 7. 2020
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 78895 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Změny této normy vyplynuly ze změn celkové koncepce v požadavcích na ochranu před úrazem elektrickým proudem, jak jsou vyjádřeny základní normou bezpečnosti IEC 61140 zavedenou do české normalizační soustavy jako evropská norma ČSN EN 61140. Norma již užívá novou terminologii zavedenou ČSN IEC 60050-826 (vrátili jsme se k nulovému vodiči – střední zůstal pro stejnosměrné sítě, používá se automatické odpojení). Z normy jsou vypuštěny požadavky na zařízení a instalace vysokého napětí, protože ty jsou obsaženy v ČSN 33 3201 založené na evropském harmonizačním dokumentu HD 637 S1:1999. Vlastní požadavky normy jsou oproti předchozímu vydání podstatně zjednodušeny, protože norma se již nezabývá základními požadavky na ochranu před úrazem elektrickým proudem, které jsou společné jak pro elektrické instalace a sítě, tak pro elektrická zařízení – tuto úlohu převzala výše uvedená norma IEC 61140 – ale stanoví pouze požadavky na provedení elektrických instalací tak, aby provoz zařízení, přístrojů a spotřebičů odpovídajících příslušným požadavkům bezpečnosti, která se připojí k instalaci podle této normy, byl bezpečný. Aby byla zřejmá návaznost na předchozí vydání normy, byla do tohoto vydání doplněna informativní příloha D, která formou tabulky znázorňuje, ve kterých oddílech došlo k podstatným změnám a zjednodušením oproti předchozímu vydání mezinárodní normy IEC 60364-4-41. Na tento přehled z mezinárodní normy navazuje národní příloha ND, ve které jsou doplněny změny oproti dříve vydané ČSN 33 2000-4-41:2000. Norma tedy stanoví požadavky na ochranná opatření, která se uplatňují především v rámci elektrické instalace objektů. To znamená na automatické odpojení od zdroje (kam je nyní začleněno i funkční malé napětí – FELV), dvojitou nebo zesílenou izolaci (pokud se doplňuje během montáže), elektrické oddělení (ale pouze pro napájení jednoho spotřebiče), obvody SELV a PELV, a na doplňkovou ochranu (proudové chrániče a doplňující pospojování). Ostatní záležitosti jsou buď vypuštěny (otázky vn), nebo jsou převedeny do příloh (izolace, kryty, zábrany, ochrana polohou, a opatření, jako neuzemněné pospojování, izolované okolí, která je možno uplatnit pod dozorem osoby znalé). Této nové normě je věnován článek v oddíle ČLÁNKY A REFERÁTY. Změnou Z1 se především z ČSN 33 2000-3:1994 Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik (která bude zrušena) převádí příloha NM přiřazující vnější vlivy prostředí ke stupni nebezpečí úrazu elektrickým proudem do ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 do přílohy NA uvádějící uplatnění prostředků ochrany podle prostoru a způsobu provozu zařízení. Kromě toho je v normě na základě zkušeností s jejím využíváním upřesněno znění některých ustanovení.

Změny a opravy normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
tisková změna Z1 1. 5. 2010 0 85519
tisková změna Z2 1/2018 1. 2. 2018 2 503883
Popis změny: Změna sděluje, že souběžně s touto normou platí ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 z ledna 2018, která tuto normu zcela nahradí od 7. 7. 2020.
tisková změna Z3 1. 4. 2018 4 504593
tisková oprava Opr. 1 1. 7. 2018 3 505267
 
 
Facebook Obchod IN-EL