+

Zajištění revize elektrického zařízení strojních a podobných zařízení

Podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, musí zaměstnavatel zajistit stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení. To zaměstnavatel (který je obvykle také provozovatelem) zajišťuje s ohledem na provedení zařízení, doporučení výrobce a způsob používání. Přitom bere v úvahu i podmínky pracoviště, rizikové faktory a řídí se i výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí. Níže je do diskuse uveden příklad takového postupu zajištění revize elektrického zařízení strojních a podobných zařízení. Jeho účelem není vnucovat nějaký návod, jak se mají ustanovení výše uvedeného nařízení vlády a navazujících předpisů a norem uplatňovat, ale spíše přimět techniky, kteří podobné otázky řeší, ke stanovení vlastního, co nejvhodnějšího postupu. K připomínkám a námětům k uvedené informaci je pole otevřeno.
Revize elektrických zařízení strojních a jim podobných se provádí podle následujících instrukcí na základě písemného požadavku.

Požadavek
Požadavek na revizi elektrických zařízení strojních a jim podobných (dále jen "strojní zařízení") předkládá svému vedoucímu pracovník, který je zodpovědný za dané zařízení ve smyslu nařízení vlády (NV) č. 101/2005 Sb. Tento pracovník je zároveň ve smyslu tohoto NV zodpovědný za zpracování plánu revizí. Požadavek musí obsahovat a být doložen následujícím:

1. Identifikací zařízení:
a) uvést základní identifikační údaje o strojním zařízení: typ, výrobní číslo, rok výroby, číslo série, země výrobce, výrobce. Tyto údaje musí být shodné se štítkem upevněným na stroji a v předkládané dokumentaci;
b) uvést inventární číslo, které však není a nikdy nebude hlavním identifikačním znakem, protože některé technologické celky jsou označeny jedním inventárním číslem, ale skládají se z několika strojních zařízení (vodní hospodářství, dopravník, zvedací zařízení, odlučovací zařízení apod.) a revize se provádí k jednotlivým zařízením dle dokumentace. Hlavním a jediným identifikačním znakem je výrobní číslo zařízení a jeho série a doplňujícím znakem je inventární číslo, které může být shodné pro několik strojních zařízení;
c) uvést alias, tj. označení, které je používáno k identifikaci ve výrobě, např. Linka 1, nebo které je obvyklé a slouží k identifikaci zařízení mezi pracovníky organizace.

2. Kompletní dokumentací a předepsanými náležitostmi v češtině vypracované výrobcem zařízení (viz NV č. 378/2001 Sb.):
a) pro stroje vyrobené po roce 1997 - prohlášení o shodě vypracované podle zákona č. 22/1997 Sb. § 12,
b) pro stroje vyrobené před rokem 1997 – schvalovací protokol ze státní zkušebny a výchozí revizní zprávu,
c) kompletní návod k obsluze a údržbě,
d) schéma zapojení,
e) blokové schéma,
f) výpis programů,
g) doklady o výchozích a následných kontrolách a revizích,
h) místní provozní bezpečnostní předpis vypracovaný zaměstnavatelem (např. provádění kontroly krytu, funkce kontrolek, funkce tlačítek nouzového zastavení apod. se zpracováním podle zásady co, kde, kdy, jak, čím, jak často a s jakým výsledkem) jednak pro obsluhu a jednak pro údržbu,
i) seznam předložené dokumentace (např. návod k obsluze a údržbě č., vypracoval, organizace, počet listů apod.). Pokud nebude předložen, zpracuje dodavatel revize.


Postup realizace:

a) požadavek bude předložen v písemné formě vedoucímu, kde budou uvedeny náležitosti dle bodu 1 a ujištění, že doklady podle bodu 2 má žadatel (pracovník zodpovědný za zařízení) k dispozici,
b) po domluvě na termínu předání budou doklady podle bodu 2 dodány do kanceláře vedoucího. Předání bude deklarováno prokazatelným způsobem;
c) doklady (prohlášení, protokoly, doklady o kontrolách a revizích) posoudí pracovník dodavatele revize z hlediska identity (bod č. 1). Pokud nebudou ve shodě nebo nebudou uvedeny v češtině, budou žadateli vráceny s písemným zdůvodněním a případnými podmínkami na jejich dopracování a revize nebude ani započata;
d) předložené dokumenty (návody, schémata, výpisy programů) posoudí pracovník dodavatele revize z hlediska kompletnosti a z hlediska shody s předpisovými a normovými hodnotami, případně, pokud nebudou vyhovovat, budou s příslušnými pokyny vráceny k dopracování. 
Závěrem bude dohodnut termín provedení revize a s tím spojená nutná odstávka zařízení;
e) v daném termínu budou pracovníkovi provádějícímu revizi po celou dobu revize (zkoušek) k dispozici následující pracovníci:
    - pracovník elektroúdržby s dostatečnou praxí a znalostí ovládání stroje a jeho programového zabezpečení,
    - pracovník výroby s dostatečnou praxí, znalostí ovládáním stroje a zakládáním obrobků.
Potřeba těchto pracovníků je nutná z důvodu zkoušek zařízení, kdy může dojít k poruše zařízení, případně ke znehodnocení založených obrobků apod.;
f) dohodnutý termín se jmény pracovníků, kteří se zúčastní zkoušek bude dokladován písemně a prokazatelným způsobem odevzdán dodavateli revize.

Výsledek
Na závěr dodavatel revize vypracuje revizní zprávu, která bude prokazatelně předána vedoucímu. Může být dohodnuto, že bude zpracována tabulka závad tak, aby mohl být vytvořen harmonogram odstranění závad.


Vypracoval: Jan Vyčítal, revizní technik

Vytvořeno: 29. 3. 2006
     
     
    Facebook Obchod IN-EL