+

Čeho se týká revize podle ČSN 33 1500 v obytných domech

ing. Michal Kříž


ČSN 33 1500:1990 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení je základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny. Elektrickým zařízením se rozumí zařízení, které ke své činnosti nebo působení využívá účinků elektrických nebo elektromagnetických jevů. Elektrickou instalací se rozumí sestava vzájemně spojených elektrických zařízení se vzájemně koordinovanými charakteristikami tak, aby tato instalace mohla plnit své stanovené úkoly.
Úkolem elektrické instalace v obytných domech je přivést elektrickou energii z místa, ve kterém je dům připojen na elektrickou distribuční síť, až k jednotlivým místům, kde je elektrická energie účelně využívána. Je to jednak ve společných prostorách obytných budov (domovní osvětlení, výtah, někde též do společné prádelny, k mandlu apod.) a jednak do bytové instalace. Do bytových elektrických instalací se elektrická energie přivádí hlavním domovním vedením přes elektroměry a bytové rozvodnice v bytech. Jediný, dnes již obvykle třífázový přívod do bytové rozvodnice se v ní rozděluje na řadu obvodů, které slouží k napájení zásuvek, osvětlení, popř. i upevněných elektrických zařízení v bytech.
To, proč jsou elektrické instalace rozděleny na řadu obvodů, má své důvody, které zde není možno rozebírat do větších podrobností. Jedním z těch nejzřejmějších důvodů ale je potřeba zajistit ochranu před poruchami, které mohou v elektrické instalaci nastat, a pokud k poruše přeci jenom dojde, tak aby postihla jenom co nejmenší část instalace.
Příkladem může být přetížení zásuvkového obvodu. Pokud je do něj prostřednictvím zásuvek připojena např. rychlovarná konvice, opékač topinek, mikrovlnná trouba, a hospodyňka, když přijde z práce domů, všechny tyto spotřebiče zapne a navíc ještě začne žehlit, tak pokud by nebylo v rámci sítě provedeno příslušné opatření, tak by se zřejmě záhy s přívodem energie k těmto spotřebičům mohla rozloučit. Jedním z opatření prováděných proto, aby se zabránilo zničení elektrického obvodu, je jištění tohoto obvodu (dříve pojistkami, dnes již téměř bezvýhradně jističi). Toto řešení však má za následek, že pokud se výše uvedené spotřebiče zapojené v daném obvodě najednou začnou používat, obvod se jističem vypne. Tím je sice elektrický obvod zachráněn, ale může být narušena rodinná pohoda, protože při opětném zapnutí jističe v případě, že uživatel zapomene příslušné spotřebiče odpojit, jistič zase vypadne. Nicméně rodinnou pohodu je možno zachránit tím, že se v bytě provede více zásuvkových obvodů. Pro ty silné spotřebiče je dnes předepsáno napájení ze samostatného obvodu.
Z hlediska bezpečnosti osob užívajících elektrická zařízení a elektrické spotřebiče napájené z elektrické instalace je nejdůležitější zajistit ochranu před úrazem elektrickým proudem. Opatření sloužící této ochraně jsou prováděna jak v rámci samotných spotřebičů, tak v rámci elektrické instalace. Ochrana automatickým odpojením zajišťuje automatické odpojení obvodu, v němž došlo k průrazu napětí na kovový povrch spotřebiče.
Revizí elektrických instalací a zařízení se tedy ověřuje, zda veškeré požadavky, jejichž splnění je nutné k zajištění jejich bezpečného provozu, jsou splněny.
U výchozí revize elektrické instalace se kontroluje, zda její veškeré prvky byly správně sestaveny, jsou řádně namontovány a instalace při zajištění veškerých bezpečnostních opatření plní svou funkci.
Při pravidelné revizi se ověřuje, zda nedošlo k opotřebování některých prvků elektrické instalace, zda není zapotřebí jejich výměna, popř. jiné úpravy v instalaci.
Mimořádnou revizi je třeba provést, pokud se elektrická instalace mění, doplňuje o některá zařízení (např. akumulační vytápění, bojler) nebo se rozšiřuje o další obvody.
Podrobný postup provádění revizí elektrických instalací je stanoven v ČSN 33 2000-6 "Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize", na kterou se ČSN 33 1500:1990 v rámci své změny Z4:2007 odvolává. Provádění revizí, a to nejen elektrických, ale i dalších technických zařízení, je předmětem řady právních předpisů.

Vytvořeno: 14. 5. 2008
     
     
    Facebook Obchod IN-EL