+

K novinkám ve značení vodičů a svorek

Ing. Michal Kříž

V současné době se musí elektrotechnici vyrovnat se souběhem elektrických instalací pro silové napájení různých zařízení a s jejich řízením prostřednictvím instalací informační techniky. Do určitých míst je třeba dodávat zároveň elektrickou energii umožňující pohyb různých zařízení, přeměnu energie v teplo či světlo i potřebné množství informací k tomu, aby se pohyb odehrával v patřičném směru požadovanou rychlostí, elektrické osvětlení aby svítilo v požadované intenzitě na potřebná místa a vytápění aby bylo spouštěno v době, kdy je to z hlediska dodávky elektrické energie i samotné potřeby vytápění co nejvýhodnější. V obou druzích sítí, silové i pro přenos dat, tj. informací, je třeba provádět pospojování i uzemňování. V prvém případě je to z důvodů ochrany před úrazem elektrickým proudem, ve druhém případě, aby síť neztrácela schopnost přenášet informace, tedy z pracovních, jinak řečeno z funkčních důvodů. V písmenném značení PE, PB, FE, FB prvé písmeno P je prvním písmenem slova “protective” (česky “ochranné”), prvé písmeno F je prvním písmenem slova “functional” (česky “funkční” neboli “pracovní”). Druhé písmeno E je “prvním písmenem slova “earthing” (česky “uzemnění”), druhé písmeno B je prvním písmenem slova “bonding” (česky “pospojování”). Takže po řadě máme:
PE – protective earthing – ochranné uzemnění,
PB – protective bonding – ochranné pospojování,
FE – functional earthing – pracovní uzemnění,
FB – functional bonding – pracovní pospojování.

PE se vžilo jako označení pro ochranné vodiče i ochranné svorky. (Pamětníci si možná vzpomenou, že v historicky nedávné době existovalo i označení PU pro neuzemněný ochranný vodič. To však bylo nahrazeno níže uvedeným označením PBU pro vodič neuzemněného pospojování.)

O ochranném pospojování PB víme, že je ve většině případů spojeno se zemí. Někdy je to alespoň v jednom bodě, jindy i na řadě míst. Obvykle není třeba tuto okolnost nějakým způsobem vyjadřovat nebo zdůrazňovat, protože většinou je ochranné pospojování uzemněné. V některých případech se však vedle uzemněného ochranného pospojování vyskytuje i ochranné pospojování neuzemněné. Pak je třeba také uzemněné ochranné pospojování od tzv. neuzemněného ochranného pospojování odlišit. Potom se k písmenovému označení PB (“protective bonding” – “ochranné pospojování”) přidávají písmena E (jako “earthed” – “uzemněné”) nebo U (jako “unearthed” – “neuzemněné”). Tak tedy bylo vytvořeno označení PBE a PBU.

Pokud se týká ochranného vodiče označovaného v současné době písmeny PE, víme, že v síti TN býval prakticky obecně pro funkci tohoto vodiče využíván nulový vodič N. (Dnes je použití tohoto vodiče omezeno na průřezy od 10 mm2 Cu a od 16 mm2 Al výše.) Protože se jedná o vodič sdružující funkci ochranného (PE) a nulového (N) vodiče, sloučením uvedených označení vzniklo označení PEN pro tzv. vodič PEN, což je dřívější tzv. nulovací vodič (neboli vodič sloužící k ochraně nulováním).

Vodič PEN však není jediný vodič sdružující funkci ochranného a pracovního vodiče. Ve stejnosměrné síti se funkce ochranného vodiče (PE) sdružuje také s funkcí pracovního vodiče, a to buď středního, který se ve stejnosměrné síti označuje M – vodič s kombinací těchto funkcí se označuje PEM, nebo krajního vodiče L – vodič s kombinací těchto funkcí se označuje PEL.

Příklady značení vodičů a svorek pro zařízení informační techniky v budově

1) Spojení s nízkou impedancí – má být co nejkratší.
2) Ochranný vodič (PE), který má být veden v těsné blízkosti kabelu pro přenos informací (signálů).
3) Vodič funkčního (pracovního) uzemnění (FE), např. uzemňovací vodič kabelu pro přenos informací (signálu).

Obr. 1 Příklad provedení jednoduché sítě společného pospojování zařízení informační techniky a silové instalace (na obrázku je použito také zkratky CBN, která označuje “síť společného pospojování” – “common bonding network”)

1) Možno použít u zařízení se signalizací stavu spojení se zemí.
2) Nízkoimpedanční spojení – má být co nejkratší.
3) Hlavní uzemňovací přípojnice – může být v hlavním rozváděči.

Obr. 2 Příklad uspořádání společné sítě pospojování pro zařízení informační techniky budově

Značení určitých vybraných vodičů, jejich konců (zakončení) a svorek pro jejich připojení k zařízení

Druh vybraného vodiče, svorka pro jeho připojení

Označení vodičů a svorek

 

písmenné

grafické

barevné

Ochranný vodič (PE)

PE

 

 

- vodič PEN (PEN)

PEN

.

a na koncích

- vodič PEL (PEL)

PEL

.

.

- vodič PEM (PEM)

PEM

.

.

Vodič ochranného pospojování (PB)

PB

- uzemněný (PBE)

PBE

.

.

- neuzemněný (PBU)

PBU

.

.

Vodiče pracovního uzemnění (FE)

FE

 

 

.

Vodič pracovního pospojování (FB)

FB

 

 

.

 

Pracovní vodiče

Ke značení pracovních vodičů si snad jedině připomeneme, že ke klasickým barvám černé a hnědé pro fázové vodiče přibyla ještě třetí barva pro třetí fázový vodič, a to barva šedá. Pokud se týká pořadí fází, to není barvami určeno, což potvrzuje také skutečnost, že jednotliví dodavatelé elektrické energie používají uvedené barvy v rozdílném pořadí. Pro stejnosměrné sítě není barva izolace vodičů L+ a L- evropskou normou určena, podle ČSN 33 0165 se však nadále používá barva izolace černá a hnědá.

Vytvořeno: 21. 5. 2008
     
     
    Facebook Obchod IN-EL