+

Důvod zřizování nouzového osvětlení

Ing. Michal Kříž

Již velmi dlouhou dobu existuje povinnost zřizovat nouzové osvětlení v divadlech a kinech. Tato povinnost se později rozšířila i na další objekty a prostory. Jedná se především o prostory charakterizované velkou hustotou obsazení (velkým množstvím osob) a ne zcela jednoduchými podmínkami pro únik. Jsou to právě únikové cesty, na kterých dochází k největší koncentraci osob v případě evakuace objektu. Tím nejdramatičtějším důvodem evakuace, který každému okamžitě vytane na mysli, bývá požár v objektu. Ten bývá spojen s výpadkem normálního elektrického napájení a tím i výpadkem normálního osvětlení. Ale mohou to být i méně dramatické a ne tak spektakulární důvody, jako je požár. Postačuje, že objekt přestane náhle splňovat podmínky ke svému provozování. Závažnou příčinou může být už jenom výpadek normálního osvětlení. Pokud nejsou únikové cesty dostatečně osvětleny, dochází k dezorientaci unikajících osob, vzniká mezi lidmi panika a v jejím důsledku ke zraněním, popř. i ztrátám na životech. Ke vzniku paniky postačuje v uzavřených prostorech, v nichž je shromážděno množství osob, jenom zhasnutí normálního osvětlení. Na druhou stranu mohou být pocity úzkosti a zmatku v takových prostorech zmírněny strategicky umístěnými osvětlenými značkami, ukazujícími cestu z prostoru ven. Proto je velmi důležité, aby východy byly jasně označeny značkami a ty byly viditelné po celou dobu, kdy jsou v prostoru uživatelé.

Nouzovým osvětlením se tedy rozumí osvětlení, které se zřizuje pro případy selhání normálního osvětlení. Důvody selhání napájení mohou být různé, od výpadku napájení ze sítě, poruše na přívodním vedení, zapůsobení prvku ochrany, popř. až po havárii na rozvodném zařízení. Proto je nezbytné napájení svítidel nouzového osvětlení realizovat z jiného zdroje než je ten, který napájí normální osvětlení.

Rozdělení nouzového osvětlení
Z hlediska funkce se rozděluje nouzové osvětlení na náhradní osvětlení a nouzové únikové osvětlení, které se dále člení na nouzové osvětlení únikových cest, prostorů s velkým rizikem a protipanické osvětlení. Rozdělení nouzového osvětlení je znázorněno na obr. 1.

Obr. 1 Rozdělení nouzového osvětlení

Hlavním účelem nouzového únikového osvětlení je umožnit při výpadku normálního napájení bezpečný odchod z daného prostoru.

Náhradní osvětlení funguje jako přímá náhrada normálního osvětlení. Umožňuje bez podstatných omezení pokračovat v běžné činnosti. Zásadní otázkou řešení náhradního osvětlení je dodávka dostatečného množství elektrické energie z jiného zdroje přiměřeného výkonu, než je zdroj normální. (Někdy se můžeme setkat s označením tohoto osvětlení jako záložní osvětlení.)

Účelem nouzového osvětlení únikových cest je umožnit při výpadku normálního napájení přítomným bezpečný odchod z prostoru tím, že se jim poskytnou vhodné podmínky pro vidění a zároveň se jim tak určí směr úniku. Na zvláštních místech se tímto osvětlením zajistí též snadné dosažení a použití protipožárních a bezpečnostních zařízení.

Účelem protipanického osvětlení ve veřejných prostorech je omezit nebezpečí paniky a umožnit přítomným bezpečný pohyb směrem k únikovým cestám zajištěním dostatečných zrakových podmínek a určením směru úniku. Je používáno v prostorech, ve kterých nejsou určeny únikové cesty, tj. v halách nebo prostorech s podlahovou plochou větší než 60 m2, nebo v menších prostorech, pokud v nich je přídavné riziko, jako je používání prostoru velkým množstvím lidí. Směr světla na únikových cestách a ve veřejných prostorech má být dolů k pracovní rovině, osvětleny však mají být také všechny překážky do výšky 2 m nad touto plochou.

Účelem nouzového osvětlení prostorů s velkým rizikem je zajistit bezpečnost lidí při potenciálně nebezpečných procesech nebo situacích a umožnit jim řádné ukončení činností uskutečňovaných pro bezpečnost ostatních uživatelů těchto prostorů.

Pro zajištění viditelnosti při evakuaci je osvětlení požadováno v celém prostoru. Toto doporučení lze splnit montáží svítidel do výšky alespoň 2 m nad podlahou.

Požadavky na nouzové osvětlení
ČSN EN 1838 stanovující požadavky na nouzové osvětlení pro ně předpokládá použití k tomu účelu určených svítidel, tzn. svítidel pro nouzové osvětlení splňujících vedle obecných normativních požadavků na svítidla zejména požadavky normy, kterou je ČSN EN 60598-2-22, jež pro tato svítidla platí.

 1. Svítidla nouzového osvětlení splňující požadavky normy ČSN EN 60598-2-22 musí být podle ČSN EN 1838 umístěna tak, aby zajišťovala dostatečnou osvětlenost v blízkosti každých únikových dveří a v místech, kde je nezbytné zdůraznit možné nebezpečí, nebo kde je nějaké bezpečnostní zařízení. Musí být zdůrazněna tato místa:
 2. každé dveře určené pro nouzový východ,
 3. schodiště,
 4. každá jiná změna úrovně,
 5. nařízené únikové východy a bezpečnostní značky,
 6. každá změna směru,
 7. každé křížení chodeb,
 8. každý východ na volné prostranství,
 9. každé místo první pomoci,
 10. každý hasicí prostředek a každý požární hlásič.

Nouzové svítidlo se musí umístit blíže než 2 m od uvedených míst. Pokud místa první pomoci nebo hasicí prostředky či požární hlásiče nejsou přímo na únikové cestě nebo v prostoru s intenzivnějším protipanickým osvětlením, musí být osvětlena minimálně 5 lx na úrovni podlahy.

Podle ČSN EN 50172 musí být nouzové únikové osvětlení poskytnuto včas, automaticky a po potřebnou dobu na určeném místě v době, kdy má normální napájení běžného osvětlení výpadek. Nouzové únikové osvětlení musí být aktivováno nejen při úplném výpadku napájení normálního osvětlení, ale i v případě, že se jedná o omezenou poruchu, jako je např. porucha v koncovém obvodu. Nouzové únikové osvětlení není navrženo k tomu, aby v případě výpadku normálního nebo náhradního osvětlení umožňovalo pokračovat v normální činnosti.

 1. Instalace musí zajistit, aby nouzové únikové osvětlení:
 2. osvětlovalo označení únikové cesty,
 3. zajišťovalo osvětlení na těchto cestách a po celé jejich délce tak, aby byl umožněn bezpečný pohyb směrem k východům a těmito východy na místo bezpečí,
 4. zajišťovalo to, aby požární hlásiče a požární zařízení podél únikových cest mohla být snadno lokalizována a použita,
 5. umožňovalo provádět činnost související s bezpečnostními opatřeními.

Požadavky na světelně technické charakteristiky nouzového osvětlení
Podle ČSN EN 1838 platí, že pro únikové cesty do šířky 2 m nesmí být horizontální osvětlenost na podlaze podél osy únikové cesty menší než 1 lx, a středový pás široký alespoň polovinu šíře cesty musí být osvětlen minimálně na 50 % této hodnoty. Širší únikové cesty mohou být uvažovány jako několik 2 m širokých pásů nebo mohou být opatřeny protipanickým osvětlením (pro veřejné prostory).

Poměr maximální a minimální osvětlenosti podél únikové cesty nesmí být větší než 40 : 1. Omezující oslnění musí být zmenšeno omezením svítivosti svítidel v zorném poli. Detailní požadavky (na kontrast mezi svítidlem a jeho pozadím, na svítivost a index podání barev světelných zdrojů) jsou uvedeny v ČSN EN 1838.

Minimální doba svícení únikového osvětlení přípustná pro únikové účely musí podle ČSN EN 1838 být 1 hodina. (Doba funkčnosti nouzového osvětlení je však za podmínek požáru pro různé stavby a prostory a různé typy únikových cest stanovena obvykle kratší, pro kina, divadla a stavby pro kulturní účely naopak delší.) Nouzové osvětlení únikových cest musí dosáhnout 50 % požadované osvětlenosti do 5 s a plné požadované osvětlenosti do 60 s.

V prostorech s velkým rizikem (tj. tam, kde probíhají potenciálně nebezpečné procesy nebo situace) se u nouzového osvětlení požaduje:

 1. udržovaná osvětlenost na srovnávací rovině nejméně 10 % požadované udržované osvětlenosti pro danou činnost, přitom však nejméně 15 lx,
 2. rovnoměrnost nouzového osvětlení alespoň 0,1,
 3. minimální doba svícení rovná době trvání nebezpečí pro osoby,
 4. poskytnutí požadované osvětlenosti při výpadku normálního osvětlení bez přerušení nebo do 0,5 s – v závislosti na jeho použití.

Při výpočtech je zapotřebí vzít v úvahu, že pro účely návrhu jsou požadavky uvedené v příslušných normách minimální a platí pro celé vymezené období i pro konec projektovaného života zařízení. Příspěvek osvětlenosti od odraženého světla se zanedbává.

Bezpečnostní a jiné značení
Bezpečnostní značky jsou velmi důležitou součástí bezpečnostního informačního systému zejména proto, že komunikují prostřednictvím normalizovaných piktogramů a barev, což poskytuje univerzální sdělení bezpečnostní informace. Předpisem, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek je nařízení vlády č. 11/2002 Sb. (obsahující směrnici Rady 92/58/EHS), normativní úprava bezpečnostních značek je obsažena v souboru norem, z nichž nejdůležitější jsou ISO 3864 a ISO 3864-1.

Značky (příklad – viz obr. 2) musí být (ve smyslu příslušných stavebních norem) umístěny tak, aby osoba pohybující se v jejich blízkosti, byla k nouzovému východu jednoznačně navedena. Východ nebo směrová značka musí být viditelné ze všech míst únikové cesty. Pokud není možné východ přímo vidět a pokud mohou o jeho umístění vznikat pochybnosti, musí se použít směrové značky, nebo soubory těchto značek tak, aby se usnadnil postup směrem k nouzovému východu. Všechny značky označující východy a únikové cesty v jednotlivých prostorech musí být jednotné barvy a jednotného provedení.

Obr. 2 Příklad vyznačení únikové cesty značkou podle ČSN ISO 3864 (únik po schodech vpravo)

Strategicky umístěnými značkami ukazujícími cestu ven z prostoru lze velmi účinně zmírnit pocity úzkosti a zmatku vyvolané přítomným nebo potenciálním nebezpečím.

Značky, jež jsou na všech východech a podél únikových cest určeny k použití ve stavu nouze, musí být osvětleny, aby jednoznačně ukazovaly cestu úniku k bezpečnému místu. Osvětlení bezpečnostních značek musí vyhovovat EN 1838. Použije-li se bezpečnostních značek pro nouzový únik a první pomoc, pak musí být osvětleny na 50 % požadované hodnoty do 5 s a na plnou požadovanou hodnotu do 60 s.

Svítidla nouzového osvětlení a přístroje v jim příslušejících obvodech musí být označeny červeným štítkem o průměru alespoň 30 mm.

Svítidla pro nouzové osvětlení
Na svítidla se vztahuje norma EN 60598-2-22, která definuje základní požadavky na parametry svítidel pro nouzové osvětlení. Norma rozlišuje následující typy nouzových svítidel a režimů nouzového osvětlení.

Typy nouzových svítidel:

Svítidlo pro trvalé nouzové osvětlení (nouzové svítidlo v trvalém provozu) má světelné zdroje pro nouzové osvětlení zapnuté po celou dobu, po kterou je potřebné normální nebo nouzové osvětlení.

Svítidlo pro dočasné nouzové osvětlení (nouzové svítidlo v pohotovostním provozu) má světelné zdroje pro nouzové osvětlení v činnosti pouze tehdy, když je napájení normálního osvětlení přerušeno.

Kombinované svítidlo pro nouzové osvětlení (kombinované nouzové svítidlo) má dva a více světelných zdrojů, ze kterých je alespoň jeden připojen na napájení nouzového osvětlení a ostatní na napájení normálního osvětlení; kombinované svítidlo může být pro trvalé nebo dočasné nouzové osvětlení.

Samostatné svítidlo pro nouzové osvětlení má všechny součásti jako je baterie, světelný zdroj, ovládací jednotky, zkušební a monitorovací zařízení.

Typy režimů nouzových svítidel:

Normální režim je stav samostatného svítidla pro nouzové osvětlení, které je připravené na nouzový provoz, když je zapnuté normální napájení, v případě poruchy normálního napájení se samostatné svítidlo přepne automaticky na nouzový režim.

Nouzový režim je stav samostatného svítidla pro nouzové osvětlení, které zabezpečuje osvětlení při napájení ze svého vnitřního napájecího zdroje, když nastala porucha normálního napájení.

Režim klidového stavu je stav samostatného svítidla pro nouzové osvětlení, které je záměrně zhasnuté, když se vypne normální napájení, a v případě obnovení normálního napájení se vrátí automaticky do normálního režimu.

Všechna svítidla pro nouzové osvětlení musí být vhodná pro přímou montáž na normálně hořlavé podkladové plochy (označení F).

Specifické požadavky na nouzové osvětlení únikových cest
Pro některé objekty jsou v normativních odkazech týkajících se požární bezpečnosti staveb uvedeny specifické požadavky na nouzové osvětlení spojené především s návrhem únikových cest.

Únikovou cestou se normativně rozumí komunikace v objektu nebo na objektu umožňující bezpečnou evakuaci osob z objektu ohroženého požárem nebo z jeho části na volné prostranství, popř. postup požárních jednotek do prostorů napadených požárem. Člení se na chráněnou a nechráněnou z pohledu ochrany proti účinkům požáru.

Únikové cesty musí umožnit bezpečnou a včasnou evakuaci všech osob z požárem ohroženého objektu nebo jeho části na volné prostranství a přístup požárních jednotek do prostorů napadených požárem.

Chráněné únikové cesty se dále člení na 3 typy: A, B a C podle ochrany vůči účinkům požáru a doby, po kterou se na ní mohou zdržovat evakuované osoby. Přesnější vymezení lze vyrozumět z ČSN 73 0802:2009, čl. 9.4:

Chráněné únikové cesty

 • typu A jsou ty, které jsou od ostatních požárních úseků odděleny požárními uzávěry a jsou odvětrávány buď přirozeným, nebo umělým větráním,
 • typu B jsou ty, které jsou od ostatních požárních úseků komunikačně odděleny požárními uzávěry otvorů se samostatně větratelnou předsíní s dveřmi zabraňujícími průniku kouře, nebo cesta dispozičně shodná s cestou typu A, která je vybavena přetlakovou ventilací,
 • typu C jsou ty, které odpovídají typu B s větratelnou předsíní, ale s přetlakovou ventilací.

Nevýrobní objekty
Pro nevýrobní objekty platí následující informace obsažené v ČSN 73 0802:

Nouzové osvětlení musí být v chráněných únikových cestách typu B, C a dále, pokud slouží k úniku více než 300 osob, v únikových cestách typu A. V ostatních případech se nouzové osvětlení doporučuje. Nouzové osvětlení se navrhuje podle ČSN EN 1838. Nouzové osvětlení musí být funkční i v době požáru v objektu u chráněných únikových cest typu A nejméně po dobu 15 minut, typu B po dobu 30 minut a typu C po dobu 45 minut. Chráněné únikové cesty sloužící současně jako vnitřní zásahové cesty musí mít nouzové osvětlení funkční nejméně po dobu 60 minut.

Zajištění elektrické energie pro nouzové osvětlení se navrhuje podle následujícího doporučení:

Elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení stavebních objektů (např. požární výtah, evakuační výtah, posilovací čerpadlo požární vody, nouzové osvětlení) musí mít zajištěnou dodávku elektrické energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, aby při přerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plně zajištěny po dobu předpokládané funkce zařízení ze zdroje druhého. Přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samočinné nebo musí být zabezpečeno zásahem obsluhy stálé služby; v tomto případě musí být porucha na kterékoliv napájecí soustavě signalizována do požární ústředny nebo jiného místa se stálou službou.

Trvalou dodávku elektrické energie z druhého zdroje lze zajistit např. samostatným generátorem, akumulátorovými bateriemi apod.

Dalším velmi důležitým aspektem při návrhu nouzového osvětlení, jako části systému ochrany, je označení únikových cest. V budovách nebo v provozech se musí zřetelně označit podle ČSN ISO 3864 směr úniku všude, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný. Pokud jsou únikové cesty používány též dopravními vozíky apod., musí se na podlaze vyznačit (např. pruhy typu zebra) části únikové cesty, na nichž platí zákaz odstavení vozíků, materiálů apod.

Výrobní objekty
Pro výrobní objekty platí následující požadavky obsažené v ČSN 73 0804:

Nouzové osvětlení musí být v chráněných únikových cestách typu B, C a dále v cestách typu A, pokud slouží k úniku více než 300 osob. V ostatních případech se nouzové osvětlení doporučuje, zejména jedná-li se o náhradní únikové cesty tvořící chráněnou únikovou cestu (možnost použití žebříků a tyčí v "ostatních" prostorech (sklad, manipulace apod.) a únikové žebříky překonávající větší výšku než 6 m.

Nouzové osvětlení se navrhuje podle ČSN EN 1838. Nouzové osvětlení musí být funkční i v době požáru v objektu u chráněných únikových cest typu A nejméně po dobu 15 minut, typu B po dobu 30 minut a typu C po dobu 45 minut. Chráněné únikové cesty sloužící současně jako vnitřní zásahové cesty musí mít nouzové osvětlení funkční nejméně po dobu 60 minut. Zajištění elektrické energie se navrhuje stejně, jako je uvedeno v odstavci v části u nevýrobních objektů.

V objektech, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný, musí se směr úniku zřetelně označit podle ČSN ISO 3864. V místech se sníženou viditelností se doporučuje doplnit značení směru úniku značkami ze svítících barev, s vnitřním zdrojem světla nebo jinou obdobnou úpravou. Pokud jsou únikové cesty používány též dopravními vozíky apod., musí se na podlaze vyznačit (např. pruhy typu zebra) části únikové cesty, na nichž platí zákaz odstavení vozíků, materiálů apod.

Shromažďovací prostory
Pro shromažďovací prostory platí požadavky obsažené v normě pro nevýrobní objekty (ČSN 73 0802) a následující specifické požadavky (ČSN 73 0831):

1. Vnitřní shromažďovací prostory

Nouzové osvětlení podle ČSN EN 1838 se musí zřídit:
- v každém shromažďovacím prostoru jako osvětlení únikové a protipanické,
- v navazujících nechráněných i chráněných únikových cestách,
- v provozně souvisících prostorech přístupných za běžného provozu návštěvníkům shromažďovacího prostoru (hygienické příslušenství, šatny apod.),
- v místě pro řízení evakuace, popř. v dalších místech kontroly a ovládání protipožárního zabezpečení a technického vybavení objektu (ohlašovny požáru, velíny, strojovny apod.).

Nouzové osvětlení musí jednoznačně informovat o určené trase úniku, změnách jejího směru nebo sklonu, a to zejména v těch případech, kdy východ určený k evakuaci není vidět z půdorysné plochy shromažďovacího prostoru, vymezené mezní délkou únikových cest, směřujících k posuzovanému východu. Dále se doporučuje nouzovým osvětlením vyznačit také všechna místa, v nichž se mění výšková úroveň podlahy (stupně, rampy apod.).

Únikové cesty uvnitř shromažďovacího prostoru a v navazujících vnitřních komunikacích musí být označeny značkami podle ČSN ISO 3864 tak, aby unikající osoby byly v každém místě jednoznačně informovány o směru úniku (příklad – viz obr. 2). Zároveň se musí označit také všechny cesty nebo východy, které k úniku nelze použít.

Značky musí být viditelné i při výpadku dodávky elektrického proudu z distribuční sítě (svítidla nouzového osvětlení, luminiscenční značky a pásy apod.). Východy ze shromažďovacího prostoru, které se v běžném provozu nepoužívají, se doporučuje označit světelnými značkami s dynamickými efekty (rytmické změny intenzity, barvy apod.). Ve shromažďovacích prostorech s provozem při zatemnění (kina, divadla apod.), v šeru nebo se světelnými efekty (taneční kluby, diskotéky apod.) musí značky s vnitřním osvětlením svítit po celou dobu provozu shromažďovacího prostoru.

Dále musí v těchto prostorech po vyhlášení požárního poplachu svítit bílé povšechné osvětlení stálé barvy a intenzity. Toto osvětlení může být elektricky napájeno z běžných zdrojů (z distribuční sítě), pokud je nouzové osvětlení (viz první odstavec) zajištěno odděleně a samostatně. Zároveň musí být přerušeno provozní ozvučení a nahrazeno rozhlasem k organizaci evakuace. Změna osvětlení a zvučení má být vyvolána signálem elektrické požární signalizace.

2. Vnější shromažďovací prostory

Ve venkovních shromažďovacích prostorech určených i pro večerní, popř. noční provoz, musí být nainstalováno elektrické osvětlení únikových cest a východů, napájené ze dvou vzájemně nezávislých zdrojů nebo doplněné nouzovým osvětlením. Za postačující se považuje i napájení z mobilního zdroje, který je trvale akceschopný po celou provozní dobu tohoto venkovního shromažďovacího prostoru.

3. Specifické požadavky na vybrané druhy shromažďovacích prostorů

Schodišťové stupně ve shromažďovacích prostorech hledišť určených pro provoz při zatemnění (hlediště kin, divadel apod.), se musí osvětlit nouzovým osvětlením, a to buď:
- tak, aby intenzita osvětlení na celé hraně každého stupně byla alespoň 0,5 lx, nebo
- v podstupnici, a to alespoň jedním svítidlem na každých 1,5 m délky stupně.

Kina, divadla a objekty pro kulturní účely
Další specifické požadavky na nouzové osvětlení pro kina jsou uvedeny v ČSN 33 2410, pro divadla a jiné objekty pro kulturní účely jsou uvedeny v ČSN 33 2420. Podle těchto norem musí být nouzové osvětlení ve všech prostorách kina, které jsou přístupné divákům, nebo kde je to vyžadováno z hlediska obsluhy zařízení kina.

 1. Nouzové osvětlení kina musí:
 2. svítit od příchodu prvého až do odchodu posledního návštěvníka,
 3. být napájeno z nouzového zdroje SELV,
  1. při normálním provozu kina z rozvodné sítě přes transformátor,
  2. při výpadku elektrické energie z nouzového zdroje, tj. z akumulátorové baterie
 4. být provedeno podle ČSN EN 1838 (viz výše).

Na svítidlech nouzového osvětlení nebo pod nimi musí být zelená šipka ukazující směr úniku podle evakuačního plánu.

Na jeden obvod nouzového osvětlení se smí připojit nejvýše 10 světelných zdrojů. V objektech s celkovým počtem menším než 10 světelných zdrojů nouzového osvětlení musí být žárovky rozděleny alespoň do dvou samostatných obvodů. V kinech a divadlech s počtem sedadel nad 400 musí mít svítidla nouzového osvětlení 2 světelné zdroje zapojené do dvou různých obvodů napájených ze dvou samostatných nouzových zdrojů. Žárovkové světelné zdroje se mohou napájet z rozvodné sítě přes bezpečnostní ochranný transformátor napětím o 30 % nižším, než je jmenovité napětí žárovek. Při poruše hlavního zdroje však musí být žárovky v kinech s počtem sedadel nad 400 a ve všech divadlech připojeny na dva nouzové zdroje s malým napětím. Podrobněji viz výše uvedené normy.

Budovy pro bydlení a ubytování
Pro nouzové osvětlení v budovách pro bydlení a ubytování platí požadavky obsažené v normě pro nevýrobní objekty (ČSN 73 0802) a specifické požadavky v normě jenom pro bydlení a ubytování (ČSN 73 0833).

Budovy pro ubytování jsou členěny do dvou skupin, a to na malá ubytovací zařízení (např. penziony) označené OB3 a větší ubytovací zařízení (např. hotely) označené OB4.

Budovy OB3

Únikové cesty musí mít elektrické osvětlení. Jsou-li únikové cesty navrženy jako nechráněné únikové cesty, které mohou být použity jako únikové cesty vedoucí do chráněné únikové cesty, musí mít nouzové osvětlení, jak je uvedeno níže.

Nouzové osvětlení se navrhuje podle ČSN EN 1838. Nouzové osvětlení musí být funkční i v době požáru v objektu u chráněných únikových cest typu A nejméně po dobu 15 minut, typu 8 po dobu 30 minut a typu C po dobu 45 minut. Chráněné únikové cesty sloužící současně jako vnitřní zásahové cesty musí mít nouzové osvětlení funkční nejméně po dobu 60 minut.

Nouzové osvětlení alespoň po dobu 15 minut musí mít i nechráněné únikové cesty vedoucí z obytných buněk do chráněné únikové cesty. Nouzové osvětlení se doporučuje i u nechráněných únikových cest navržených jako nechráněné únikové cesty, které mohou být použity jako únikové cesty vedoucí na volné prostranství budov skupiny OB3 (domy pro ubytování o projektované ubytovací kapacitě nejvýše 60 osob umístěných nejvýše do 3. nadzemního podlaží), pokud délka cesty není větší než 45 m.

Budovy OB4

Únikové cesty (včetně nechráněných) musí mít elektrické a nouzové osvětlení. Nouzové osvětlení musí být v chráněných únikových cestách typu B, C a také v cestách typu A, jestliže slouží k úniku více než 300 osob. V ostatních případech se nouzové osvětlení doporučuje.

Nouzové osvětlení se navrhuje podle ČSN EN 1838. Nouzové osvětlení musí být funkční i v době požáru v objektu u chráněných únikových cest typu A nejméně po dobu 15 minut, typu B po dobu 30 minut a typu C po dobu 45 minut. Chráněné únikové cesty sloužící současně jako vnitřní zásahové cesty musí mít nouzové osvětlení funkční nejméně po dobu 60 minut. Požaduje se rovněž nouzové osvětlení nechráněných únikových cest po dobu evakuace, nejméně však 15 minut.

Objekty bytové a občanské výstavby

V ČSN 33 2130, která platí pro vnitřní elektrické rozvody v objektech bytové a občanské výstavby, jsou stanoveny následující podmínky pro osvětlení společných komunikací.

Tab. 1 Napájení osvětlení společných komunikací podle výšky budovy

Výška budovy

Budovy pro bydlení

Budovy občanské výstavby a obdobného charakteru

počet nadzemních podlaží

výška v metrech

Způsob osvětlení

do 4

do 9

svítidla jsou zapojena na jeden obvod

od 5 do 8

nad 9 do 22,5

svítidla jsou zapojena na dva obvody jedné fáze nebo na dva nebo více obvodů napájených ze dvou nebo tří fází

od 9 do 16

nad 22,5 do 45

svítidla jsou zapojena na obvody napájené ze dvou nebo tří fází

nouzovým osvětlením, které doplňuje jeden z výše uvedených způsobů osvětlení

nad 16

nad 45

nouzovým osvětlením, které doplňuje jeden z výše uvedených způsobů osvětlení

nouzovým osvětlením, které doplňuje jeden z výše uvedených způsobů osvětlení

 

Tab. 2 Napájení osvětlení společných komunikací podle druhu budovy

Druh budovy*)

Způsob osvětlení

Mateřské školy a jesle (noční provoz)

svítidla zapojena na dva obvody jedné fáze

Sanatoria, ústavy, lázeňské budovy, budovy pro sociální péči

(domovy důchodců) apod.

 

Nemocnice a ostatní budovy zdravotnických zařízení

(viz ČSN 73 0835)

nouzovým osvětlením, které doplňuje normální osvětlení

Budovy se shromažďovacími prostory podle ČSN 73 0831**)

 

Ve všech druzích budov s výjimkou budov pro bydlení do 16 nadzemních podlaží; chráněné únikové cesty typu B a C

 

*) Osvětlení schodišť a chodeb budov neuvedených v tabulce musí odpovídat požadavkům pro nevýrobní objekty (viz ČSN 73 0802) a navazujících norem, pokud pro ně neplatí jiné předpisy.

**) Pro nouzové osvětlení v divadlech, kinech a kulturních domech platí též ČSN 33 2410 a ČSN 33 2420.

Nouzové osvětlení se napájí ze zdroje nezávislého na síti (baterie nebo agregát) a zapíná se automaticky, a to:

 • je-li normální osvětlení společných komunikací napájené z jednoho obvodu, při přerušení jeho napájení,
 • je-li normální osvětlení společných komunikací napájené ze dvou nebo více obvodů napájených ze dvou nebo tří fází, při přerušení napájení rozváděče, v němž je jištění obvodů pro osvětlení společných komunikací.

Přitom na společných komunikacích objektů nad 16 nadzemních podlaží, kde se zřizuje nouzové osvětlení, z hlediska bezpečnosti postačí, jsou-li svítidla zapojena na jeden obvod.

Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
Pro budovy zdravotnických zařízení a sociální péče platí požadavky obsažené v normě pro nevýrobní objekty (ČSN 73 0802) a následující specifické požadavky (ČSN 73 0835):

Únikové cesty ve zdravotnických zařízeních skupiny AZ 2, které slouží evakuaci pacientů, musí být vybaveny nouzovým osvětlením. V komunikačních prostorech, jimiž vedou únikové cesty pacientů, musí být vyznačen směr úniku značkami podle ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1 (příklad – viz obr. 2).

Zdravotnická zařízení skupiny AZ 2 tvoří ambulantní zdravotnické zařízení, ve kterém jsou více než tři lékařská pracoviště tvořící provozní celek; do skupiny AZ 2 se zatřiďují sdružená ambulantní zařízení (polikliniky), lékárenské zařízení (kromě lékáren základního typu) a také vyšetřovací i léčebné složky pro více než 30 pacientů v lázeňských léčebnách.

Únikové cesty ve zdravotnických zařízeních skupiny LZ2, kterými se evakuují pacienti, musí mít:
- nouzové osvětlení podle ustanovení normy pro nevýrobní objekty (viz výše – podle ČSN 73 0802),
- vyznačen směr úniku značkami podle ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1.

Zdravotnická zařízení skupiny LZ2 tvoří lůžkové zdravotnické zařízení s jednou a více lůžkovými jednotkami.

V zařízeních sociální péče (v domech s pečovatelskou službou a v ústavech sociální péče) v komunikačních prostorech, jimiž vedou únikové cesty pacientů, musí být vyznačen směr úniku značkami podle ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1. V ústavech sociální péče musí být únikové cesty vybaveny nouzovým osvětlením. U zvláštních zdravotnických zařízení pro děti v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do 3 let se návrh provádí stejným způsobem jako u zdravotnických zařízení skupiny LZ2.

Sportoviště
U sportovišť platí pro návrh osvětlení norma ČSN EN 12193, která určuje osvětlení krytých i otevřených sportovišť pro ty druhy sportů, které jsou v Evropě nejčastější.

Dále stanoví tzv. bezpečnostní osvětlení, které musí být uvedeno do činnosti okamžitě při výpadku celkového osvětlení a musí trvat nejméně po stanovenou dobu. Z hlediska nouzového osvětlení jsou pro sportoviště rozhodující požadavky normy ČSN EN 1838.

Sklady
Pro sklady platí požadavky obsažené v normě pro výrobní objekty (ČSN 73 0804) a následující specifické požadavky (ČSN 73 0845):

Nouzové osvětlení musí být zřízeno na únikových cestách alespoň v prostorech bez denního osvětlení. V ostatních případech se nouzové osvětlení únikových cest doporučuje. Pro označení únikových cest se podle ČSN 73 0804 doporučují svítící značky nebo značky ze svítících barev.

Návrh nouzového osvětlení
Při návrhu nouzového osvětlení je zapotřebí vzít v úvahu důležitost nouzového osvětlení a především mít stále na paměti, že jde o osvětlení pro případ nouze, kde často jde nejen o zdraví osob, ale především o jejich životy.

Je nezbytné zajistit, aby nouzové únikové osvětlení bylo spolehlivé. Osvětlení samostatné části únikové cesty systémem nouzového únikového osvětlení musí být provedeno pomocí dvou nebo více svítidel. Je to proto, aby se při poruše jednoho svítidla úniková cesta neponořila do naprosté tmy a aby se celý systém určování směru k východu nestal neúčinným. Ze stejného důvodu se musí v každém otevřeném (protipanickém) prostoru používat dvou nebo více svítidel.

Aby bylo zajištěno, že systém nouzového osvětlení bude navržen v souladu s EN 1838, musí být předtím, než se začne s vypracováním návrhu, k dispozici příslušné stavební výkresy znázorňující dispozice budovy a všech existujících nebo navrhovaných únikových cest a ukazující, kde jsou situována místa hlášení požáru a požárních zařízení a kde jsou konstrukční prvky, které mohou bránit úniku.

Napájení nouzového osvětlení

Požadavky na napájení nouzového osvětlení jsou obsaženy v ČSN 33 2000-5-56, která platí pro zařízení sloužící pro bezpečnostní účely, mimo jiné tedy i pro napájení nouzového únikového osvětlení.

Systémy nouzového únikového osvětlení mohou být napájeny:
- z centrálního napájecího systému, nebo
- z nouzových svítidel s vlastním samonabíjením.

Centrální napájecí systém je takový systém napájení, který v případě nouze poskytuje požadovanou energii základním bezpečnostním zařízením, aniž by omezoval jejich výstupní výkon. K tomu, aby se vyhovělo různým požadavkům na činnost základního bezpečnostního zařízení, jsou třeba různé typy centrálních napájecích systémů.

Pro systémy vedení pro nouzového osvětlení napájené z centrálního napájecího systému platí:

 1. musí v případě požáru zachovat kontinuitu napájení od zdroje ke svítidlům po odpovídající dobu (použitím kabelů s vysokou odolností proti požáru),
 2. uvnitř požárního úseku se musí pro napájení svítidel buď používat kabely s vysokou odolností proti požáru, nebo u prostorů s více než jedním nouzovým svítidlem, musí být taková svítidla napájena ze dvou oddělených obvodů tak, aby v případě ztráty jednoho obvodu byla dodržena hladina osvětlení podél únikové cesty,
 3. pokud jsou náhradní svítidla napájena z oddělených obvodů, musí být nadproudové ochranné přístroje použity tak, aby zkratovaný obvod v jednom obvodě nepřerušil napájení sousedních svítidel v požárním prostoru nebo svítidel v sousedních prostorech,
 4. z žádného koncového obvodu nesmí být napájeno více než 20 svítidel, přitom jejich celkové zatížení nesmí převýšit 60 % jmenovitého proudu nadproudového ochranného přístroje,
 5. žádné přístroje pro rozvod, řízení nebo ochranu nesmí narušit celistvost obvodu,

Rozeznávají se nezajištěný a zajištěný způsob napájení.

Při nezajištěném způsobu napájení, který se uskutečňuje pomocí přepínacího provozu centrálního napájecího systému,se nouzové osvětlení aktivuje automaticky při selhání normálního osvětlení. Jestliže je znovu obnoveno normální napájení z distribučního rozváděče nebo sledovaného obvodu, musí se nouzové osvětlení v nezajištěném provozu automaticky vypnout.

V případě přepínacího provozu je základní bezpečnostní zařízení napájeno přímo ze systému (viz obrázek 3). Pokud se napětí zátěže liší od napětí systému, použije se k přizpůsobení napětí oddělovací transformátor. Jestliže selže přívod energie, přepne hlídač napětí, který je součástí automatického převodního spínacího přístroje (ATSD), napájení na baterii. Řízené nabíječe baterií zajišťují jejich nabíjení a trvalé dobíjení.

Obr. 3 Přepínací provoz centrálního napájecího systému

Řídicí a sběrnicové systémy pro bezpečnostní osvětlení musí být nezávislé na řídících a sběrnicových systémech všeobecného osvětlení; propojení obou systémů se dovoluje pouze na rozhraních, která zajišťují rozpojení/odpojení obou systémů od sebe. Porucha v řídicím a sběrnicovém systému pro všeobecné osvětlení nesmí mít na správnou funkci bezpečnostního osvětlení vliv.

Při zajištěném způsobu napájení nouzového osvětlení, který se uskutečňuje pomocí nepřerušovaného provozu centrálního napájecího systému (obr. 4), je nouzové osvětlení zapnuto obvykle s normálním osvětlením, při jehož výpadku zůstane svítit.

 

Obr. 4 Nepřerušovaný provoz centrálního napájecího systému

Obr. 5 Kombinovaný provoz centrálního napájecího systému

Ochrana osvětlovacích obvodů na malé napětí (mn)
Transformátor nn/mn je často umístěn v nepřístupném místě, takže i ochranný přístroj na sekundární straně bude obtížně přístupný. Z toho důvodu se ochrana provádí obvykle v primárním obvodu.

Jisticí přístroj musí zajistit vypínání a ochranu proti zkratům.

Je třeba ověřit, že:

 1. v případě jističe je minimální zkratový proud příslušně větší než proudové nastavení zkratové spouště Im,
 2. v případě pojistek je energie I2t při minimálním zkratovém proudu procházejícím pojistkou (pojistkami) nižší než tepelná odolnost vodičů obvodu.

V případě potřeby je nutné instalovat nadproudovou ochranu. Pokud je však počet svítidel v obvodu volen správně, není nadproudová ochrana nutná.

Zdroje napájení pro nouzové osvětlení
Napájecí zdroje pro nouzové osvětlovací systémy musí být schopné zajistit napájení všem svítidlům v nejnepříznivějších podmínkách, jaké se mohou vyskytnout, po dobu nejméně jedné hodiny (ve všech případech), což je doba nezbytná k celkové evakuaci příslušných prostor.

Zdroje pro napájení nouzového osvětlení v návaznosti na napájení ostatních částí instalace

Napájecí zdroje nouzového osvětlení musí napájet výhradně obvody určené pro provoz v nouzových podmínkách. Záložní osvětlovací obvody jsou určeny k zajištění osvětlení při selhání normálních osvětlovacích obvodů (obvykle v nenouzových situacích). Selhání záložního osvětlení musí však automaticky uvést v činnost nouzový systém osvětlení.

Centrální nouzové napájení lze též použít jako záložní, pokud jsou současně splněny následující podmínky:

 1. pokud se používá několik zdrojů, při selhání jednoho z nich musí zůstat v provozu dostatečná kapacita pro napájení všech bezpečnostních systémů, s automatickým odlehčením (v případě nutnosti);
 2. selhání jednoho zdroje nebo přístroje týkajícího se bezpečnosti nesmí nepříznivě ovlivnit ostatní zdroje nebo bezpečnostní přístroje;
 3. všechny bezpečnostní přístroje musí být zapojeny tak, aby bylo možné je napájet z libovolného zdroje.

Vodiče pro napájení osvětlení napětím SELV
Dále uvedené průřezy vodičů pro napájení svítidel na malé napětí se předpokládají pro vodiče s měděnými jádry. Proudové zatížitelnosti holých i izolovaných vodičů jsou uvedeny v tabulce 3 a jsou rovné jmenovitým proudům jištění těchto vodičů.

Tab. 3 Informativní hodnoty zatížitelnosti v A a zároveň jmenovitého proudu jištění vedení pro napájení svítidel na malé napětí spolu s maximální doporučenou délkou vedení pro napětí svítidel 12 a 24 V

Průřez vodičů
[mm2]

Holé vodiče

Izolované vodiče

.

zatížitelnost
[A]

délka vedení
[m] pro napětí

zatížitelnost
[A]

délka vedení
[m]
pro napětí

 

12 V

24 V

 

12 V

24 V

1,0

     

6

2,3

4,6

1,5

     

10

2,1

4,2

2,5

     

16

2,2

4,4

4,0

25

2,2

4,4

20

2,8

5,6

6,0

40

2,1

4,2

25

3,3

6,7

10,0

50

2,8

5,6

32

4,3

8,7

16,0

80

2,8

5,6

50

4,4

8,9

25,0

     

63

5,5

11,0

35,0

     

80

6,1

12,2


Pokud v uvedených obvodech napájených centrálního napájecího systému uplatníme pravidlo stanovené pro nouzové osvětlení, že jejich celkové zatížení nesmí převýšit 60 % jmenovitého proudu jištění, je možno délky vedení uvedené v tabulce prodloužit až o 50 %.

Pro holé vodiče a zavěšené ohebné kabely nebo izolované vodiče je z důvodu zajištění mechanické pevnosti minimální průřez stanoven na 4 mm2. Ani s vyššími průřezy než 4 mm2 není z hlediska proudové zatížitelnosti u holých vodičů nutno uvažovat, protože je pro ně výkon zdroje omezen na 200 VA. Tyto vyšší hodnoty jsou v tabulce uvedeny více méně pro informaci.

Pro izolované vodiče je předepsán minimální průřez 1,5 mm2. Ten však může být snížen i na 1 mm2, jestliže je délka vodiče omezena na 3 m.

Z hlediska průřezu vodičů je třeba pozornost věnovat úbytku napětí. Ten je u rozvodů a svítidel na malé napětí zvlášť významný. V literatuře se uvádí, že při úbytku napětí o 11 % dojde ke snížení světelného toku až o 30 %. Z toho vidíme, že úbytek napětí by neměl být větší než 5 %. Je-li jmenovité napětí svítidla 12 V, neměl by jeho úbytek být větší než 0,6 V. Jaké jsou z tohoto hlediska maximální délky přívodů zatížených svým maximálním proudem ke svítidlům 12 a 24 V je rovněž uvedeno v tabulce 2. Úbytku napětí je třeba věnovat pozornost i u nouzového osvětlení, u kterého je záměrně sníženo napájecí napětí svítidel o 30 % oproti jmenovitému napětí svítidel (viz nouzové osvětlení v divadlech a kinech a jiných objektech pro kulturní účely) a tím je jejich svítivost snížena na méně než 40 %. Další snížení napětí by již mohlo snížit osvětlenost únikových cest pod přípustnou mez.

Ze základních elektrotechnických zákonů (Ohmův zákon) vyplývá, že délka přívodu musí být tím kratší, čím větší zatížení vodič přenáší, a naopak. Potřebujeme-li tedy přívod prodloužit například na dvojnásobek, musíme volit (zhruba) poloviční zatížení oproti tomu, které je uvedeno v tabulce, nebo také zvýšit průřez na dvojnásobek tabulkové hodnoty.

Požadavky na provoz
Po ukončení práce na nouzovém osvětlení musí být předány výkresy nouzového únikového osvětlení a musí v příslušných prostorech zůstat k dispozici. Na výkresech musí být uvedena a určena všechna svítidla a veškeré hlavní součásti osvětlení. Výkresy musí být pravidelně aktualizovány a musí do nich být doplňovány veškeré následné změny systému.

Provozní deník musí být veden odpovědnou osobou jmenovanou provozovatelem. Do deníku se zaznamenávají běžné prohlídky, zkoušky, poškození a změny. Minimální rozsah údajů je uveden v ČSN EN 50172.

Základem spolehlivého systému je pravidelná údržba a zkoušení. Zkoušky je nutné provádět v době, kdy bude s vysokou pravděpodobností následovat časový interval nízkého nebezpečí umožňující opětné nabití baterií, popř. je zapotřebí provést dočasná opatření do doby, než budou baterie nabity.

Denně musí být kontrolovány ukazatele činnosti centrálního napájení, zda řádně fungují.

Jednou za měsíc musí být provedeny zkoušky všech svítidel a značek s vlastním osvětlením z jejich baterie. Při kontrole se zjišťuje, zda jsou na svých místech, zda svítí, zda jsou čistá a zda řádně fungují. Na závěr zkoušky by mělo být znovu zapnuto napájení normálního osvětlení a měly by být zkontrolovány veškeré indikační signálky nebo indikační přístroje, zda ukazují, že normální napájení bylo znovu obnoveno. U centrálních bateriových systémů se musí navíc zkontrolovat správná činnost monitorovacího systému. Jestliže jsou použity automatické zkušební přístroje, musí být zaznamenávány výsledky funkčních zkoušek.

Jednou za rok je nutné provést zkoušku, která se provádí jednou za měsíc s tím, že zkouška svítidel a značek s vnitřním osvětlením musí trvat po celou jmenovitou dobu provozu, a to v souladu s informací výrobce. Dále se musí zkontrolovat, zda nabíjecí zařízení řádně funguje. Jestliže jsou použita automatická zkušební zařízení, musí být zaznamenány výsledky zkoušek pro plnou jmenovitou dobu provozu.

Související předpisy
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
Vyhláška č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Související normy
ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení
ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky
ČSN ISO 3864-1 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Zásady navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a ve veřejných prostorech
ČSN EN 12193 Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť
ČSN EN 50171 Centrální napájecí systémy
ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení
ČSN EN 60598-2-22 Svítidla - Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení
ČSN 73 0802: Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování
ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu
ČSN 73 0843 Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů
ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb - Sklady
ČSN 33 2130 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody
ČSN 33 2410 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v kinech
ČSN 33 2420 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účelyVytvořeno: 19. 6. 2011
   
   
  Facebook Obchod IN-EL