+

Revize nevyhrazených elektrických zařízení

Revize nevyhrazených elektrických zařízení
Jan Lojkásek, IN-EL, spol. s r. o. Pardubice

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. v § 3 stanoví, která elektrická zařízení jsou vyhrazená a která vyhrazená nejsou.

Dle § 3 odst. 2 tohoto nařízení vlády vyhrazenými elektrickými zařízeními nejsou:
a) ruční elektromechanické nářadí, elektronické přístroje a elektrické spotřebiče do napětí 400 V včetně, pokud nejsou určené pro pevné připojení k elektrické síti,
b) prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody,
c) zdravotnické elektrické přístroje,
d) elektrické zařízení strojního zařízení, které je považováno za výrobek podle jiného právního předpisu (zákon č. 22/1997 Sb.),
e) elektrická zařízení a instalace s charaktery proudu nebo napětí, které nepředstavují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, pokud nejsou určeny k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par nebo prachů.

O revizích vyhrazených elektrických zařízení pojednává nařízení vlády č. 190/2022 Sb. v dalších paragrafech i v přílohách.

O tom, že je nutné provádět revize vyhrazených elektrických zařízení, hovoří i zákon č. 250/2021 Sb.

Jak je to ale s povinností provádět revize i nevyhrazených elektrických zařízení?

Zákon č. 250/2021 Sb. ani nařízení vlády č. 190/2021 Sb. v žádném ze svých ustanovení nehovoří, že není nutné nebo že není zapotřebí provádět revize nevyhrazených elektrických zařízení.

U nevyhrazených elektrických zařízení je však třeba rozlišit, zda je potřeba provádět výchozí nebo pravidelné revize.

U nevyhrazených elektrických zařízení dle § 3 odst. 2 písm. a) až d) nařízení vlády č. 190/2022 Sb. se jedná o výrobky, na které se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb., případně zákon č. 90/2016 Sb. Zjednodušeně je možno říci, že „Výchozí revizi“ u těchto výrobků plně nahrazuje tzv. „Prohlášení o shodě“.

Nicméně je nade vší pochybnost, že i tato nevyhrazená elektrická zařízení, resp. výrobky, svým provozem vyvolávají určitou míru rizika.

To, že stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být z hlediska bezpečnosti a zdraví při práci pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány stanoví zákon č. 309/2006 Sb. v § 4 odst. c).

Dalším právním předpisem, který se této problematice věnuje, je nařízení vlády č. 378/2001 Sb. § 4 odst. 2 tohoto nařízení vlády stanoví, že „Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak“. A co se rozumí „Provozní dokumentací“ uvádí § 2 písm. f) jako „soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak průvodní dokumentace nebo zaměstnavatel“.

Z toho lze vyvodit, že i nařízení vlády č. 378/2001 Sb., stejně tak jako zákon č. 309/2006 Sb., počítá s prováděním pravidelných, případně i mimořádných revizí elektrických zařízení strojních zařízení.

Kdo může provádět revize elektrických zařízení strojních zařízení?

Obecně řečeno: revize může provádět revizní technik. Již z názvu nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice vyplývá, že upravuje odbornou způsobilost při výkonu činností na elektrických zařízeních obecně, nikoliv jen na elektrických zařízeních vyhrazených. Jedna výjimka tady ale je. Týká se osob, které provádějí revize na vyhrazených elektrických zařízeních, jak stanoví § 1 odst. a). Nikde se však v tomto nařízení vlády neříká, že by revizní technik nemohl nebo nesměl provádět revize na nevyhrazených elektrických zařízeních.

Vytvořeno: 5. 1. 2024
     
     
    Facebook Obchod IN-EL