reklama reklama

+

Školení, zkoušky a přezkušování elektrotechniků

Od ledna 2020 budou školení a zkoušky dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. probíhat pouze v sídle mateřské firmy UNIT s. r. o. v Pardubicích. Přihlásit se na další termíny je možné na tomto odkazu.

Firma IN-EL, spol. s r. o. pořádá školení, zkoušky a přezkušování elektrotechniků dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění. Vždy v úterý (aktuální termíny viz níže) pořádáme od 15.00 hodin (po dohodě i v jiném termínu a čase) na adrese Lohenická 607, Praha 9 - Vinoř - budova STROM CENTRUM (v případě více zájemců z jedné firmy, po dohodě s objednatelem, i na jiném místě) zkoušky a přezkušování elektrotechniků dle § 5, 6, 7, 8, 10 a 11 odst. 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Pro přípravu na zkoušky nebo přezkoušení pořádáme pro zájemce školení, a to v Praze 9 - Vinoři.
Jednodenní školení probíhají vždy v den zkoušek od 07.45 hodin.

Další informace poskytneme telefonicky (774 069 755) nebo e-mailem (info@in-el.cz). Mapa Vinoř
 


Místo školení a zkoušek na www.mapy.cz

 

 

Nejbližší, a také poslední termín jednodenního školení a navazující zkoušky nebo přezkoušení v Praze 9 - Vinoři je 10. prosince 2019
(začátek školení v 07.45 hodin,
začátek zkoušky a přezkoušení v 15.00 hodin).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Uchazečům, kteří se přihlásí ke zkoušce nebo přezkoušení a zaplatí příslušný poplatek dle ceníku, zašleme tyto studijní materiály, které jsou v ceně zkoušky nebo přezkoušení:
- pro § 5, 6 a 11 odst. 3 "Příručku pro zkoušky elektrotechniků - požadavky na základní odbornou způsobilost (jedenácté - aktualizované vydání)",
- pro § 7 a 8 navíc "Příručku pro zkoušky vedoucích elektrotechniků (třetí - aktualizované vydání)",
- pro § 10 navíc "Příručku pro zkoušky projektantů elektrických instalací (třetí - aktualizované vydání)",
- pro elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu příručku "Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů (druhé - aktualizované vydání)".
- pro elektrická zařízení nad 1 000 V "Příručku (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1 000 V (druhé - aktualizované vydání)".

2. V termínu, který si uchazeč vybere, se podrobí zkoušce nebo přezkoušení.

3. Případným zájemcům nabízíme jednodenní školení, a to dle zpracovaných osnov, které budou absolvovat před zkouškou nebo přezkoušením.
Absolvování školení není podmínkou pro přihlášení se na zkoušku nebo přezkoušení.
Absolvování školení nezakládá povinnost účastníka přihlásit se na zkoušku nebo přezkoušení.

B. ŠKOLENÍ

Jednodenní školení s tímto obsahem (obsah školení bude přizpůsoben požadovanému stupni odborné způsobilosti uchazečů):
- informace o technické normalizaci,
- ochrana před úrazem elektrickým proudem,
- zásady bezpečnosti při činnostech (obsluze a práci) na elektrických zařízeních,
- první pomoc při úrazu elektrickou energií,
- ochrana před bleskem a přepětím,
- provedení elektrických instalací z hlediska bezpečnosti,
- ochrana před požárem od elektrických zařízení,
- diskuse a konzultace.

2. POSTUP PRO PŘIHLÁŠENÍ na školení
a) zájemce podá přihlášku, a to buď elektronicky pomocí objednávkového formuláře, nebo písemně poštou, případně osobně,

b) přihláška musí obsahovat tyto údaje:
- jméno a příjmení,
- počet pracovníků, kteří se školení zúčastní,
- název, adresa, IČO a DIČ zaměstnavatele (u podnikající osoby obchodní jméno, IČO a DIČ),

c) zájemci budou zaslány studijní materiály spolu s fakturou a po jejím uhrazení mu bude sděleno datum, čas a místo konání školení (začátek školení bude od 08.00 hodin),

d) pokud se bude chtít zájemce zároveň přihlásit na zkoušku nebo přezkoušení, musí postupovat dle bodu C odst. 1a) až 1e). Po ověření potřebných údajů bude do faktury zahrnuta příslušná částka za tuto zkoušku nebo přezkoušení. V tomto případě bude uchazeči sděleno i datum, čas a místo zkoušky nebo přezkoušení;

e) pokud bude uchazeč chtít absolvovat jednodenní školení, na které bude v tentýž den navazovat zkouška nebo přezkoušení, musí postupovat analogicky dle bodu d).

C. ZKOUŠKY A PŘEZKOUŠENÍ

Postup pro zkoušky a přezkoušení osob dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění

1. PŘIHLÁŠKA ke zkoušce nebo přezkoušení
a) uchazeč podá přihlášku, a to buď elektronicky pomocí objednávkového formuláře, nebo písemně poštou, případně osobně,

b) přihláška musí obsahovat tyto údaje:
- zda je přihláška podávána pro zkoušku nebo přezkoušení,
- jméno a příjmení,
- datum a místo narození,
- název, adresa, IČO a DIČ zaměstnavatele (u podnikající osoby obchodní jméno, IČO a DIČ),
- nejvyšší dosažené odborné elektrotechnické vzdělání,
- délku odborné praxe,
- požadovaný stupeň odborné způsobilosti,
- současný stupeň odborné způsobilosti,
- datum poslední zkoušky nebo přezkoušení,
- druh a napětí elektrického zařízení, pro něž se požaduje odborná způsobilost [hromosvody, elektrická zařízení do 1 000 V (bytové instalace, průmyslové instalace, instalace ve zdravotnictví atd.), nad 1 000 V (venkovní vedení, kabelová vedení atd.), bez nebezpečí výbuchu, s nebezpečím výbuchu],
- počet pracovníků, kteří se zúčastní zkoušky nebo přezkoušení (pro každého pracovníka musí být doplněny potřebné údaje, tj. jméno a příjmení, datum a místo narození, požadovaný stupeň odborné způsobilosti, dosažené vzdělání, délka odborné praxe, současný stupeň odborné způsobilosti, datum poslední zkoušky nebo přezkoušení),

c) v případě, že v přihlášce nebudou uvedeny všechny potřebné údaje, bude uchazeč vyzván k jejich doplnění,

d) v případě, že údaje uvedené v přihlášce nebudou odpovídat požadavkům, které vyhláška č. 50/1978 Sb. v platném znění požaduje pro příslušný stupeň odborné způsobilosti, bude uchazeč odmítnut, případně mu bude doporučeno absolvovat zkoušku nebo přezkoušení na nižší než požadovaný stupeň odborné způsobilosti (pokud bude takový postup z hlediska požadavků vyhlášky č. 50/1978 Sb. možný),

e) pokud budou v přihlášce uvedeny všechny potřebné údaje a budou odpovídat požadavkům, které vyhláška č. 50/1978 Sb. v platném znění požaduje pro příslušný stupeň odborné způsobilosti, budou uchazeči zaslány studijní materiály spolu s fakturou a po jejím uhrazení mu bude sděleno datum, čas a místo konání zkoušky (začátek zkoušky nebo přezkoušení bude od 15.00 hodin na adrese Lohenická 607, Praha 9 - Vinoř). Zároveň bude uchazeč vyzván, aby ke zkoušce nebo přezkoušení přinesl požadované doklady;

f) pokud bude uchazeč zároveň přihlášen na přípravné školení, bude do faktury zahrnuta příslušná částka za toto školení. V tomto případě bude uchazeči sděleno i datum, čas a místo školení;

g) pokud bude uchazeč chtít absolvovat jednodenní školení, na které bude v tentýž den navazovat zkouška nebo přezkoušení, musí postupovat analogicky podle bodu f).

2. Ke zkoušce nebo přezkoušení musí uchazeč předložit:
a) doklad totožnosti (občanský průkaz),
b) doklad o nejvyšším dosaženém odborném elektrotechnickém vzdělání a jeho kopii,
c) potvrzení o délce odborné praxe pro příslušný druh a napětí elektrického zařízení, a to buď od svého zaměstnavatele (stávajícího nebo dřívějšího), nebo formou čestného prohlášení,
d) v případě přezkoušení doklad o odborné způsobilosti stejného stupně (§), pro který požaduje přezkoušení, ne starší tří let*),
e) pro zkoušku odborné způsobilosti podle § 6 nebo 11 odst. 3 doklad o odborné způsobilosti dle § 5 ne starší tří let*),
f) pro zkoušku odborné způsobilosti podle § 7 doklad o odborné způsobilosti dle § 5 nebo 6 ne starší tří let*),
g) pro zkoušku odborné způsobilosti podle § 8 doklad o odborné způsobilosti dle § 6 nebo 7 ne starší tří let*).

*) Jedná se o kalendářní rok, měsíc a den před třemi lety vzhledem k datu přezkoušení nebo zkoušky.

3. Průběh zkoušky nebo přezkoušení:
a) uchazeč předloží veškeré doklady uvedené v odstavci 2,
b) zkušební komise porovná předložené doklady s přihláškou, kterou uchazeč zaslal nebo na místě osobně vyplnil, posoudí, zda dosažené odborné elektrotechnické vzdělání, délka odborné praxe a případně předložený doklad o odborné způsobilosti odpovídají požadavkům, které vyhláška č. 50/1978 Sb. v platném znění stanoví pro stupeň odborné způsobilosti, který uchazeč požaduje; k dalšímu bude přikročeno pouze v případě, že budou splněny všechny formální náležitosti potřebné k zahájení zkoušky nebo přezkoušení,
c) uchazeč bude seznámen se Zkušebním řádem, který podepíše,
d) uchazeč obdrží zkušební test pro příslušný stupeň odborné způsobilosti a druh a napětí elektrického zařízení,
e) po vyplnění testu zkušební komise test vyhodnotí,
f) v případě vyhovujícího výsledku zkušebního testu bude následovat pohovor uchazeče před zkušební komisí,
g) komise rozhodne o výsledku zkoušky nebo přezkoušení a s výsledkem seznámí uchazeče,
h) uchazeč obdrží písemný doklad o výsledku zkoušky nebo přezkoušení,
ch) v případě, že uchazeč zkoušku nebo přezkoušení absolvoval s výsledkem vyhověl, bude mu příslušný doklad, tj. zápis o zkoušce nebo osvědčení, písemně zaslán nejpozději do 7 pracovních dnů, případně tento doklad obdrží na místě,
i) v případě, že uchazeč zkoušku nebo přezkoušení absolvoval s výsledkem nevyhověl, bude poučen o možnosti odvolání; v případě, že se na místě písemně vzdá možnosti odvolání, bude mu nabídnut termín opravné zkoušky.

D. CENÍK

1. Zkouška nebo přezkoušení:
- zkouška nebo přezkoušení dle § 5, 6 a 11 odst. 3: 700,-/847,- Kč,
- zkouška nebo přezkoušení dle § 7, 8 a 10: 1 000,-/1 210,- Kč.

Příplatky:
- pro elektrická zařízení nad 1 000 V: 400,-/484,- Kč,
- pro elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu: 500,-/605,- Kč.

Uvedené ceny zahrnují zkoušku řádnou a jednu zkoušku opravnou.

2. Školení:
- jednodenní školení dle § 6, 7, 8, 10: 1 000,-/1 210,- Kč.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH/s 21 % DPH.
Uvedené ceny zahrnují studijní materiály - příslušné publikace.

Elektrotechnici, kteří u nás získají "Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice" nebo "Zápis o zkoušce", případně se zúčastní jen školení, budou mít po dobu 3 let slevu na všechny naše produkty, tj. na veškerou literaturu i přístup k iiSEL®, ve výši 30 %.

E. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

1. ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ŠKOLENÍ
Závazně se přihlašuji na:

Jednodenní školení   (zde doplňte prosím datum: buď dle výše vyhlášených termínů, nebo dle dohody)
Počet pracovníků, kteří se zúčastní školení: osob
Poznámka (upřesňující údaje):
 

2. ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ZKOUŠKU NEBO PŘEZKOUŠENÍ 
dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění
Závazně se přihlašuji na:

zkoušku dle § (doplňte číslo paragrafu vyhlášky č. 50/1978 Sb.)
přezkoušení dle § (doplňte číslo paragrafu vyhlášky č. 50/1978 Sb.):
dne (doplňte prosím datum: buď dle výše vyhlášených termínů, nebo dle dohody):
Druh a napětí elektrických 
zařízení:

hromosvody
elektrická zařízení do 1 000 V
elektrická zařízení nad 1 000 V
elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu

Druh elektrických zařízení, na nichž budu činnosti vykonávat:

Počet pracovníků, kteří se zúčastní zkoušky nebo přezkoušení (v případě dvou a více pracovníků je potřebné pro každého pracovníka doplnit potřebné údaje, tj. jméno a příjmení, datum narození, požadovaný stupeň odborné způsobilosti, dosažené vzdělání, délka odborné praxe, současný stupeň odborné způsobilosti, datum poslední zkoušky nebo přezkoušení, a to buď v poznámce, nebo vyplnit a zaslat příslušný počet těchto závazných přihlášek):

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE:
Současný stupeň odborné způsobilosti (uveďte číslo paragrafu, druh a napětí elektrických zařízení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.):

Datum poslední zkoušky nebo přezkoušení:
Nejvyšší dosažené odborné elektrotechnické vzdělání:
Délka odborné praxe:


Poznámka (upřesňující údaje):

3. ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOVI
Kontaktní údaje:

Příjmení:

Jméno:
Datum a místo narození 
(pouze pro zkoušku nebo přezkoušení):
Telefon:
E-mail:
Fakturační údaje:
Název firmy: 
 IČO:
DIČ:
Ulice:
Město:
  PSČ:
Doručovací adresa (vyplňte pokud je jiná než fakturační)
Jméno a Příjmení: 
Ulice:
Město:
  PSČ:
   
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL