+

AD-188 Výrobna a sklad koberců – nebezpečí požáru (nový příspěvek 1. 12. 2006)

OTÁZKA:
Výrobna a sklad koberců - nebezpečí požáru

Mám problém s revizí v jedné výrobně automobilových textilních koberců. Provozovatel nepředložil protokol o vnějších vlivech. Původní dokumentace instalace objektu nebyla předložená. V technických zprávách různých částečných úprav je projektantem stanovené prostředí dle ČSN 33 0300 čl. 3.1.1 základní. V různých pravidelných revizních zprávách různí revizní technici mají různý názor, někteří jsou pro 3.1.1, jiní zase pro 3.3.1.
Ovšem zpráva požárního posouzení objektu (rok 1998) a následný požární řád charakterizuje tento prostor jako prostor se zvýšeným požárním nebezpečím, respektive jako prostor s nebezpečím požáru hořlavých hmot a stanovuje současně dvouleté revizní lhůty. Jeden z citovaných podkladů této zprávy je i protokol o prostředí, bohužel ale fyzicky nedoložený.
Ve zprávě je uvedené odvolání na velké množství skladovaných hořlavých materiálů.
Jedná se o role materiálu, které jsou kompaktní a nejsou nijak provzdušněné. Nasazením do podavačů strojů se odvíjí, ve strojích se lisem stříhají a dále tepelně formují. V samostatné části haly se hotové výrobky skladují na paletách. Jde o nepřetržitý provoz s trvalou přítomností elektroúdržby. Provozním řádem je stanovený pravidelný úklid - po každé jednotlivé směně.
Instalace haly je v soustavě TN-C, část kabelů je ještě v hliníkovém provedení. Hlavní rozváděče jsou umístěné přímo v hale. V celé hale je zákaz kouření a otevřeného ohně.
Objekt je monitorovaný požární signalizací, napojenou na centrální sledování.
Provozovatel mě požádal o vytvoření protokolu o vnějších vlivech, který tak jako tak pro správné provedení revize potřebuji. Osobně jsem toho názoru, že riziko požáru je v daném prostoru minimální, pokud budou zachovaná preventivní opatření, a to především důkladný úklid. Přesvědčila mě o tom vizuální prohlídka a několikadenní sledování provozu. Prostě se mi zde aplikované požadavky ČSN 33 2000-4-482 zdají poměrně přísné. Samozřejmě vidím i důsledky případného opačného rozhodnutí, kdybychom takový vnější vliv uzákonili - nová instalace s chráničem, přepojení strojů, přemístění rozváděčů. V tomto případě několikamilionová investice.

Rád bych znal váš názor na tuto situaci. Je podle vás správnější:
a) stanovit vnější vliv BE2N1 a trvat na aplikaci požadavků ČSN 33 2000-4-482 a ČSN 33 2000-5-51, případně podle dříve platné ČSN 33 2310 pro staré zařízení,
b) stanovit vnější vliv BE2N1, ale netrvat na aplikaci shora uvedených norem, pouze je případně doporučit a vyžadovat jen u nových zařízení, s odůvodněním eliminace tohoto vlivu pomocí preventivních opatření,
c) nestanovovat vnější vliv BE2N1 (požární posouzení?) - z důvodů bych uvedl např. neprovzdušněnost materiálů, v protokolu ale uvést soupis preventivních organizačních opatření, které takové rozhodnutí dále odůvodní.

Otázku podává: Vladimír Čuban
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 20. 11. 2006
 
 
Facebook Obchod IN-EL