+

AC-171 Ochrana úseku závěsného kabelu vn uloženého v zemi před přepětím

OTÁZKA:
Ochrana úseku závěsného kabelu vn uloženého v zemi před přepětím

Prosím Vás o radu a pomoc pri riešení problému ochrany vonkajšieho 22kV vedenia pred prepätím.

Predmetom mojej otázky je vonkajšia 22 kV prípojka pre trafostanicu riešená izolovaným vzdušným závesným káblom typu Distri 3 x 50 + 50 (22 kV), ktorý ale môže byť uložený aj do zeme. Tato 22kV prípojka začína na podpernom bode 1 (oceľovom stožiari), kde sa z úsekového odpojovača kábel Distri zvedie do zeme. V zemi pokračuje 78 m a potom sa bez prerušenia vyvedie na podperný bod 2, odkiaľ už pokračuje ako vzdušná 22kV prípojka.
Norma ČSN 38 0810 hovorí, že ak je dĺžka kábla v zemi menšia ako 60 m, použije sa ochrana pred prepätím iba na jednej strane (na jednom z prechodových stožiarov).
Ak je dĺžka kábla od 60 m do 800 m, musí sa použiť ochrana pred prepätím na oboch prechodových stožiaroch (alebo na prechodovom stožiari a v trafostanici).
Je však nevyhnutne použiť zvodiče prepätia na obidvoch prechodových stožiaroch, ak kábel Distri sa v celej trase prípojky vn neprerušuje?
Nazdávam sa len, že keďže kábel Distri sa na podpernom bode 2 neprerušuje a teda je tam rovnaká vlnová impedancia vedenia, prepäťová vlna sa tam neodráža a ani neprechádza žiadnym rozhraním prostredí, nemusí sa napriek norme použiť zvodič prepätia na podpernom bode 2 (keďže tu nie je použitý žiaden iný kábel, ktorý ma iné elektrické vlastnosti a od ktorého by sa prepäťová vlna odrazila).
Je teda potrebne použiť zvodiče prepätia aj na druhom prechodovom stožiari?

Druhý prípad:
Kábel Distri je uložený v zemi, potom sa vyvedie na prechodový stožiar, pokračuje vzduchom asi 100 m a opäť sa zvedie do zeme a pokračuje ďalej v zemi, pričom sa v úplne celom úseku Distri kábel nikde neprerušuje. Norma ČSN 38 0810 opäť hovorí použiť zvodiče prepätia na obidvoch prechodových stožiaroch, ale ak sa kábel Distri neprerušuje (čiže sú tie iste elektrické vlastnosti vodiča a tým pádom tu nie je žiaden odraz a prestup prepäťovej vlny) je naozaj potrebne použiť zvodiče prepätia?
Je teda potrebne v tomto druhom prípade použiť zvodiče prepätia na oboch prechodových stožiaroch?

Otázku podává: Ing. Jackuliak Frantisek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 1. 3. 2010
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL