+

AC-190 Vyhláška č. 268/2009 Sb. a výpočet řízení rizika ochrany před bleskem

OTÁZKA:
Vyhláška č. 268/2009 Sb. a výpočet řízení rizika ochrany před bleskem

Mám tři dotazy k nutnosti zřizování ochrany před bleskem:

1. Podle Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj číslo 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, § 36 Ochrana před bleskem, odst. 1, musí být na stavbách pro bydlení zřízena ochrana před bleskem. V odst. 2 je uveden požadavek provedení výpočtu řízení rizika podle normových hodnot.
V ČSN EN 62305-1, odst. 6.1 POZNÁMKA 1 je uvedeno, že v některých případech může být ocenění rizika provedeno jako postup, kterým se ospravedlní zproštění ze zákonem stanovených požadavků na zřízení ochrany před bleskem. Jestliže vypočtené riziko R1, což je riziko ztrát lidských životů ve stavbě (rizika R2 – ztráty veřejné služby – a R3 – ztráty kulturního dědictví – stavbu neovlivňují) pro konkrétní bytový dům bez ochrany před bleskem je menší než přípustná hladina RT, tj. 10-5, lze tímto výpočtem doložit nepotřebnost zřízení ochrany před bleskem a zároveň splnit požadavek § 36 vyhlášky 268/2009 Sb.? Pokud ano, kdo je oprávněn takové prohlášení vydat? Postačí, aby výpočet provedl revizní technik s příslušným oprávněním?

2. U menších staveb mívají největší příspěvek do celkové hodnoty R1 dlouhé přípojky silnoproudého a sdělovacího vedení. Snížení rizika pod přípustnou mez pak lze dosáhnou zřízením jen vnitřního LPS (koordinovaná SPD ochrana) bez nutnosti zřízení vnějšího LPS. Je tento postup přípustný?

3. V literatuře, např. TNI 34 1390, je pro bytové domy obecně doporučováno použití LPS třídy III. Existují nějaké zákonné nebo normativní důvody proč nepoužít u bytových domů LPS IV, pokud je pro snížení rizika pod přípustnou mez dostačující?

Otázku podává: Miloslav Špreňar
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 15. 7. 2010
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL