+

AC-465 Požadavky na uzemnění hromosvodu

Prosím o názor k výkladu požadavku na uzemnění hromosvodu (hodnotám zemních odporů), vybudovaného dle ČSN 34 1390.

Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům s hřebenovou soustavou a 2 svody v protilehlých rozích, ošetřené samostatnými jednotlivými zemniči.

Bylo zjištěno, že:
- zemní odpor zemniče č. 1 = 40 Ω,
- zemní odpor zemniče č. 2 = 30 Ω,
- celkový zemní odpor = 17 Ω.

Pospojování hromosvodu a elektroinstalace není provedeno.

ČSN 34 1390, podle které je nutné hromosvod posuzovat stanovuje:

"Zemní odpor
106. Pro dobrou funkci hromosvodu je třeba správně provést uzemnění a za všech okolností se snažit vytvořit dobrý kontakt se zemí s co možná nejmenším zemním odporem.
Záleží však též na vhodném rozložení zemničů v zemi. Nejlepší rozptýlení bleskového proudu do země se zajistí tehdy, rozloží-li se zemniče rovnoměrně kolem chráněného objektu a mají-li přibližně stejný zemní odpor.
Zemní odpor zemniče jednoho svodu nemá být za obvyklých půdních podmínek větší než 15 Ω.
Nelze-li běžnými zemniči dosáhnout tohoto zemního odporu nebo potřebných hodnot zemního odporu podle čl. 112 (?), je nutno zlepšit uzemnění podle ČSN 33 2050, aby se zajistila správná funkce hromosvodu.
Nedosáhne-li se ani pak uvedené hodnoty, není třeba na velikost zemního odporu této uzemňovací soustavy dbát, pokud to nemá vliv na ochranu před nebezpečným dotykovým napětím u elektrických zařízení.
U objektů, k nimž není připojeno žádné zařízení s malým zemním odporem (přívod elektrického silového nebo sdělovacího zařízení, vodovod, plynovod, parovod apod.), nebo které neobsahují zařízení s malým zemním odporem, není třeba dbát na velikost zemního odporu uzemnění hromosvodu. Je však třeba dbát na rovnoměrné svedení bleskového proudu do země, tj. u uzemnění hromosvodu provést způsoby zlepšení uzemnění podle bodu d) nebo e) čl. 107. Tato úleva ve velikosti zemního odporu však neplatí pro uzemnění objektů, které je nutno chránit zesíleným hromosvodem.
107 až 110 na doplňky".

Otázka zní, zda je nezbytné docílit stanovených max. 15 Ω na jednotlivý zemnič, resp. považovat výše uvedené hodnoty za vyhovující? s ohledem na formulaci "nemá být" větší než 15 Ω, popřípadě též rovnoměrné svedení bleskového proudu do země, tzn. rozdíl v zemním odporu zemničů = 10 Ω?

Petr Studnička

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 21. 7. 2023
 
 
Facebook Obchod IN-EL