+

AC-468 Hromosvod na rekreačním objektu

Níže zasílám vyjádření právnické osoby na zhotovení bleskosvodu na rekreačním objektu.

Z uvedeného textu, kterým se právnická osoba brání, vyplývá, že nemusí mít projektovou dokumentaci na hromosvod, ale požaduje zhotovení hromosvodu a revizní zprávu ke kolaudaci. Zhotovitelská firma po něm požaduje řádnou dokumentaci dle ČSN 62305-1 až 3, jinak hromosvod neudělá.

Hromosvod potřebuje ke kolaudaci rekreačního objektu. Byla předložena pouze průvodní zpráva, na základě které bylo provedeno povolení stavby. Podle této zprávy se nedá hromosvod realizovat.

Kdo má prosím pravdu a jak celou situaci správně řešit dle příslušných ČSN a zákonů?

Dle § 329 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona (dále jen "stavební zákon") platí, že „jako součást žádosti o povolení stavby nebo o rámcové povolení podané do 30. června 2027 lze namísto projektové dokumentace zpracované podle tohoto zákona předložit i dokumentaci zpracovanou podle dosavadních právních předpisů, jde-li o projektovou dokumentaci nebo dokumentaci pro ohlášení stavby.“

Je nutné na stavbu a její provedení pohlížet ve světle schválené projektové dokumentace, jelikož dle té je prováděna. V čase schválení projektové dokumentace byla platná a účinná správní úprava bleskosvodu obsažena ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (dále jen „vyhláška“). Toto také platí i nadále, jelikož zatím nebyla vydána vyhláška, kterou by byla nahrazena, a to v souladu s § 332a stavebního zákona „Do doby vydání prováděcích právních předpisů podle § 152 tohoto zákona, nejpozději však do 1. července 2027, se postupuje podle prováděcích právních předpisů k provedení § 194 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ke dni předcházejícímu jejich zrušení tímto zákonem.“ Přičemž § 152 odst. stavebního zákona uvádí, že „Prováděcí právní předpis stanoví podrobné požadavky na vymezování pozemků, požadavky na umisťování staveb a technické požadavky na stavby.

Ochrana před bleskem je upravena v § 36 vyhlášky, ta stanovuje, že „ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit, ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat.“ Zde znovu připomínám, že se jedná o rekreační objekt, kdy dle § 36 odst. 2 vyhlášky platí, že „pro stavby uvedené v odstavci 1 musí být proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby.“ Tedy z výše uvedeného lze dovodit, že pro rekreační objekt se neaplikuje povinnost učinit výpočet rizika.

Norma ČSN EN 62305-3 ed. 2, použitá v zaslané technické dokumentaci není právně závazná, a to z důvodu, že není explicitně uvedena ve vyhlášce ani ve stavením zákoně, tzn. není právně závazná a není nutné dle ní zpracovávat technickou zprávu (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-268). Tu normu v poznámkách pod čarou nenajdeš. (https://zsbozp.vubp.cz/ceske-technicke-normy-jejich-zavaznost-a-uzitecnost)

Tedy pro rekapitulaci: z výše uvedeného mi nevyplývá daná povinnost. Prosím tedy o vysvětlení, proč nejde danou revizi zhotovit pokud postupujeme dle schválené projektové dokumentace (zde podotýkám, že je to pouze průvodní dokumentace pro povelení ke stavbě obecným popisem v technické zprávě bez půdorysu, výpočtu rizik atd.). Případně se tedy musíme potkat a probrat vzniklou situaci, jelikož nás chybějící revize dostává do časové tísně ohledně kolaudace.

Petr Žůrek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 4. 3. 2024
 
 
Facebook Obchod IN-EL