+

SEZNAM ADRES na kterých jsou dokumenty ES

 

Originální texty dokumentů ES a aktualizované informace jsou k dispozici:

Evropské dokumentační středisko UK v Praze (EDS),

Mánesova 75, 120 58 Praha 2,
tel.: 222 000 160 (162, 163, 166), fax: (02) 22000 164
Internet: http://www.eis.cuni.cz
E-mail: milena.mazacova@eis.cuni.cz

Posláním střediska je podporovat výzkum, výuku a studium otázek evropské integrace na vysokých školách zpřístupňováním dokumentů v anglickém jazyce publikovaných institucemi Evropské unie.

EDS nabízí prezenční zpřístupňování primárních a sekundárních informačních pramenů (zejména legislativy) spojené s poradenskou činností (báze dat ECLIB) , rešeršní služby (z báze dat JUSTIS, CELEX, EDS), konzultační služby a informačně publikační služby.

Centrum pro regionální rozvoj ČR,
EURO INFO CENTRUM - EIC
Vinohradská 46, 120 00 Praha 2,
tel.: 221 580 290, 221 580 291, fax: 221 580 292
Internet: http://www.crr.cz
E-mail: euroinfo@crr.cz

Cílem EIC Praha je poskytovat informace a poradenství především v oblastech:
- programy a projekty EU
- legislativa EU, cla a daně v zemích EU apod.
- evropské akce na podporu malého a středního podnikání
- podniky v zemích EU (kontakty a zaměření)

Centrum pro právo Evropské unie
Parlamentní knihovna
Sněmovní 4, 118 00 Praha 1
tel.: 257 174 513
Internet: http://www.psp.cz/kps/knih

Parlamentní knihovna soustřeďuje právnickou literaturu z oblasti Evropské unie a legislativní databáze CELEX, JURISdata Bundesrecht, Legislaser Lois et regléments, Leggi d’Italia a Codici d’Italia.

Studovna, stejně jako Parlamentní knihovna není veřejnosti běžně přístupná. Centrum je budováno zejména pro poslance, senátory, jejich poradce a experty Parlamentního institutu a zaměstnance Kanceláře PS a Senátu. Po dohodě ji mohou využívat i další zájemci z vysokých škol a vědeckých institucí, ministerstev a jiných úřadů.

Delegace Evropské komise v České republice
Pod hradbami 17, 160 00 Praha 6
tel.: 224 312 835, fax: 224 312 850
Internet: http://www.evropska-unie.cz
E-mail: eumail@delcze.cec.eu.int

Základní funkcí tohoto diplomatického zastoupení je dohled nad uplatňováním a efektivním fungováním smluv uzavřených mezi Českou republikou a Evropským společenstvím a druhou funkcí je uplatňování a dohled nad plněním programu Phare. Delegace poskytuje základní informace o činnosti Evropské unie, dále informace o konkrétních důsledcích členství v EU a snaží se také podporovat celonárodní debatu o evropské integraci.

Informační centrum Evropské unie (ICEU)
Rytířská 31, 110 01 Praha 1
tel.: 221 610 142, fax: 221 610 144
Internet: http://www.iceu.cz
E-mail: info@iceu.cz

Úkolem ICEU je šířit informace prostřednictvím poskytování informací a publikací a pořádáním projektů a také koordinovat informační aktivity související s EU.

Masarykova univerzita Brno
právnická fakulta
Evropské dokumentační středisko (EDS)
Veveří 70, 611 80 Brno
tel.: 541 559 111 /304
E-mail: renata@law.muni.cz

Od r. 1994 pracuje v rámci Ústřední knihovny Právnické fakulty MU Evropské informační středisko, které zpřístupňuje informace o aktivitách Evropského společenství a Rady Evropy. Činnost střediska je zaměřena na oblast právní, konkrétně na problematiku ochrany lidských práv a problematiku evropského práva. Kolekce originálních pramenů je doplňována základními českými monografickými i periodickými publikacemi z daného oboru.

Evropské informační centrum Jihočeské univerzity (EIC JU)
Horní 155, 381 01 Český Krumlov
tel./fax: 380 713 075
Internet: http://www.ck.ipex.cz/eic
E-mail: eic@eic.ipec.cz

Centrum je místem mezinárodních setkání a plní vzdělávací a reprezentační úkoly Jihočeské univerzity a Českého Krumlova. Shromažďuje a podává odborné i laické veřejnosti informace poskytované Evropskou unií a dalšími významnými mezinárodními organizacemi. Podporuje mezinárodní kontakty mezi univerzitami, vědeckými, vzdělávacími, kulturními a informačními institucemi. EIC JU získalo statut Evropského dokumentačního centra r. 1996. Do tohoto fondu
docházejí publikace EU od listopadu 1996.

Úřad pro státní informační systém (USIS) Praha, oddělení publikací

Havelkova 22, 130 00 Praha 3
tel.: 224 231 486, 221 008 481
Internet: http://www.usiscr.cz
E-mail: posta@usiscr.cz

Prodejna publikací objednává veškerou produkci oficiálního vydavatele Evropské komise. Tvoří ji rozsáhlá řada periodik včetně Official Journal, statistiky EUROSTAT a řada dalších publikací, disket a CD institucí EU. Podrobné katalogy a knižní novinky jsou k dispozici v prodejně.

Vysoká škola ekonomická Praha
Evropské dokumentační středisko (EDS)
nám. W. Churchilla 4, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Umístění v Knihovně Pavla Eislera, stará budova, č. dv. M34
tel.: 224 095 185, fax:224 095 869
E-mail: eds@vse.cz

Středisko je zaměřeno na ekonomiku, sociální politiku, vzdělávání a legislativu. Publikace včetně legislativy jsou zde soustředěny od dubna 1992.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Studovna
Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1
tel.: 221 802 129, fax: 222 328 432
Internet: http://www.unmz.cz

Ve studovně je možno také zapůjčit české a zahraniční normy, časopisy a ostatní publikace týkající se dané problematiky.

E-mail: info@unmz.cz

Normy je možno zakoupit:
v prodejně norem ÚNMZ,
Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha l
tel.: 221 802 120

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Gorazdova 24, 120 00 Praha 2
tel.: 224 907 111
Internet: http://www.unmz.cz

Hlavním posláním ÚNMZ je zabezpečovat úkoly vyplývající ze zákonů České republiky upravujících technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a úkoly v oblasti sbližování technických předpisů a norem České republiky s technickými předpisy Evropských společenství.

Ústav technického rozvoje a informací, spol. s r. o.
Středisko technické harmonizace (STH)
Gorazdova 24, 120 00 Praha 2
tel.: 224 907 111
E-mail: utrin@pha.pvtnet.cz
Internet: http://www.sth.cz

Středisko technické harmonizace zajišťuje vybrané aktivity, zpracovává informační a metodické materiály a poskytuje informace na podporu procesu sbližování právních předpisů ČR s technickými předpisy ES. Celý informační fond STH se orientuje do oblasti právních předpisů, a to jak ES, tak ČR. Kromě informací spravovaných informačními systémy HARMONI a WinSTeP, jsou k dispozici i nakupované databáze právních předpisů ČR, jako ASPI, JUSTIS,

Seznam ČSN.
Plnotextové databáze předpisů ES CELEX jsou k dispozici ve třech jazykových
mutacích (angličtina, francouzština, němčina) stejně tak jako celý fond předpisů ES na mikrofiších.

Internet - Další základní zdroje informací o EU:

http://europa.eu.int

http://www.euroskop.cz

http://www.vlada.cz

http://www.cebre.cz   - každodenní aktuality z EU v českém jazyce

Official Journal of European Committees (Věstník Evropských společenství), ve kterém jsou zveřejňovány informace o harmonizovaných evropských normách, je možno zakoupit v Úřadu pro státní informační systém (USIS) Praha, oddělení publikací, Havelkova 22, 130 00 Praha 3, tel.: 224 231 486, 221 008 481.

Texty směrnic v čestině

Poměrně obtížnější je získat texty evropských směrnic v českém jazyce. Důvod tkví v tom, že pro veřejnost jsou určeny zákony a předpisy vydané ve sbírce zákonů, které platí v ČR a kam jsou i evropské směrnice dostatečným způsobem zapracovány. Jsou to tedy znění již nějakým způsobem pro naší legislativu upravená. Nicméně česká znění směrnic nejsou materiály tajnými, ale jsou určena více méně spíše pro ty, kteří se zaváděním směrnic do našeho práva nějakým způsobem zabývají. Česká znění směrnic jednotlivých oblastí má obvykle ten orgán, do jehož působnosti požadavky směrnice spadají a který je za zavádění směrnic z oblasti své působnosti zodpovědný. Takže překlady směrnic je možno získat u těchto institucí:

Překlady evropských směrnic, které obsahují technické předpisy, tj. směrnice typu 73/23/EHS pro nízkonapěťová zařízení nebo 98/37/ES pro strojní zařízení je možné získat ve Středisku technické harmonizace STH zřízeném při UTRIN (který má sídlo v Gorazdově ulici 24, Praha 2, tel. 224 907 111). Navázat spojení s tímto střediskem je možno přes jeho internetové stránky www.sth.cz. Na těchto stránkách v kolonce "Překlady technických předpisů" je možno jako ukázku některé předpisy vyhledat (uvést ve formuláři některé údaje - např. číslo směrnice - vezměme 73/23 a objeví se část překladu). Ovšem jinak je třeba spojit se s tímto střediskem prostřednictvím na internetové stránce uvedených e-mailových adres a dohodnout se na poskytnutí požadovaných překladů.

Překlady evropských směrnic, které obsahují pracovně právní předpisy, např. z oblasti bezpečnosti práce, jako např. 89/655/EHS by měly být údajně na internetové adrese http:isap.vlada.czhomepage.nsf itul . Je tam však možno najít řadu údajů o evropské unii apod., překlady směrnic se tam však podle nás hledají obtížně. Dobře vypadají z tohoto pohledu stránky MPSV, tj. www.mpsv.cz, kde je možno plná znění směrnic z oblasti tohoto ministerstva najít cestou: EU a mezinárodní vztahy ® Evropská integrace ® právní předpisy EU.
Znění evropských směrnic ve většině evropských jazyků (kromě češtiny - doufejme, že zatím a že se to spraví až budeme v EU) je možno nalézt na adrese http:europa.eu.inteur-lexen, a to mezi řadou dalších informací o legislativě EU.

Podklady (ne ovšem česky) týkající se směrnic zejména pro strojní zařízení je možno nalézt na adresách www.hvbg.de, popř. europe.osha.eu.int.

 
 
Facebook Obchod IN-EL