+

E-011 Značky zkušeben na výrobcích

Otázka:
Protože jsem dosud na žádné zásuvkové skříni neviděl značku zkušebny nebo autorizované osoby, chtěl bych vědět jak má taková značka vypadat a zda je její uvedení na výrobku (kromě prohlášení o shodě v papírové formě) povinné.
Šťastný


Odpověď:
Co je to autorizace, jak (za jakých podmínek) se uděluje, je stanoveno v zákoně č. 22/1997 Sb. Osoba, která získá autorizaci - autorizovaná osoba, má podle tohoto zákona své povinnosti. Podle jednotlivých nařízení vlády vydaných k provádění zákona č. 22/1997 Sb. má výrobce buď povinnost využít služeb autorizované osoby (viz např. nařízení vlády č. 24/2003 Sb. pro strojní zařízení v platném znění), nebo má možnost (nikoliv povinnost) těchto služeb využít (viz např. nařízení vlády č. 17/2003 Sb. pro elektrická zařízení nn v platném znění). Autorizované osoby jsou vyhlašovány ve Věstníku ÚNMZ - bývají to obvykle zkušebny, výzkumné ústavy, technické laboratoře, tedy organizace s vybavením potřebným z hlediska ověřování shody, k němuž byly autorizovány. Např. autorizaci pro posuzování shody výrobků stanovených v nařízením vlády č. 17/2003 Sb. má mimo jiných organizací udělenu Elektrotechnický zkušební ústav, který užívá značku

esc.gif (730 bytes)

V podstatě ke dni vstupu ČR do EU se stanou ty autorizované osoby, které ÚNMZ oznámí orgánům Evropského společenství jako osoby pověřené k činnostem při posuzování shody, notifikovanými osobami. Přitom budeme uznávat i notifikované osoby z jiných zemí EU - jejich značky - viz níže.

ove.gif (394 bytes)     cebec.gif (527 bytes)     kema.gif (453 bytes)

Uvedené značky notifikovaných osob jsou registrované, tedy chráněné proti zneužití. Mohou být užívány pouze se souhlasem notifikované osoby, jejich uvedení na výrobku není povinné a využívá se proto, aby výrobce ukázal, že při prokazování shody bylo využito i služeb uvedené osoby (zkušebny). Na výrobcích uplatňovaných na širokém evropském nebo dokonce světovém trhu bývá (i z propagačních důvodů) značek zkušeben, jejichž služeb bylo využito při prokazování shody nejen s evropskými předpisy, ale i s mezinárodními normami, umístěno celá řada.

Na rozdíl od značek zkušeben, které na výrobcích umísťovány být nemusí, se na výrobku (popř. pokud to není možné, na jeho obalu nebo návodu k použití či záručním listu) bude muset umísťovat (počínaje dnem našeho vstupu do EU) označení CE.:

ce.gif (375 bytes)

Obdobně dříve byla v Československu od r. 1945 stanovena povinnost označovat elektrotechnické výrobky vyhovující předpisům a normám již výše uvedenou značkou ESČ.

Později byla tato povinnost označovat výrobky upravena a používaly se ještě další tzv. schvalovací značky.

Ing. Michal Kříž

 
 
Facebook Obchod IN-EL