+

E-09 Jazyk technické dokumentace pro strojní zařízení

Jazyk technické dokumentace pro strojní zařízení
                                                                             
nový příspěvek 30. 4. 2003  p. Vyčítal

Otázka:
Platí prosím nějaký legislativní dokument, který určuje zda technická dokumentace elektro pro dovozové strojní zařízení ze států EÚ, které se uvede do provozu, má být přeložena do českého jazyka, nebo je to pouze záležitost obchodní smlouvy provozovatele a dodavatele?
Figuruje zde nějak datum nabití platnosti protokolu PECA?


Odpověď:
Pro strojní zařízení platí v Evropské unii směrnice 98/37/ES (98/37/EC) zavedená v ČR nařízením vlády (dále jen NV) č. 170/1997 Sb. (ve znění NV č. 15/1999 Sb. a NV č. 283/2000 Sb.) Tam je v přílohách uvedeno, co vše musí být uvedeno v českém jazyce:
v příloze 1 jsou to články.
1.7.2 Výstraha před dalšími riziky - poslední věta,
1.7.4 Návod k používání - odst. b).
v příloze 3 Náležitosti a obsah technické dokumentace - první věta stanoví, že technická dokumentace se vypracovává v českém jazyce.

Uvedené nařízení vlády platí pro českou republiku, ale má svůj protějšek ve výše uvedené směrnici 98/37/ES (98/37/EC). Tato směrnice se uplatňuje pro dovoz strojních zařízení ze států Evropské unie do ČR stejně jako pro jejich vývoz z ČR do států Evropské unie na základě Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi ČR na jedné straně a ES a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA) (uvedeno ve Sbírce mezinárodních smluv pod č.56/2001). Proto zde uvádíme příslušné výňatky z této směrnice, a to i v anglickém znění:
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení

Directive 98/37/ec of the European parliament and of the council on the approximation of the laws of the Member States relating to machinery

V příloze I této směrnice (základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost při konstrukci a výrobě strojních zařízení a bezpečnostních součástí) je v čl. 1.7.2 a 1.7.4 b) uvedeno:
1.7.2 Výstraha před dalšími riziky


české znění:
Zůstanou-li rizika i navzdory všem přijatým opatřením nebo jde-li o skrytá rizika, která nejsou zřejmá (např. elektrické rozvodné skříně, radioaktivní zdroje, únik z hydraulického obvodu, nebezpečí ve skrytém prostoru apod.), musí výrobce zajistit výstražná upozornění.
Tato výstražná upozornění musí přednostně používat snadno srozumitelné piktogramy a/nebo text v jednom z jazyků země, kde se bude strojní zařízení používat, a na žádost musí být doplněna v jazycích, kterým obsluha rozumí.


anglické znění:
Where risks remain despite all the measures adopted or in the case of potential risks which are not evident (e.g. electrical cabinets, radioactive sources, bleeding of a hydraulic circuit, hazard in an unseen area, etc.), the manufacturer must provide warnings.
Such warnings should preferably use readily understandable pictograms and/or be drawn up in one of the languages of the country in which the machinery is to be used, accompanied, on request, by the languages understood by the operators.

1.7.4 Návod k používání
české znění:

...
b) Návod k používání musí být vypracován výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem se sídlem ve Společenství v jednom z jazyků Společenství. Při uvádění do provozu musí být veškeré strojní zařízení opatřeno překladem návodu v jazyce nebo jazycích země, kde se má strojní zařízení používat, a návodem k používání v původním jazyce. Tento překlad musí vypracovat buď výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce se sídlem ve Společenství, nebo osoba uvádějící strojní zařízení do dané jazykové oblasti. Odchylně od tohoto požadavku může být návod k údržbě určený pro odborné pracovníky zaměstnávané výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem se sídlem ve Společenství sepsán pouze v jednom z jazyků Společenství, kterému tito pracovníci rozumějí.


anglické znění
b) The instructions must be drawn up in one of the Community languages by the manufacturer or his authorised representative established in the Community. On being put into service, all
machinery must be accompanied by a translation of the instructions in the language or languages of the country in which the machinery is to be used and by the instructions in the original language. This translation must be done either by the manufacturer or his authorised representative established in the Community or by the person introducing the machinery into the language area in question. By way of derogation from this requirement, the maintenance instructions for use by specialised personnel employed by the manufacturer or his authorised representative established in the Community may be drawn up in only one of the Community languages understood by that personnel.

V příloze II této směrnice je přímo k nadpisu odstavce A uvedena vysvětlivka pod čarou týkající se jazyka prohlášení o shodě:

české znění:
A. Obsah ES prohlášení o shodě strojního zařízení (9)
(9) Toto prohlášení musí být sepsáno ve stejném jazyce jako originál návodu k používání (viz příloha I bod 1.7.4 písm.b)) a musí být napsáno buď na stroji, nebo tiskacími písmeny rukou. Musí být opatřeno překladem do jednoho z úředních jazyků země, v níž má být strojní zařízení používáno. Tento překlad musí být vyhotoven podle stejných podmínek, jaké platí pro překlad návodu k používání.


anglické znění:
A. Contents of the EC declaration of conformity for machinery (9)
(9) This declaration must be drawn up in the same language as the original instructions (see Annex I, section 1.7.4(b)) and must be either typewritten or handwritten in block capitals. It must be accompanied by a translation in one of the official languages of the country in which the machinery is to be used. This translation must be done in accordance with the same conditions as for the translation of the instructions.

K nadpisu odstavce C přílohy II je uvedena tato vysvětlivka:

české znění:
C. Obsah ES prohlášení o shodě pro bezpečnostní součásti uváděné na trh samostatně (12)
(12)Toto prohlášení musí být sepsáno ve stejném jazyce jako originál návodu k používání (viz příloha I bod 1.7.4 písm.b)) a musí být buď napsáno na stroji, nebo tiskacími písmeny rukou. Musí být opatřeno překladem do jednoho z úředních jazyků země, v níž má být strojní zařízení používáno. Tento překlad musí být vyhotoven podle stejných podmínek, jaké platí pro překlad návodu
k používání.

anglické znění:
C. Contents of the EC declaration of conformity for safety components placed on the market separately(12)
(12)This declaration must be drawn up in the same language as the original instructions (see Annex I, section 1.7.4(b)) and must be either typewritten or handwritten in block capitals. It must be accompanied by a translation in one of the official languages of the country in which the machinery is to be used. This translation must be done in accordance with the same conditions as for the translation of the instructions.

V příloze V - (pět) - této směrnice (ES prohlášení o shodě - EC Declaration of Conformity) se k jejímu bodu 3 pojednávajícímu o technické dokumentaci v bodě 4c) uvádí:

české znění:
c) Dokumentace uvedená v bodu 3 musí být vyhotovena v jednom z úředních jazyků Společenství, s výjimkou návodů k používání strojního zařízení.


anglické znění:
(c) The documentation referred to in 3 above shall be drawn up in one of the official languages of the Communities, with the exception of the instructions for the machinery.

V příloze VI této směrnice (ES přezkoušení typu - EC Type-examination) se v jejím bodě 7 uvádí:

české znění:
7. Dokumentace a korespondence týkající se postupů při ES přezkoušení typu se sepíše v úředním jazyce členského státu, v němž má notifikovaný orgán sídlo,
nebo v jazyce pro něj přijatelném.


anglické znění:
7. The files and correspondence referring to the EC typeexamination procedures shall be drawn up in an official language of the Member State where the notified body is established or in a language acceptable to it.

Ing. Michal Kříž


nový příspěvek 30. 4. p. Vyčítal

Sdělení revizního technika č.1/04/2003

Vážení!
Protože se neustále opakují závady a diskuse o tom, zda má být kompletní překlad návodů k obsluze a údržbě včetně výrazů ve výkresové dokumentaci, zasílám Vám příslušné znění zákonných úprav k tomuto problému a doporučuji je bezpodmínečně dodržovat. Texty zákona jsou doslovné kopie z příslušného zákona pouze upravené písmo se zvýrazněním

Nařízení vlády č. 170/1997 v posledním znění

1.7.4 Návod k používání
b) Návod k používání musí být vypracován výrobcem, popřípadě zplnomocněným zástupcem nebo dovozcem v českém jazyce nebo v jednom z jazyků členských států Evropského společenství. Při uvádění do provozu musí být strojní zařízení opatřeno překladem návodu v jazyce nebo jazycích země, kde se má strojní zařízení používat, a návodem k používání v původním jazyce. Tento překlad musí vypracovat buď výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce nebo osoba uvádějící strojní zařízení na trh v dané jazykové oblasti. Výjimku z tohoto požadavku tvoří návod k údržbě určený pro odborné pracovníky zaměstnávané výrobcem, popřípadě zplnomocněným zástupcem. Ten může být sepsán pouze v českém jazyce nebo v jednom z jazyků Evropského společenství, kterému tito pracovníci rozumí.

ZÁKON 102/2001 Sb. v posledním znění
§ 3 Obecné požadavky na bezpečnost výrobku

(1) Bezpečným výrobkem je výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti žádné nebezpečí nebo jehož užití představuje vzhledem k bezpečnosti a zdraví osob pouze minimální nebezpečí při správném užívání výrobku, přičemž se sledují zejména:
a) vlastnosti výrobku, jeho životnost, složení, způsob balení, návod na jeho montáž a uvedení do provozu, pro způsob užívání včetně vymezení prostředí užití, způsoby označení, návod na údržbu a likvidaci, další údaje a informace poskytnuté výrobcem; návod musí být uveden v českém jazyce.

 
 
Facebook Obchod IN-EL