+

E-014 Ustanovení o inspekci a návaznost práva ČR na právo EU

OTÁZKA:
Ustanovení o inspekci a návaznost práva ČR na právo EU

Jsme členským státem EU a vztahují se na nás směrnice EU. Prosím o sdělení, jak, kým a jakým předpisem je uvedeno v činnost a plněno následující ustanovení o inspekci.

SMĚRNICE RADY 89/655/EHS ze dne 30. listopadu 1989.
Článek 4a
Inspekce pracovních zařízení


1. Zaměstnavatel zajistí, aby se inspekce pracovního zařízení, jehož bezpečnost závisí na podmínkách instalace, uskutečnila hned zpočátku (po instalaci a před prvním použitím) a dále po každé montáži na jiném pracovišti nebo na jiném místě, osobou k tomu oprávněnou podle právního řádu a/nebo národních zvyklostí, která se ubezpečí o správné instalaci a fungování uvedených pracovních zařízení.

2. Zaměstnavatel zajistí, aby pracovní zařízení, které by vlivem poškození mohlo způsobit nebezpečnou situaci, bylo podrobeno: a. pravidelnými inspekcím a v případě nutnosti pravidelným zkouškám uskutečňovaným k tomu oprávněnými osobami podle vnitrostátního právního řádu a/nebo zvyklostí, b. mimořádným inspekcím uskutečňovaným k tomu oprávněnými osobami podle vnitrostátního právního řádu nebo zvyklostí pokaždé, když se vyskytnou mimořádné události, které by mohly mít vliv na bezpečnost pracovního zařízení, jako např. úpravy, nehody, přírodní jevy, delší doba nepoužívání, aby zajistil trvání zdravých a bezpečných podmínek a včasné odhalení a odstranění závad.

3. Výsledky inspekcí musí být zaznamenány a musí být k dispozici příslušným orgánům. Jsou uchovávány přiměřenou dobu. Pokud jsou pracovní zařízení používána mimo podnik, musí být opatřena dokladem o uskutečnění poslední inspekce.

4. Členské státy stanoví podmínky pro provádění uvedených inspekcí.

Otázku podává:Jan Vyčítal
ODPOVĚĎ:

Podle našeho názoru uvedené ustanovení evropské směrnice 89/655/EHS, které se až příliš podobá v ČR zavedeným zvyklostem pravidelných revizí a kontrol, v právním řádu ČR zavedeno není, pokud ovšem za toto zavedení nepovažujeme příslušná ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

V této vyhlášce je stanoveno:

§ 6: „Stroje a technická zařízení mohou být uvedeny do provozu jen odpovídají-li příslušným předpisům a po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí.“

§ 7: „Stroje a technická zařízení musí být po dobu svého provozu podrobována pravidelným předepsaným kontrolám, zkouškám, revizím, údržbám a opravám.“ Domníváme se, že v této vyhlášce se vcelku samozřejmě předpokládá, že uvedené revize, kontroly atd. zajistí zaměstnavatel, což ostatně vyplývá z § 134a odst. 1 c) („Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, tec hnická zařízení … byly z hlediska

Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž
Vytvořeno: 12. 2. 2005
 
 
Facebook Obchod IN-EL