+

AB-119 Průřez přípojnice PEN vzhledem k fázovým přípojnicím

OTÁZKA:
Průřez přípojnice PEN vzhledem k fázovým přípojnicím

Hlavní rozváděč "RH" objektu je napojený z transformátoru 1000 kVA, přívod je 5 x AYKY 3B x 240 + 120. Rozváděč má hlavní jistič s nastavenou spouští 1 250 A, hlavní rozvody objektu jsou v soustavě TN-C. V objektu je instalovaná HOP. Fázové přípojnice jsou Al 80 × 10 (zdvojené, pro každou fázi dvakrát Al 80 × 10) a přípojnice PEN je Cu 40 × 5. Rozváděč "RH" je takto v provozu již 25 let. Během celé doby provozu nebyly s tímto problémy. Nyní vyvstaly námitky, že přípojnice PEN je, vzhledem k In 1 250 A rozváděče, značně poddimenzovaná a že je ještě dále zeslabená vyvrtanými otvory pro kabelová oka připojovaných vodičů PEN. Údajně se jedná o závadu bezprostředně ohrožující.
Při prohlídce, po vznesení námitek, nebylo nic zvláštního shledáno, přípojnice PEN je od výrobce rozváděče řádně připevněná a nejeví známky nějakého zahřívání.

Otázky:
1. Podle jakého předpisu se dříve, a zřejmě i nyní, dimenzují jednotlivé přípojnice v rozváděčích?
2. Odpovídají výše uvedené přípojnice v daném rozváděči příslušným předpisům a normám?
3. Mohou mít vyvrtané otvory v přípojnici PEN - Cu 40 x 5 v daném rozváděči negativní vliv na provoz a bezpečnost?

Otázku podává: J. Jonáš
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 23. 9. 2006
 
 
Facebook Obchod IN-EL