+

AD-291 Místní bezpečnostní a provozní předpis 5/2010

Příspěvek
Místní bezpečnostní a provozní předpis 5/2010

Příklad místního bezpečnostního a provozního předpisu zpracovaného pro údržbu elektrického zařízení strojů spolu s příkladem pověřovacího listu pro tuto činnost, které na základě své dlouholeté praxe vypracoval a poskytl pan Jan Vyčítal:

 

Místní bezpečnostní a provozní předpis 5/2010

Tento místní bezpečnostní a provozní předpis (dále jen MPBP) platí pro údržbu elektrických zařízení obráběcích a tvářecích strojů a montážních pracovišť(dále jen SZ) a jejich přívodů umístěných a provozovaných v organizaci

 

 1. Úvodní ustanovení
 2. Organizace, je povinna zajistit, aby technická zařízení po dobu provozu byla udržována potřebnými technickými a organizačními opatřeními, splňovala požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

  Z těchto důvodů je vydán MPBP. č. 5/2010.

  MPBP č. 1/10 byl schválen dne________________v souladu s nařízením vlády č. 101/2005 § 3 odstavec 4 a ČSN EN 50110-1 ed.2 čl. 4.3 osobou odpovědnou za elektrická zařízení

  _____________________________

  razítko a podpis

 3. Definice

právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví,

průvodní dokumentace

soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení

provozní dokumentace

soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak průvodní dokumentace nebo zaměstnavatel,

místním provozní bezpečnostní předpisem (MPBP)

předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele,

normová hodnota

konkrétní technický požadavek obsažený v příslušné české technické normě

elektrické zařízeni

zahrnuje všechna elektrická zařízení, která jsou určena pro výrobu, přenos, přeměnu, rozvod a užití elektrické energie; zahrnuje zdroje energie jako jsou baterie, kondenzátory a všechny další zdroje akumulované elektrické energie

obsluha a práce

zahrnuje všechny pracovní činnosti nutné k uvedení elektrického zařízeni do chodu, zahrnuje takové úkony jako spínání, ovládání, monitorování, údržba a také práce na elektrických zařízeních a neelektrické práce.

obsluha elektrického zařízení

obsluha elektrického zařízení jsou pracovní úkony spojené s provozem elektrického zařízení,např. spínání, místní, dálkové nebo ústřední ovládání, regulování, monitorování, čtení údajů trvale namontovaných přístrojů, synchronizování, prohlídka zařízení apod. Při obsluze se osoby zásadně dotýkají jen těch částí, které jsou k tomu určené. Pokud je pro obsluhu stanoveno používání osobních ochranných prostředků (OOP) musí být použity.

práce na elektrickém zařízení

práce na elektrickém zařízení je výstavba, montáž, revize a údržba elektrického zařízení. Sem patří také všechny úkony pro zajišťování a odjišťování pracoviště, jakož i měření přenosnými přístroji apod. Práce mohou být prováděny na zařízení bez napětí, na zařízení pod napětím a v blízkosti živých částí. Podle způsobu práce prováděné na elektrickém zařízení se jedná o práce podle pokynů, práce s dohledem a o práce pod dozorem;

práce pod napětím

práce na elektrickém zařízení, při nichž se pracovník dotýká živých částí pod napětím předepsanými pracovními pomůckami za současného použití předepsaných ochranných pomůcek

vedoucí práce

pověřená osoba s konečnou odpovědností za pracovní činnosti. Pokud je to vyžadováno, mohou být některé odpovědnosti přeneseny na jiné osoby. Vedoucí práce je osoba pověřená vedením práce při dodržování podmínek bezpečnosti práce. Pro každou práci na elektrickém zařízení může být pověřen jen jeden vedoucí práce.

osoba odpovědná za elektrické zařízeni

pověřená osoba s konečnou odpovědností za stav a provoz elektrického zařízeni. Pokud je to vyžadováno, mohou být některé odpovědnosti přeneseny na jiné osoby.

osoba znalá (v elektrotechnice)

osoba s odpovídajícím vzděláním, znalostmi a zkušenostmi, umožňující ji vyvarovat se nebezpečí a vyhodnotit rizika, která elektřina může vytvořit

osoby znalé (pracovníci znalí) mohou:

 1. samostatně obsluhovat elektrická zařízení;
 2. pracovat na částech elektrického zařízení nn samy, a to na částech bez napětí v blízkosti živých částí a na částech pod napětím mimo prací zakázaných a prací, které musí provádět pod dozorem

osoby znalé (pracovníci znalí s vyšší kvalifikací)

 1. mají potřebné znalosti a zkušenosti se zařízením, na kterém je prováděna předmětná činnost
 2. smějí vykonávat veškerou činnost na těchto elektrických zařízeních, kromě prací zakázaných

prokazatelně

způsob činnosti, kdy právnická nebo fyzická osoba provádějící školení, instruktáž, zácvik apod. musí prokázat záznamem, podepsaným školícím i školeným, že školení. instruktáž, zácvik apod. bylo provedeno. Pouhé předání předpisů nebo pokynů, byť i na podpis, se nepovažuje za dostatečné. Ze záznamu musí být patrno, co byo předmětem poučení, a že poučovaná osoba obsahu poučeni rozuměla

preventivní údržba

kombinace všech technických a administrativních činností, včetně činnosti dozoru, zaměřených na udržení provozuschopného a bezpečného stavu elektrického zařízení, prováděných v souladu se stanoveným plánem (tj. buď v pravidelných časových intervalech nebo v čase odvozeném z výsledků a vyhodnocení diagnostických zkoušek), nebo podle průvodní dokumentace.

3 Organizační opatření

V jednotlivých směnách provádí údržbu na SZ a jejich přívodech pracovník znalý s vyšší kvalifikací, určený jako vedoucí práce, kterého prokazatelně pověřil pracovník zodpovědný za elektrická zařízení. Pokud na zařízení bude pracovat více jak jeden pracovník stává se automaticky vedoucím práce ten, kdo provádí zajištění pracoviště.

Pokud není k zařízení dokumentace nebo neodpovídá skutečnému stavu je povinen vedoucí práce neprodleně tuto skutečnost sdělit svému nadřízenému elektronickou poštou (e-mail) a zvážit zdali údržba zařízení bez předepsané dokumentace je možná a bezpečná a pokud usoudí, že nikoliv údržbu nezapočne a sdělí to neprodleně svému nadřízenému elektronickou poštou (e-mail) a telefonem.

Pracovník zodpovědný za elektrická zařízení zajistí prokazatelnou kontrolu pracovních a ochranných pomůcek 1 x za 6 měsíců tak, ja určují ČSN EN 60903 ed.2, ČSN EN 50321, ČSN EN 60900 ed.2 a další či jednotlivé návody pro jejich použití.

Pokud nelze zajistit pracoviště dle podmínek tohoto MPBP nebo z důvodů, že by se jednalo o práce zakázané nebo neobvyklé stavy na elektrickém zařízení neprodleně informuje o těchto skutečnostech svého nadřízeného elektronickou poštou (e-mail) a telefonem a práce nebudou zahájeny do rozhodnutí nadřízeného.

Pracovník zodpovědný za elektrická zařízení musí zajistit taková opatření (např. organizační), aby pracovníci seznámení nebo laici nemohlI přijít při údržbě zařízení do nebezpečné blízkosti nebo přímého styku s živými částmi.

Pracovník zodpovědný za elektrická zařízení zajistí prokazatelné seznámení pracovníků a zajistí vedení příslušné agendy.

4 Údržba a její provádění

Účelem údržby je udržet elektrické zařízení SZ včetně přívodů v provozuschopném a bezpečném stavu.

Na zařízení je prováděna následující údržba:

 1. Preventivní údržba, která se vykonává na základě postupů určených s cílem zabránit poruše a udržovat zařízení v provozním stavu v souladu s provozní dokumentací
 2. Opravná údržba
 3. Oprava se sestává z následujících etap v souladu s provozní dokumentací:

  1. lokalizace poruchy - zařízení se diagnostikuje pomocí měřících přístrojů
  2. odstranění poruchy – zařízení se opravuje nebo se nahrazují opotřebované nebo nefunkční součásti
  3. opětovné zprovoznění opravené části zařízení - aby bylo zaručeno, že jsou opravené části zařízení vhodné pro opětovné zapojení musí být provedena odpovídající měření, seřízení zařízení a funkční zkoušky

Při veškeré údržbě je prováděna práce bez napětí, pod napětím a v blízkosti živých částí.

Pokud pracovník bude provádět obsluhu strojů a zařízení, musí být seznámen s provozovaným zařízením a s jeho funkcí.

Práce bez napětí je práce při které je provedeno zajištění pracoviště (podle kapitol “Zajištění pracoviště”), které musí zaručovat, že zařízení bude po celou dobu prací bez napětí a bezpečné.

Práce pod napětím

Běžné práce pod napětím jsou:

 1. měření přenosnými přístroji
 2. zkoušení včetně ověření napěťového stavu
 3. fázování
 4. zajištění a odjištění pracoviště
 5. výměna pojistek včetně nožových
 6. práce na nekrytých živých částech nn

Jiné než běžné práce nejsou podle tohoto MPBP možné.

Práce pod napětím je nutno konat soustředěně, rozvážně, s plným vědomím odpovědnosti a nebezpečnosti zařízení, bez nemístného spěchu a časového nátlaku.

Práce pod napětím je dovolena, jsou-li zařízení přehledná, části, na nichž se má pracovat, snadno a bezpečně přístupné, zajištěn přiměřený pracovní prostor a dostatečně osvětlení, mohou-li být při práci dodržena všechna bezpečnostní opatření, použity předepsané ochranné a pracovní pomůcky. Práce se provádí podle MPBP, ustanovení příslušných ČSN, návodů pro obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, přenosných měřících přístrojů apod. s nimiž byl pracovník prokazatelně seznámen.

Při práci musí být zajištěno stabilní postavení, které pracující osobě umožňuje mít obě ruce volné.

5 Podmínky pro práci pod napětím na zařízení nn

Práce pod napětím smějí řídit nebo provádět pouze pracovníci odborně a zdravotně způsobilí, vybavení předepsanými ochrannými a pracovními pomůckami a s nebezpečím seznámeni a k tomuto prokazatelně pověřeni. Musí při práci dodržovat předepsaná bezpečnostní ustanovení.

Pracovníci musí být poučení a vycvičeni v zacházení s pomůckami popř. s přístroji, které při obsluze a práci používají.

Při jakýchkoliv výjimečných stavech pozorovaných na elektrických zařízeních nebo na pracovních či ochranných pomůckách musí se práce ihned přerušit a pokračovat se smí teprve po odstranění nežádoucích stavů.

Oděv, pracovní a ochranné pomůcky osob při obsluze a práci musí být volen vzhledem k nebezpečí, které může vzniknout ve shodě s nařízením vlády č. 495/2001 Sb. a normám ČSN, které se k nim vztahují.

Pro práci pod napětím nebo v blízkosti části pod napětím se nesmí používat volně vlajících oděvů, prádlo a oděv nesmí být ze snadno vznětlivých látek a bez kovových součástek. Zakazuje se pracovat s vyhrnutými rukávy, rukávy musí být v zápěstí zapnuty. Je rovněž zakázáno pracovat v oděvu s krátkými rukávy nebo bez rukávů. Nesmějí se nosit prsteny, vodivé řetízky,, náramky štítky nebo jiné kovové součástky.

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP), návody k obsluze a údržbě (včetně měřících přístrojů a ochranných a pracovních pomůcek), dokumentace včetně schémat, výpisu programů apod. odpovídajících skutečnému stavu musí být kdykoliv přístupné a k dispozici v místní počítačové síti a na vyznačených k tomu určených místech. Pracovníci s nimi musí být prokazatelně seznámeni.

Připojování a odpojování přívodů ke spotřebičům je dovoleno pouze bez napětí mimo zásuvkových spojů.

Přenosné bezpečnostní tabulky musí být vždy čisté a čitelné. Na živé části pod napětím je zavěšování a upevňování bezpečnostních tabulek zakázáno. Závěsy tabulek a tabulky musí být z izolantu (vodiče i izolované a dráty jsou zakázané). Pokud má tabulka značení oboustranné musí být obě strany tabulky identické.

Gumové rukavice pro elektrotechniku musí odpovídat ČSN EN 60903 ed.2 Elektrická izolační obuv musí odpovídat ČSN EN 50321.

Ruční nářadí používané do AC 1 000V a DC 1 500V musí odpovídat ČSN EN 60900 ed.2

6 Zakázané práce pod napětím

Práce pod napětím jsou zakázané v těchto případech:

 1. v prostorech těsných, nevyhovujících platným předpisům
 2. tam, kde je teplota trvale vyšší než 35°C
 3. s korozní agresivitou (vliv dle ČSN 33 2000-3 AF3, AF4)
 4. tam, kde nelze dodržet ustanovení příslušných bezpečnostních předpisů
 5. není-li si pracovník jist svými schopnostmi nebo okamžitým zdravotním stavem (nevolnost únava, jiná fyzická indispozice) musí to včas oznámit svému vedoucímu a pod napětím nesmí pracovat
 6. pokud vedoucí má podezření, že pracovník není pro práci pod napětím způsobilý, nebo pracovník sám jeví příznaky snížené způsobilosti, nesmí práci pod napětím povolit
 7. na zařízeních je-li pracovník ve vodivém styku s dobře uzemněnými vodivými předměty. Vodivý styk způsobuje kromě přímého dotyku nechráněné části těla i promáčená obuv, oděv, rukavice apod.
 8. v prostorách kde je vlhko nebo mokro
 9. za bouřky
 10. za tmy či špatné viditelnosti
 11. za silného větru
 12. při dešti nebo sněžení

7 Zajištění pracoviště pro SZ

Zařízení se opravuje nebo se nahrazují opotřebované nebo nefunkční součásti pouze ve stavu bez napětí.

Stav bez napětí musí být zajištěn podle následujícího postupu:

 1. vypnout hlavní vypínač, provést jeho uzamčení a vyvěsit přidělenou bezpečnostní tabulku s textem “Nezapínej na zařízení se pracuje”
  1. pokud hlavní vypínač není přímo osazen uzamykacím mechanizmem, pak zajištění vypínače se provede přiděleným visacím zámkem
  2. klíč od zámku je po celou dobu prací na zařízení v bezprostředním a bezpečném držení pracovníka, který provedl vypnutí zařízení a jeho zajištění.
 2. ověřit, že zařízení je bez napětí - za tím účelem přidělenou zkoušečkou se ověří, že zařízení je bez napětí na všech pólech , fázích a přívodech elektrického zařízení (funkčnost zkoušečky je nutno bezprostředně před tím ověřit na částech pod napětím)
  1. zvláštní pozornost je třeba věnovat části strojního zařízení, které obsahuje kondenzátory např. měniče otáček a postupovat dle návodu k obsluze a údržbě těchto zařízení. Většinou se jedná o dodržení nutné doby, která je třeba k vybití kondenzátorů a před započetím práce tyto kondenzátory zkratovat k tomu určenou a předanou pomůckou.

U zařízení, kde se vypnutý stav zajišťuje vyjmutím vidlice ze zásuvky, musí být vidlice vždy a po celou dobu v dohledu pracovníka provádějícího činnost na elektrickém zařízení.

Po zajištění pracoviště zkontroluje vedoucí práce zajištění pracoviště, zda jsou učiněna všechna bezpečnostní opatření na pracovišti a teprve potom povolí dalším pracovníkům vstup na pracoviště. Tuto kontrolu provede vedoucí práce i v tom případě, že na zařízení bude pracovat osobně. Po této kontrole přesvědčí vedoucí práce, který zajistil pracoviště pracovní skupinu o beznapěťovém stavu přímým dotykem na neizolovanou zajištěnou část (např. holé vodiče), pokud to zařízení umožňuje.

Opětovné spuštění

Po ukončení práce musí pracovník (pracovní skupina) uvést zařízení, na kterém se pracovalo, do provozuschopného stavu, uklidit nářadí a materiál. Nakonec vedoucí práce prohlédne pracoviště, zkontroluje přítomnost všech členů své skupiny, uvědomí je o zamýšleném zapnutí a dá pokyn všem členům pracovní skupiny, aby opustili pracoviště. Po kontrole, že všichni členové pracovní skupiny opustili pracoviště, je možno odstranit zajištění pracoviště.

8 Zajištění pracoviště pro účely zřízení nebo opravy přívodů k SZ

Přívody se zřizují, opravují nebo nahrazují pouze ve stavu bez napětí.

Stav bez napětí musí být zajištěn podle následujícího postupu:

1a) buď vypnout hlavní vypínač, provést jeho uzamčení a vyvěsit přidělenou bezpečnostní tabulku s textem “Nezapínej na zařízení se pracuje”

 1. pokud hlavní vypínač není přímo osazen uzamykacím mechanizmem, pak zajištění vypínače se provede přiděleným visacím zámkem
 2. klíč od zámku je po celou dobu prací na zařízení v bezprostředním a bezpečném držení pracovníka, který provedl vypnutí zařízení a jeho zajištění.
 3. 1b) nebo vypnout jistič a provést jeho uzamčení pomocí předaného uzamykacího mechanizmu pro jističe, vyvěsit přidělenou bezpečnostní tabulku s textem “Nezapínej na zařízení se pracuje”. Klíč od zámku je po celou dobu prací na zařízení v bezprostředním a bezpečném držení pracovníka, který provedl vypnutí zařízení a jeho zajištění.

  1c) nebo vyjmutím pojistek tak, aby byly po celou dobu prací na zařízení v bezprostředním a bezpečném držení pracovníka, který provedl vypnutí zařízení a jeho zajištění a vyvěsit přidělenou bezpečnostní tabulku s textem “Nezapínej na zařízení se pracuje”

  2) ověřit, že zařízení je bez napětí - za tím účelem přidělenou zkoušečkou se ověří, že zařízení je bez napětí na všech pólech , fázích a přívodech elektrického zařízení(funkčnost zkoušečky je nutno bezprostředně před tím ověřit na částech pod napětím).

 4. zvláštní pozornost je třeba věnovat části zařízení, které obsahuje kondenzátory např. měniče otáček a postupovat dle návodu k obsluze a údržbě těchto zařízení. Většinou se jedná o dodržení nutné doby, která je třeba k vybití kondenzátorů a před započetím práce tyto kondenzátory zkratovat k tomu určenou a předanou pomůckou.

U zařízení, kde se vypnutý stav zajišťuje vyjmutím vidlice ze zásuvky, musí být vidlice vždy a po celou dobu v dohledu pracovníka provádějícího činnost na elektrickém zařízení.

Po zajištění pracoviště zkontroluje vedoucí práce zajištění pracoviště, zda jsou učiněna všechna bezpečnostní opatření na pracovišti a teprve potom povolí dalším pracovníkům vstup na pracoviště. Tuto kontrolu provede vedoucí práce i v tom případě, že na zařízení bude pracovat osobně. Po této kontrole přesvědčí vedoucí práce, který zajistil pracoviště pracovní skupinu o beznapěťovém stavu přímým dotykem na neizolovanou zajištěnou část (např. holé vodiče), pokud to zařízení umožňuje.

Opětovné spuštění

Po ukončení práce musí pracovník (pracovní skupina) uvést zařízení, na kterém se pracovalo, do provozuschopného stavu, uklidit nářadí a materiál. Nakonec vedoucí práce prohlédne pracoviště, zkontroluje přítomnost všech členů své skupiny, uvědomí je o zamýšleném zapnutí a dá pokyn všem členům pracovní skupiny, aby opustili pracoviště. Po kontrole, že všichni členové pracovní skupiny opustili pracoviště, je možno odstranit zajištění pracoviště.

9 Výměna nožových pojistek

Nožové pojistky je možno vyměnit za vypnutého stavu.

Pokud se nožové pojistky vyměňují pod napětím musí být dodržen následují postup:

1/ spotřebič, respektive odběr, který je na vývodu připojen musí být odpojen a zajištěn proti nahodilému zapnutí podle bodu 1 kapitol o zajištění pracoviště.

2/ vybavit se ochrannými pomůckami – dielektrické rukavice a ochranné brýle (před použitím zjistit jejich bezvadný stav)

3/ za použití držáku D1PH nebo DP pojistek provést vyjmutí nebo nasunutí nožové pojistky

Držák pojistek D1PH opatřeným izolačními postranicemi pro danou velikost pojistek, kdy mezi pojistkovými spodky nejsou namontovány izolační přepážky, (před použitím zjistit bezvadný stav) provést vyjmutí nebo zasunutí pojistek.

Držák pojistek DP bez izolačních postranic určený pro manipulaci s pojistkovými vložkami v jedno i třípólových pojistkových spodcích, které jsou vybaveny izolačními přepážkami (před použitím zjistit bezvadný stav) provést vyjmutí nebo zasunutí pojistek.

 

Použitá literatura

ČSN EN 50110-1 ed.2

ČSN 34 3100

PNE 33 0000-6

ČSN EN 60903 ed.2

ČSN EN 50321

ČSN EN 60900 ed.2

 

Jan Vyčítal
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 18. 2. 2010
 
 
Facebook Obchod IN-EL