+

AK-153 Paralelní jednožilové kabely

S projektantem řešíme připojení superkapacitorů z přípojnicových rozvodů. Toto připojení má být řešeno jednožilovými kabely. Vzhledem k tomu, že se jedná o značný přenášený výkon, výpočtem vychází na jednu fázi 4 paralelní jednožilové kabely o průřezu 300 mm2. Vzhledem ke složitým kabelovým trasám a jejich špatné přístupnosti je navrženo, že by byly použity pouze dva jednožilové kabely o průřezu 300 mm2 jako vodiče PEN. Délka trasy bude zhruba 70 m. Jištění jednotlivých žil bude provedeno pojistkami 400 A na obou koncích, přičemž bude sledován směr toku proudu pro případ zkratu na jednom paralelním kabelu mezi začátkem a koncem. V podstatě jde o řešení jištění dle požadavku ČSN 33 2000-4-43 ed. 2. Mám několik dotazů:

1. Níže je znázorněn návrh rozložení jednožilových kabelů. Chci se zeptat, zda je takovéto uložení akceptovatelné z hlediska rozložení proudů v jednotlivých kabelech jedné fáze? Jde o to, že si nejsem zcela jist, jak do rozdělení proudů může vstoupit fakt, že by byly taženy pouze dva kabely jako vodiče PEN. Případně musí se táhnou vodiče PEN ve shodném počtu jako je počet paralelních vodičů v jedné fázi?

2. Jedná se o provoz v průmyslu, kde se vyskytuje mnoho elektronických prvků a pohonů s frekvenčními měniči. Měření harmonických spekter budeme teprve provádět. Předpokládám, že 3. harmonické a jejich liché násobky nebudou překračovat 15 %. Lze tedy v tomto případě použít pouze dvě žíly jako vodič PEN, přičemž celkový průřez vodiče PEN bude minimálně 50 % průřezu vodičů fázových, nebo se musí použít čtyři vodiče o průřezu 150 mm2, a to s ohledem na otázku v bodě 1?

3. Jak je to se zákruty paralelních kabelů jednotlivých fází? Musí se při takto dlouhé trase a navrhovaném uspořádání zákruty provádět, nebo na eliminaci nerovnoměrného rozložení proudů stačí pouze správné uspořádání jednotlivých kabelů?

4. Při navrhovaném uložení nedosáhneme stejných délek jednotlivých kabelů v jedné fázi, neboť v zatáčkách budou některé paralelní žíly delší než druhé. Dále máme daná místa připojení na přípojnicových rozvodech, tudíž délky jednotlivých žil v jedné fázi budou různé, avšak maximální rozdíl mezi nejdelší a nejkratší větví bude asi 10 m. Může toto mít vliv na rozložení proudů, a jak se toto dá eliminovat?

Jiří Buben

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 3. 2. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL