+

AD-612 Umístění rozváděče v prostředí AD3

Ve velkém potravinářském závodě dochází k rekonstrukci a obracím se na Vás s následujícími dotazy, které řeším při projektování elektroinstalace.

1. V rámci stavebních prací musím umístit nový rozváděč do prostoru solírny, kde působí vnější vliv AD3. V prostoru se provádí pravidelný oplach podlah a stěn vodou do výšky 0,5 m.

Dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 se musí rozváděče umísťovat tak, aby ani rozváděče ani manipulační prostory nemohly být zasaženy vodou, tj. prostředí nejvýše AD1. Jak jsem již uvedl, nemám možnost jiného místa instalace.

Rozváděč bude v provedení nerez, jmenovitý proud 160 A, krytí IP66, nástěnné provedení, umístění nad podlahou ve větší výšce než 0,5 m, tzn. mimo oplachové pásmo na stěně. Problémem zůstává manipulační prostor před rozváděčem, kde se během oplachu bude vyskytovat voda na podlaze.

V rámci vypracovaného protokolu o určení vnějších vlivů jsem nastavil následující podmínky:

Obsluha bude prokazatelně písemně seznámena, jak si má při oplachu počínat, aby bylo zamezeno možnosti úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení. Případná elektrická zařízení umístěna v oplachovém pásmu musí mít stupeň ochrany krytem alespoň IP44 nebo musí být chráněna proti přímému postřiku vodou. Elektroinstalace v prostorech s působením vnějších vlivů AD musí odpovídat platným předpisům. Podružné rozváděče se vždy musí umísťovat tak, aby ani rozváděče, ani jejich manipulační prostory nemohly být zasaženy vodou, tj. pouze v prostředí nejvýše AD1.

V rekonstruované solírně (kde potřebuji umístit podružný rozváděč) dochází k oplachu stěn a podlah vodou. Pro zamezení úrazu elektrickým proudem, bude manipulační prostor před rozváděčem včetně rozváděče vyjmut z oplachového pásma. Zaměstnanci budou prokazatelně písemně poučení o zákazu provádění oplachů vodou těchto prostor. Rovněž veškerá manipulace s rozváděčem bude povolena pouze v době, kdy v okolí působí vnější vliv AD1. Před rozváděčem bude proveden na podlaze výstražný nátěr ve vzdálenosti 1 m od skříně, pro vizuální zdůraznění.

2. Investor požaduje instalaci zásuvkových skříní (IP44), opět do prostoru solírny. Zásuvková skříň je rozváděč (dotaz AE-475). Zásuvkové skříně budou mít již přívod chráněný chráničem s vybavovacím reziduálním proudem 30 mA. Na zásuvkové skříně se budou vztahovat stejné podmínky pro instalaci a užívání jako na podružný rozváděč v prvním dotazu.

Můžu při takto nastavených podmínkách instalovat rozváděč a zásuvkové skříně do místnosti, kde se provádí oplach vodou? V provozních předpisech závodu sice nastavím podmínky, ale jejich dodržení už nebudu schopen ovlivnit.

Aleš Opravil

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 22. 12. 2020
 
 
Facebook Obchod IN-EL