+

AE-690 Podlahové topení

Jak mám rozumět znění v odpovědi AE-656: Z tohoto důvodu je možné konstatovat, že ustanovení souboru ČSN 33 2000 mají přednost před ustanoveními souboru ČSN EN 60335, tedy že souboru ČSN 33 2000 je nadřízen soubor ČSN EN 60335.

Související dotaz

Instalační firma provedla přívody z rozváděče pro podlahové topení do krabic v místnostech dle požadavků odborné firmy. V rozváděči osadila proudový chránič 30 mA dle požadavku ČSN 33 2000-7-753 ed. 2. Odbornou firmou bylo instalováno a připojeno podlahové vytápění (topná fólie). V jedné větší místnosti (obývací prostor) se dvěma topnými okruhy dochází při provozu k vybavování proudového chrániče. Odborná firma navrhuje zapojit okruhy mimo chránič. Je toto řešení vyhovující? Má norma ČSN 33 2000-7-753 ed. 2 přednost před ustanoveními souboru ČSN EN 60335 anebo naopak?

Odpověď odborné firmy:

Vyjádření ohledně proudové ochrany pro největší vytápěný prostor obývacího pokoje. Jelikož se dle mých informací přes zimu intenzivně topilo, a proudový chránič pro tento velký prostor stále vybavuje, doporučuji tento okruh vyřadit z proudové ochrany. Dle normy ČSN EN 60335-2-96 nemusí být tento okruh pod proudovou ochranou. Dále, pokud při zapnutí nejde vytápění do zkratu, nejedná se o závadu na fólii (za více již 4 000 instalací nebyl nikdy problém v samotné fólii), vždy se jednalo o nesrovnalosti rozváděče nebo vlhkost ovlivnila chování proudové ochrany. Bohužel se někdy může stát, že pouze okruh s vysokým výkonem může vykazovat tyto hodnoty. Na vliv vytápění to nemá žádný negativní efekt. Topení je naprosto v pořádku a není důvod k jakýmkoli obavám. Dále si dovolím ještě zaslat celkové vyjádření k tomuto kroku, kde jsou jednotlivé normy a postupy řešení vysvětleny přesněji: Níže se pokusím vysvětlit proč si můžeme dovolit použít znění normy ČSN 60335-2-96. ČSN 33 2000-7-753 ed. 2:2015, respektive IEC/HD 60364-7-753:2014 s názvem Elektrická instalace nízkého napětí – Část 7-753: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Topné kabely a pevně instalované topné systémy. Tato norma podle rozsahu – viz příloha, pojednává o zabudovaných elektrických soustavách povrchového vytápění, soustavy určené pro rozmrazování anebo pro ochranu proti mrazu. Topné soustavy určené pro použití v průmyslu a komerční sféře. V této normě je uveden článek 753.415.1.1, který pojednává o nutnosti instalace proudového chrániče pro obvody napájející topné jednotky. Rovněž tento článek doplňuje základní bezpečnostní normu ČSN 33 2000-4-41 článek 415, který pojednává o doplňující ochraně proudovým chráničem neboli ochranou RCD. Norma ČSN EN 60335-2-96:2003, respektive IEC 60336-2-96:2002 s názvem: Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – část 2-96: Zvláštní požadavky na tenké ohebné topné články pro vytápění místností. Tato norma podle Úvodu bere v úvahu požadavky souboru norem 60364, respektive souboru ČSN 33 2000. Rovněž v rozsahu platnosti této normy je uvedeno: „Tato norma se zabývá bezpečností tenkých ohebných topných článků určených pro vestavění do budovy pro vytápění místnosti, do níž jsou umístěny“ (viz příloha). Tato norma následně uvádí v článku 7.12.1 písmeno C ve znění: „topné jednotky se napájí přes RCD s vybavovacím proudem nepřesahující 30 mA. Toto ustanovení se nepožaduje pro použití v podlahách z betonu nebo podobných materiálů v suchých prostorech (suché prostory jsou plochy vnější zóny 3, jak je definováno v IEC 60364-7-701) tak dalece, jak vyhoví základní izolace a přídavná elektrická izolace každá zvlášť při zkoušce elektrické pevnosti 16.3 pro zesílenou izolaci.

Níže si dovolím tedy celkové shrnutí výše popsaného. Soubor norem ČSN 33 2000 je základní soubor právně uznatelných norem, které jsou určeny pro všechny typy instalací v objektech průmyslových, komerčních, bytových atd. Norma ČSN 33 2000-7-753 ed. 2 pojednává o topných jednotkách, které mohou být přístupné dotyku a manipulaci laické veřejnosti, a tudíž je opravdu nutné zajistit podmínku instalace doplňkové ochrany proudovým chráničem. Pokud ovšem použiji soubor norem ČSN EN 60335, které rozšiřují znění souboru norem ČSN 33 2000 respektive IEC 60364, dovolím si tvrdit, že beru normu, která přesně pojednává o problematice pevně zabudovaných topných jednotek v budovách, a proto je přesnější použití znění normy ČSN EN 60335-2-96. Pokud přistoupím k použití článku 7.12.1 písmena C, musím mít splněny základní podmínky instalace a to:
- topná jednotka musí být instalována v podlaze charakteru betonového, což anhydritové podlahy splňují, zamezím tím možnosti nebezpečného dotyku laické osoby a tudíž nebezpečím úrazu elektrickým proudem,
- rovněž topné jednotky musí mít základní i přídavnou izolaci, která musí vyhovět zkoušce elektrické pevnosti. Topné jednotky heatflow mají izolační vlastnosti v řádech GΩ při zkušebním DC napětí 6 kV. Opět z našeho pohledu všechny podmínky splňujeme, a tudíž si můžeme dovolit použít znění normy ČSN EN 60335-2-96 článku 7.12.1 písmene C, která je v podstatě doplněním znění souboru ČSN 33 2000.

Václav Šiml

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 27. 4. 2021
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL