+

AK-176 Úvahy o bezpečnosti starých instalací ve zdravotnických zařízeních

Protože provádím pravidelné revize ve zdravotnických zařízení, tak velice často narážím u starých instalací na tento problém. Když se navrhne zlepšení této instalace z hlediska bezpečnosti, tak provozovatel ihned argumentuje ustanovením: “Stav vyhrazených technických zařízení se při jejich kontrole, zkouškách nebo revizích až do doby jejich rekonstrukce posuzuje podle právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platných a účinných v době uvedení těchto zařízení do provozu„. A zároveň dodává, že doposud nikdo z předcházejících revizních techniků proti původnímu stavu nic nenamítal. K tomuto chci dodat tyto dva argumenty:

Za prvé – toto obecné pravidlo při revizi využívám pro každou instalaci, protože kdybych jej nepoužil, tak by každá změna v nových normách znamenala úpravy ve všech instalacích před uvedením této normy.

Za druhé – abych mohl posoudit, zda původní instalace vyhovuje, je třeba také posoudit, jak je v současné době využívaná a jaká zařízení se v ní používají.

Jako příklad uvedu – např. instalace je původní před rokem 1986 v provedení TN-C (norma ČSN 33 2140 od roku 1986 – Požadavek PO přípustná pouze soustava TN-S). V těchto případech, kdy se jedná obecně o ambulanci, posuzuji jaké zařízení se zde v současnosti používá – např. zda se zde nepoužívají žádné elektrické zdravotnické přístroje, které se přikládají na tělo pacienta, nebo se dostávají do přímého kontaktu s tkání lidského těla apod. Zjednodušeně by se dalo říci, že lékaři zde používají pouze počítače a ostatní běžné spotřebiče. V tomto případě jsem ochoten přihlédnout k tomu, kdy byla instalace zhotovena, a přitom naměřené hodnoty vyhovují a lze do doby než bude provedena její celková rekonstrukce ji považovat za schopnou bezpečného provozu.

A nyní první konkrétní případ: byl jsem požádán, zda bych mohl změřit, jaké napětí je v zásuvkách místnosti. Jednalo se o ambulanci vnitřního lékařství – ENDOKRINOLOGIE. Důvod k tomuto požadavku byl, že zde je instalován ultrazvukový přístroj, u kterého docházelo k pravidelným poruchám a od servisního technika jsem se dozvěděl, že náklady na opravu dosáhly již částku větší než 1 000 000 Kč a že se zatím nezjistily příčiny, které by to způsobovaly (přitom u ostatních – stejných přístrojů instalovaných v ČR se takovéto závady nevyskytovaly). Při prohlídce jsem zjistil, že instalace je původní před rokem 1986 v provedení TN-C. A proto jsem se dotázal servisního technika, zda je možné v takovéto síti daný přístroj používat. Na tuto otázku mi nebyl schopen jednoznačně odpovědět, a tak jsem se s ním dohodl, že než se budou provádět nějaká jiná řešení, že zásuvkový obvod k tomuto přístroji se provede novým kabelem z hlavního patrového rozváděče přes proudový chránič s nadproudovou ochranou In = 16 A, AC 230 V, charakteristika B, rez. proud 30 mA, typ A a zároveň se provedlo nové pospojování k tomuto přístroji. Tuto montáž jsme prováděli v prosinci minulého roku a k tomu ještě bych dodal, že paní doktorka nám říkala, že jí začíná zase odcházet elektroda za cca 70 000 Kč. Po provedení této montáže se do dnešního dne 10. 5. 2022 již žádná závada nevyskytla a dokonce i ta elektroda to přežila. K tomu bych ještě dodal, že v té době jsem se snažil zjistit informace z této oblasti i odjinud. Např. Diagnostická souprava na jednotce intenzivní péče v nemocnici v Praze monitorovala dech, tep a teplotu pacientů. Spínání okolních spotřebičů však vyvolávalo v kardioskopu přídavné pulzy, které byly vyhodnocovány jako nesynchronní tep srdce. Navíc, vadný startér zářivkového svítidla poblíž jednotky, který spínal každou sekundu, vyvolával trvale hlášení překročení meze tepů a blokoval měření. Celá souprava musela být vzhledem k její naprosté neodolnosti vůči rušení vyměněna za jiný systém od jiného výrobce, splňující požadavky EMC.

Druhý konkrétní případ: ten se udál v té samé budově, a to v ambulanci GASTROENTEROLOGICKÉ. Zde jsem byl požádán, zda bych mohl provést pravidelnou revizi instalace. Zde již byla roku 2012 provedena rekonstrukce původní instalace. K dispozici byla jak výchozí zpráva, tak potřebná dokumentace. Po provedení revize bylo konstatováno, že instalace je schopna bezpečného provozu.

K tomu bych uvedl, že zde byly použity proudové chrániče typu AC, ale podle současné normy ČSN 33 2000-7-710 jsou povoleny jen proudové chrániče typu A nebo B. Z toho vyplývá, že byla instalace posuzována podle normy v té době platné. Zároveň jsem se zde setkal se servisním technikem, který se mimo jiné zabýval instalací vyšetřovacích svítidel, které vyžadovaly ochranu proudovými chrániči typu B. V tomto případě by pak platilo, kdyby daná firma instalovala toto osvětlení do dané ambulance, musel by se proudový chránič typu AC nahradit typem B, protože jinak by daná instalace z hlediska bezpečnosti nevyhovovala. Z toho vyplývá, že jak už jsem dříve uvedl, bez potřebných informací nelze jednoznačně rozhodnout, zda vyhovuje či nevyhovuje. Ta samá instalace může při daném využití vyhovět, ale při jiném využití vyhovět nemusí.

B. Frühauf

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 20. 5. 2022
 
 
Facebook Twitter Obchod IN-EL