+

AG-474 Fotovoltaika (Doplňující otázka 21. 12. 2022.)

Jaké oprávnění, případně licenci musí mít elektromontážní firma, která montuje fotovoltaiku na klíč včetně vyřízení dotací?

Jiří Langer

Co musí splňovat firma pro vyřízení dotací, Vám neřeknu, ale provádět instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie, tedy i fotovoltaických zdrojů, může pouze fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru. V případě fotovoltaických zdrojů se jedná o živnostenské oprávnění v oboru montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.

Nicméně tato fyzická nebo právnická osoba je povinna zajistit výkon odborných činností spočívajících v instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů (tedy i fotovoltaiky) pouze fyzickými osobami, které jsou držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci pro příslušnou činnost podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ne staršího než 5 let.

Osvědčení o profesní kvalifikaci osob provádějících instalaci lze získat absolvováním a splněním požadavků profesní kvalifikace 26-014-H „Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů“.

Výše uvedené požadavky vyplývají z ustanovení zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.


Doplňující otázka:
Máme oprávnění na řemeslnou činnost, tj. živnostenské oprávnění v oboru "montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení". Náš zkušební ústav uvažuje o možnosti instalace fotovoltaické elektrárny (FVE) svépomocí, kde by montáž prováděli pracovníci s příslušnou odbornou způsobilostí dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. (nařízení vlády č. 194/2022 Sb.). Montáž by prováděli dle projektu na instalaci FVE vypracovaného projektantem a autorizovaným technikem staveb v oboru elektro.
Musíme tedy ještě pro elektromontéry zajistit profesní kvalifikaci 26-014-H – viz www.narodnikvalifikace.cz) Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů? Nebo nám stačí projekt a kvalifikovaní elektromontéři, pod vedením najatého pracovníka s profesní kvalifikací 26-014-H. Ještě bych se chtěl zeptat, zda předmětnou profesní kvalifikaci musí mít rovněž revizní technik vyhrazených technických zařízení oboru elektro, který na FVE bude provádět výchozí revizi elektro. Zde žádám o podrobnější vysvětlení, je-li relevantní.
Jiří Doleček


Doplňující odpověď:
Váš ústav nebude práce provádět svépomocí, protože máte oprávnění k provádění činnosti v oboru „montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“. Tedy budete provádět montáž pro vlastní potřebu. Provádění stavby svépomocí je chápáno tak, že ten, kdo tuto činnost provádí, není pro její provádění odborně způsobilý, a z tohoto důvodu si musí v souladu se stavebním zákonem zajistit stavební dozor.
Pro elektromontéry budete muset zajistit odpovídající profesní kvalifikaci 26-014-H. Tato povinnost je vcelku jasně dána zákonem.
Otázka, zda revizní technik a také projektant musí mít tuto profesní kvalifikaci, není z dikce zákona zřejmá. Problém vidím v části ustanovení § 10d zákona, které zní „zajistit výkon odborných činností spočívajících v instalaci vybraných zařízení“. Nicméně z mého pohledu by bylo vhodné, aby revizní technik měl stejnou odbornou způsobilost jako ti, kteří budou montáž provádět. Když si prostudujete kritéria, která musí splnit elektromontér fotovoltaických systémů, tak jedním z těchto kritérií je i měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, včetně jejich interpretace a vyhodnocení. Tedy činnost, kterou by měl provádět revizní technik při provádění revize. Obdobně i další přezkušovaná znalost montéra, a to umět provést kontrolu určeného elektrického zařízení v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN nebo bezpečnostními předpisy. Těchto požadavků na montéra je celá řada a revizní technik kontroluje jeho práci a to, zda byly dodrženy všechny požadavky na bezpečnost zařízení. Obdobně by mělo být postupováno i v případě projektanta, který by měl být schopen zpracovat adekvátní projektovou dokumentaci v náležité kvalitě.
Zákon požadavky týkající se revizního technika anebo projektanta striktně neuvádí, nicméně z logiky věci a výše uvedených argumentů, lze toto logicky dovodit.

Odpovědi zpracoval: Ing. Pavel Vojík

Vytvořeno: 18. 12. 2022
 
 
Facebook Obchod IN-EL