+

AH-806 Periodické revize elektrických částí strojních zařízení

Chtěl bych se zeptat na periodické revize strojních zařízení. Tato otázka přímo souvisí s odpovědí DC-081 Revize a prohlášení o shodě. Provádíme nyní u jedné strojírenské firmy pravidelné kontroly strojních zařízení dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Tento strojírenský závod zajišťuje bezpečnost a provozuschopnost strojních zařízení takto:
- má vypracován na každé pracoviště se stroji místní provozní bezpečnostní předpis,
- má vzorně uloženu dokumentaci výrobce stroje, která je při kontrole předkládána,
- na každý stroj má zpracován plán údržby v souladu s požadavky výrobce stroje a tento plán je prokazatelně dodržován,
- každý jednotlivý plán údržby má zvláštní kapitolu nazvanou „elektrická výzbroj stroje“, kde je specifikováno, které odborné úkony se na konkrétním stroji musí provést. Tyto úkony rovněž zahrnují požadavky specifikované v ČSN 33 2000–6 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize včetně měření,
- stroje mají označení CE na čitelných štítcích a v souladu s nařízením vlády č. 176/2008 Sb.

Dále lze prohlásit, že do strojů není nijak neodborně zasahováno a o stroje je dobře pečováno, resp. jsou i po letech používání, jako nové přímo z výroby. Nyní zde mimořádně a dodavatelsky provádíme službu v souladu s nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kde tyto roční kontroly jsou pravidelně provozovatelem strojů s roční periodicitou prováděny, což jsme si ověřili. Pokládám tuto otázku, kterou nám rovněž zadal náš objednatel služby: Platí i podle nové legislativy, resp. zákona č. 250/2022 Sb., popřípadě jiných předpisů odpověď pana Ing. Vojíka, kterou uvádím pro úplnost mé otázky zde: „U elektrického zařízení, resp. výrobku nebo stroje, které má doklady vydané v souladu s požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy, se provádí pouze periodické anebo mimořádné revize.“

Jiří Doleček

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 17. 1. 2023
 
 
Facebook Obchod IN-EL