+

E-010 Platnost nepřevzatých EN v ČR

Platnost nepřevzatých EN v ČR

Otázka:
Prosím o informaci o platnosti norem EN v ČR, které dosud nebyly převzaty k používání jako ČSN.
V případě převzetí originální jazykové verze a jestliže si uživatel zajišťuje pro použití překlad do čestiny, zda jsou nějaké předepsané požadavky ohledně úrovně překladu.
Petr Teplý


Odpověď:
Evropské normy EN, které dosud nejsou zavedeny do soustavy ČSN mohou být takřka výhradně pouze ty evropské normy, které byly teprve nedávno jako evropské normy schváleny, avšak doposud nevypršela lhůta pro jejich zavedení (vydání) jako normy na národní úrovni. Obvykle se jedná o dobu od půl do jednoho roku od data schválení evropské normy. Ve výjimečných případech se může stát, že vnitřní důvody (především se jedná o rozpory s národní legislativou) brání vydání (nebo používání) evropské normy na národní úrovni. Přitom se však na národní úrovni podnikají kroky, aby takové důvody byly co nejdříve odstraněny a evropská norma mohla být jako česká národní norma (ČSN) zavedena.
V obou případech však evropská norma není národní normou a v České republice neplatí. Pokud by se měla na naší národní úrovni přesto používat, bylo by třeba, aby se na tom dohodly zúčastněné strany. (Pozor na to, že v některých případech by zúčastněnou stranou mohl být i orgán dozoru, jestliže se ho záležitost řešená normou týká. Paradoxně je také třeba ověřit, zda uplatnění takové evropské normy není v rozporu s některým národním právním předpisem.) Stejná pravidla platí i pro ostatní členské země evropských normalizačních výborů (CEN, CENELEC, ETSI).
Je vhodné podotknout, že pro schvalování evropských norem platí poměrně složitá pravidla. Jako evropská norma může být schválen i dokument, s nímž některá nebo i některé členské země evropských normalizačních výborů nesouhlasí. Přesto však pro takové země platí povinnost takovou evropskou normu zavést jako normu národní. Důvodem k nevydání normy na národní úrovni pak mohou být pouze závažné vnitrostátní důvody.
Další skutečností je, že pro běžného občana není evropská norma v okamžiku schválení vlastně k dispozici. Ten ji může získat až jakmile je norma vydána nebo vyhlášena na národní úrovni. Schválené znění evropské normy dostávají pouze normalizační organizace, které zastupují členské státy v evropských normalizačních výborech. Ty zajišťují vydání nebo vyhlášení a následně pak distribuci (prodej) evropské normy na národní úrovni.
V některých případech se evropská norma nezavádí jako česká verze (tj. překladem) evropské normy, ale norma ČSN buďto přímo přebírá originál evropské normy jako českou národní normu (v tom případě je vydána vlastně pouze česká obálka s informačními údaji k této normě) nebo je evropská norma přímo schválená k přímému použití jako ČSN. V obou těchto případech zajišťuje Český normalizační institut (od 1. 1. 2009 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) distribuci (prodej) originálních znění evropské normy v některém z jednacích jazyků EU (angličtině, francouzštině nebo němčině). Na uživateli těchto norem záleží, zda bude postupovat přímo podle originálu normy, či zda obsah normy zavede např. do svých výrobních postupů v českém znění. On je zodpovědný za kvalitu tohoto zavedení. Důležité je, aby výrobek, činnost či jiný předmět platnosti evropské normy této normě také odpovídal a aby to uživatel normy při případném sporu také dokázal obhájit.

Ing. Michal Kříž

 
 
Facebook Obchod IN-EL