+

E-04 Prohlášení o shodě a protokol k Evropské dohodě

Otázka:
Použití značky CE v České republice.
Prosím o napsání dokumentu ze kterého byla čerpána vaše informace.
Jaké doklady musí být ke strojům dovezeným před platností zákona 22/1997 Sb., aby mohly být uvedeny do provozu v ČR?
Mé dotazy jsou motivovány problémy, které nastávají při rekolaudaci strojírenské výrobní haly. Členové kolaudační komise vyžadují Prohlášení shody od všech strojních zařízení uvedených do provozu v roce 1997 a déle. Většina strojů byla dovezena koncem roku 2001 a déle. V daném časovém horizontu je tento požadavek nesplnitelný.

Děkuji Jan Škrabánek, Jihlava

Odpověď:
Pro distributora výrobků platí § 13 odst. 9 zákona č. 22/1997 Sb., že nesmí distribuovat stanovené výrobky, u kterých nemá písemné ujištění o tom, že výrobce nebo dovozce vydal prohlášení o shodě. Toto znění však bylo zákonem č. 71/2000 Sb. doplněno tak, že výjimkou z této povinnosti jsou výrobky označené CE nebo jiným označením stanoveným v nařízeních vlády, u kterých se prokáže, že mají původ ve státech s nimiž je sjednána příslušná mezinárodní smlouva (rozumí se dohoda PECA). Podrobněji je uvedené ustanovení rozvedeno v odst. 1 § 5a nařízení vlády č. 283/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 170/1997 Sb. (pro strojní zařízení). Zde je stanoveno: "U strojních zařízení, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství, se namísto vydání prohlášení o shodě umísťuje na výrobku označení CE. Označení CE je možné použít na strojní zařízení tehdy, pokud bylo pro ně vydáno ES prohlášení o shodě podle přílohy č. 6 bodu 1." (Rozumí se příloha č. 6 bod 1 uvedeného nařízení.)
V § 13 odst. 4 zákona č. 22/1997 Sb. je ještě uvedeno, že pokud tak stanoví vláda svým nařízením, je výrobce, dovozce nebo jiná osoba stanovená tímto nařízením, povinna poskytovat na základě žádosti ÚNMZ nebo jiným autorizovaným, popř. i zahraničním osobám kopie certifikátů nebo jiných souvisejících dokladů. Na to však také v naší informaci "Další krok k Evropské unii - výrobky již označujeme CE" upozorňujeme. 
Pro stroje dovezené před platností zákona č. 22/1997 Sb. platil zákon č. 30/1967 Sb. Podle tohoto zákona podléhaly povinnému schvalování ty výrobky, které byly určeny k široké spotřebě. Tyto výrobky, mezi které patřila i strojní zařízení, byly k povinnému schvalování vyhlašovány příslušným útvarem Úřadu pro normalizaci (nyní Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví). Takové výrobky mohly být schváleny i na základě příslušných certifikátů uznávaných zahraničních zkušeben. Pokud se však jednalo o dovoz jednotlivých strojů, ty uvedené proceduře schvalování nepodléhaly, avšak stejně pro ně platil §6 vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Podle tohoto předpisu mohou být stroje a zařízení uvedeny do provozu, jen odpovídají-li příslušným předpisům a po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí. Ještě před platností uvedené vyhlášky byla tato povinnost předepsána některými, v té době závaznými technickými normami. Pro elektrická zařízení pracovních strojů to byla např. ČSN 34 1630, kde bylo předepsáno provést výchozí revizi na každém novém stroji. Takže i pro starší dovezené stroje by měl existovat doklad o tom, že byly před uvedením do provozu ověřeny (zpráva o výchozí revizi, popř. certifikát nebo by na štítku měly mít alespoň značku nebo značky zkušeben). V každém případě však by na nich měla být před novým uvedením do provozu provedena nová výchozí revize.

Ing. Michal Kříž
 
 
Facebook Twitter Obchod IN-EL