+

AE-610 Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) rodinného domu

Mohu Vás poprosit o vysvětlení následujícího? Zajímalo by mne řešení elektroinstalace vzhledem k PBŘ rodinného domu.

Pokud mám rodinný dům (čistě teoreticky – hodnoty jsem si vymyslel) a k němu je zpracováno požárně bezpečnostní řešení a v něm je uvedeno následující:
- objekt tvoří jeden požární úsek,
- plocha požárního úseku do 600 m2, vyhoví tedy vyhlášce č. 23/2006 Sb.,
- obvodové stěny – REI 30/DP1 – zdivo tl. 450 mm,
- nosné konstrukce uvnitř PÚ – R 30/DP1 – zdivo z cihel tl. 200 a 250 mm,
- nosné konstrukce uvnitř PÚ – R 30/DP1 – betonový strop v 1 NP,
- nosné konstrukce střech – RE 15/DP2 – v podkroví sádrokartonové podhledy,
- požární uzávěry – 15/DP3 – půdní výlez splňující EW 15/DP3,
- zdivo, beton – hmoty třídy reakce na oheň A1,
- sádrokarton, minerální vata – hmoty třídy reakce na oheň A2,
- dřevo – hmoty třídy reakce na oheň D.

Zajímalo by mne tedy následující:

Pokud do obvodové zdi zamýšlím umístit elektroměrový rozváděč s přípojkovou skříní (např. od fy DCK Holoubkov), tak by tento rozváděč měl splňovat třídu reakce na oheň A1, mám pravdu?

Když chci do přípojkové skříně zavést přívodní kabel (z distribučního rozváděče – jedná se vlastně o přípojku), tak použiji takový, aby splňoval ČSN EN 60332-1-2 (resp. IEC 60332-1) a otvor (montážní drážka pro zavedení kabelu do tohoto rozváděče) musí být zakrytý hmotou, která opět splňuje třídu reakce na oheň A1 a je určena pro DP1, mám pravdu?

Pokud chci z elektroměrové části tohoto rozváděče vyvést kabel do hlavního rozváděče (rozváděč je umístěn někde v technické místnosti) v rodinném domě, tak by otvor v obvodové stěně (respektive jeho ucpávka) měl splňovat minimálně EI 30 pro DP1? Nebo se toto u rodinných domů vůbec neřeší, protože je vše vlastně vedeno ve stěnách (v montážních drážkách) a tyto otvory jsou vlastně „zatáhnuté“ sádrou, lepidlem a podobně a následně překryté štukem, omítkou…?

Pokud chci vyvést kabel z 1NP do 2NP (vývod z hl. rozváděče do podružného) a procházím stropem, který je dle PBŘ R30/DP1, tak by i ucpávka průchodu stropem měla toto splňovat (tedy min. EI 30)? Nebo se toto opět neřeší, protože je vše vedeno ve zdech? Řešil bych to například, když by mi kabel vedl volně vedený podél zdi a stropem do podružného rozváděče?

Já si to vysvětluji tak, že pokud mám veškeré kabely vedeny ve zdech, žádný není vedený na povrchu, tak ucpávky neřeším (tedy prostupy stěnami, stropy atd.) a jen musím dát pozor, aby materiály, které zakrývají montážní drážky, ve kterých jsou vedené kabely, odpovídaly třídě reakce na oheň jednotlivých hmot (například pro zakrytí montážní drážky kabelu v obvodové stěně musí sádra – kterou se bude drážka zakrývat – splňovat třídu reakce na oheň A1). A veškeré kabely musí splňovat podmínky ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 (článek 527.1.3).

Pokud vzniknou otvory ve zdech, podlahách, stěnách a z nich vedou kabely volně přichycené na zdi, tak tyto otvory již musí splňovat článek 527.2 – tedy již musí splňovat EI 30 nebo EI 15 pro druh konstrukce DP1, DP2. Vykládám si to správně? Nebo stačí, když dodržím článek 527.1.3 protože se jedná o jeden požární úsek a ucpávky, prostupy bych řešil tehdy, když by tam bylo více požárních úseků?

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 6. 11. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL