+

AH-744 Zatřídění závad při revizích

Zatřídění závad při revizích

ČSN 33 2000-6 ed. 2, ZMĚNA Z2 je informativní a přizpůsobuje obsah příloh normy národním podmínkám.Jednou z příloh (č. 6) citované normy je seznam zjištěných závad. O závadách bylo již šířeji psáno v dotazu AH-126. V tomto dotazu je uvedena tabulka rozdělení závad bez kódu zatřídění: 

Závažnost závady
Příklad závady
Kód zatřídění
Závady, které jsou víceméně formálního rázu
- chyby v zapojovacím schématu
C3
postihují technické funkce
- není zajištěna selektivita např. chráničů nebo jištění
C2 nebo C3
znepokojují nebezpečím bezpečnostně technických následků
- příliš vysoké jištění proudového obvodu
C2
 
mohou mít bezprostřední nebezpečné následky
- chybějící ochrana před dotykem (chybějící kryty)
C1

Otázka č. 1: Jaký kód C1, C2, C3 náleží k jednotlivým typům závad?

Otázka č. 2: Není-li předložena reviznímu technikovi dokumentace skutečného provedení elektrické instalace a protokol o určení vnějších vlivů, přiřadí se této závadě kód C1. Co s tím, když budou v dokumentaci odchylky od skutečného provedení? Příklad: v dokumentaci bude projektantem navrženo připojení ochranného vodiče ke kovové baterii, která je připojena na plastový rozvod vody svorkou ZS 4. Ve skutečnosti nebude ochranný vodič připojen. Má revizní technik rozhodnout, zda může dojít k úrazu elektrickým proudem – kód C2, nebo že k úrazu dojít nemůže, nebo má bez rozmýšlení napsat kód C1?

Otázka č. 3: Jaký kód zatřídění závady přiřadit u rozváděče, když na rozváděč není vydáno prohlášení o shodě? Rozváděč nespadá do skupiny uvedené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 118/2016 Sb. Podle mě by to měl být kód C1.

Otázka č. 4: Můžete uvést další příklad závad spadající do kódu zatřídění závad C3?

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 30. 8. 2020
Aktualizováno: 1. 9. 2020
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL